برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
رضایت از دانش و مهارت کارکنان
کافی بودن تعداد رایانه های مرکز
کافی بودن تعداد کارکنان مرکز برای پاسخگویی
کافی بودن مساحت و ساختمان مرکز
مجهز بودن مرکز به سیستم های جدید
3-5 نحوه اجرای تحقیق
داده‏های مورد مطالعه پس از جمع‏آوری، بر اساس مقیاس‏شان طبقه‏بندی می‏شوند که حاصل کار 4 نوع متغیر کیفی شامل جنس، سن، سابقه و میزان تحصیلات می‏باشد که با توجه به مقیاس آن‏ها متغیر جنسیت دارای مقیاس اسمی و بقیه متغیرها دارای مقیاس رتبه‏ای می‏باشند. همچنین متغیرهای اصلی تحقیق که بصورت کمی مورد سنجش قرار گرفته‏اند دارای مقیاس نسبتی می‏باشند
3-6 روایی
مفهوم روایی(اعتبار) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل ازآن اطمینان داشت. ابزاراندزه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه دارای اعتبار باشد . در حالی که برای سنجش همان خصیصه بر روی جتمعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نیست (سرمد،1380 : 98).
جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این تحقیق از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار بکار برده می شود . اعتبار محتوی یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که محق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای تعیین روایی با مطالعه مبانی نظری تحقیق و بر اساس مدل تحلیل پژوهش، سوالات پرسشنامه تعیین شد و از پرسشنامه‏های محقق ساخته استفاده گردبد و سپس توسط اساتید و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید . پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
3-7 پایایی
پایایی ( قابلیت اعتماد) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است.مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط تا چه اندازه نتایج یکسان بدست می‏آورد .در حقیقت پایایی، همبسگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه ای دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است، می باشد. ضریب پایایی نشانگر آن است که ا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژکی های متغیر و موقتی آزمودنی را می سنجد. برای محاسبه ضریب پایایی از شیوه های مختلفی از قبیل : روش بازآزمایی، روش موازی، روش تنصیف، روش کودر-ریچارردسون و روش آلفای کرونباخ اشتفاده می شود (سرمد،1380 : 55).
در بحث پایایی هر چه مقدار آلفای کرونباخ به 1 نزدیکتر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد. بنابراین اگر مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 باشد پایایی خوب و اگر بین 5/0 تا 7/0 باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از 5/0 باشد پرسشنامه فاقد پایایی لازم است. آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‏گیری از جمله پرسشنامه‏ها یا آزمودنی‏هایی که خصیصه‏های مختلف را اندازه‏گیری می‏کند بکار می‏رود. برای محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‏های هر زیر مجموعه سوال‏های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه نمود (سرمد و همکاران، 1376 : 72).
j: تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه
S2j: واریانس زیر آزمون jام
S2: واریانس کل آزمون
با توجه به اینکه پرسشنامه مورد استفاده قبلا قابلیت اعتماد و اعتبار آن توسط دیگر محققین سنجیده شده است بدیهی است قابلیت استفاده در شرایط مختلف جغرافیایی و زمانی را دارد ولی از آنجایی که به دنبال میزان دقیق پایایی و اطمینان از نتایج در نمونه مورد نظر بودیم، اقدام به نعیین میزان پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه با استفاده از نرم‏افزار spss 16 صورت گرفت که پایایی پرسشنامه 8/. بدست آمد که دلیلی نیز بر استاندارد بودن آن می‏باشد.
3-8 بیان فرضیه
در این مرحله چنین فرض می‏شود
دسته بندی : علمی