برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رنگ ائوزین
رنگ هماتوکسین
رنگ کریستال ویوله
لوگل
سافرانین
استن
فرمالین
گیاه Malva sylvestris
بوئن
3-3)روش انجام کار
3-3-1)جانور مورد آزمایش
در این تجربیات از موش سیاه آزمایشگاهی نژادc-57 به عنوان حیوان مورد آزمایش استفاده شد.ابتدا موشهای نر را از انیستیتو پاستور تهران خریداری نموده و به اتاق نگهداری حیوانات جهاد دانشگاهی قم منتقل گشتند. در حال حاضر موش پر استفاده ترین گونه برای بررسی و مطالعات تولید مثلی و جهش های ژنی و بررسی پاتولوژیکی فرایند اسپرماتوژنز می باشد( Oakberg,. 1956&( Meistrich,. 2013
ما نیز در آزمایشات خود بر فرایند اسپرماتوژنز از موش نژاد C-57استفاده کردیم چون بهترین موجود برای انجام آزمایشات تولید مثلی است دلایل انتخاب این حیوان به طور خلاصه عبارت است از:
دارا بودن شرایط فیزیولوژیکی و رشد و نمو ی که بسیار مشابه با انسان است.
کوتاه بودن مدت زمان بارداری حیوان و بالا بودن سرعت تکثیر و داشتن شناخت کافی از سیستم تولید مثلی این حیوان
کوچک بودن اندازه ی حیوان و آسان بودن نگهداری و مراقبت از آن.
3-3-2)شرایط نگهداری حیوانات
موش ها به اتاق پرورش حیوانات منتقل گشته و به مدت یک هفته در آنجا بدون انجام آزمایش نگهداری شدند تا با شرایط جدید سازش پیدا کنند. این جانوران در قفسهای پلاستیکی به ابعاد مشخص و استاندارد که غذا و آب در دسترس آنها قرار داشت نگهداری می شدند و از تراشه های چوب به عنوان بستر قفس آنها استفاده می شد. تغذیه این حیوانات از پلت های آماده و مخصوص صورت می گرفت و آب مورد استفاده آب لوله کشی شهر قم بوده که توسط شیشه های مخصوصی در اختیار جانوران قرار می گرفت. درجه ی حرارت اتاق پرورش حیوانات 2±23 درجه ی سانتیگراد بود که طی فصول گرم سال توسط کولر و در طی فصول سرد سال توسط بخاری این درجه حرارت تامین می شد.میزان نور اتاق نگهداری حیوانات نیز توسط تایمر الکترونیکی اتوماتیک تنظیم می شد.
3-3-3)شرایط آماده سازی حیوان جهت آزمایش
در این آزمایشات از 18 سر موش بالغ نژاد c-57با وزن تقریبی 30 تا 35 گرم استفاده شد. پس از گذشت یک هفته از خریداری موش ها ، موش های هم وزن شناسایی شده و در 3 قفس تقسیم شده و برای انجام آزمایشات آماده گشتند.
موش ها در 3 گروه تحت عنوان :
کنترل(فقط آب شهری غیر یونیزه شده دریافت کردند)
تجربی 1(با دریافت غلظت 2000 میلی گرم عصاره برگ پنیرک بر کیلوگرم وزن موش به همراه حلال آب شهری غیریونیزه شده)
تجربی 2(با دریافت غلظت 2000 میلی گرم عصاره گل پنیرک بر کیلوگرم وزن موش به همراه حلال آب شهری غیریونیزه شده)
دسته بندی : علمی