فایل های دانشگاهی

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

الف- صدور سند مالکیت به نام ورثه ۲۲
ب ـ صدور سند مالکیت به نام موصی له ۲۲
ج- صدور سند مالکیت برای موقوفات عام ۲۳
د- صدور سند مالکیت به استناد حکم دادگاه ۲۴
ه – صدور سند مالکیت اجرایی ۲۴
و- صدور سند مالکیت برای تمام طبقات آپارتمان برحسب درخواست مالک ۲۴
ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴
ح- صدور سند مالکیت اعیانی ۲۵
ط – صدور سند مالکیت تجمیعی ۲۶
ی – صدور سند مالکیت مشاعی ۲۶
ک- صدور سند مالکیت به نام دولت ۲۶
ل – صدور سند مالکیت اراضی موضوع قانون اصلاحات ارضی ۲۷
م ـ صدور سند مالکیت المثنی ۲۷
گفتار سوم: اشکالات صدور سند مالکیت ۲۸
الف: اشکال قبل از صدور سند ۲۸
بنداول- ابهام در سند انتقال ۲۸
بند دوم- خلل در مقدمات صدور سند مالکیت ۲۹
بندسوم – وقوع اشتباه در شماره شناسنامه خریدار ۲۹
بندچهارم- سهو قلم در سند انتقال ۲۹
بندپنجم- فضولی بودن معامله ۳۰
بندششم- معاملات معارض ۳۰
بندهفتم- شک در عمل به وصایا ۳۰
ب : اشکالات بعد از صدور سند ۳۱
بنداول- غبن ۳۱
بند دوم – اکراه ۳۳
بخش دوم :شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند ۳۵
فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی ۳۵
گفتار اول : نحوه ثبت نام ۳۷
گفتار دوم :مدت اجرای قانون ۴۰
گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ۴۰
الف : مستثنیات قانون ۴۲
ب : تقسیم بندی اراضی ۴۳
۱)اموال دولتی و عمومی ۴۴
الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی ۴۵
ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی ۴۶
۲)اراضی ملی ۴۶
۳)اراضی موات ۴۸
الف :تعریف فقها از اراضی موات ۴۹
ب : تعریف قوانین از زمین موات ۴۹
۱) قانون مدنی ۵۰
۲)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری ۵۰
۳) قانون اراضی شهری ۵۰
ج :مرجع تشخیص راضی موات ۵۱
د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین ۵۱
فصل دوم ـ هیات حل اختلاف ۵۳
گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف ۵۳
گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ۵۵
گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها ۵۷
بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی ۶۰
بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی ۶۱
بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات ۶۲
بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات ۶۳
بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز ۶۴
گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف ۶۵
گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف ۶۵
فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ۶۶
گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی ۶۶
الف- عقود رضایی و خصوصیت آن ۶۷
ب – عقود تشریفاتی ۶۹
بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی ۷۰
بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول ۷۲
گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول ۷۲
بند اول : رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه ۷۳
بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی ۷۳
بند سوم : نسخ ضمنی مواد ۴۶و۴۷قانون ثبت توسط قوانین موخر ۷۴
بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری ۷۵
بندپنجم : دلایل توجیهی قانون مدنی دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول ۷۵
بند ششم: تفسیر مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول ۷۶
بند هفتم: استناد به ماده ۱۲۹۱قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول ۷۶
بند هشتم : استناد به مواد۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت ۷۷

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *