برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

چگالی تئوری نمونه های کامپوزیتی از رابطه زیر محاسبه می شود که Xi فاز i در نمونه و Pi دانسیته فاز i است:
معادل (3-4) P=
البته با توجه به اینکه از درصدها بسیار پایین گرافن در این نانو کامپوزیت استفاده شده است می توان چگالی تئوری را همان چگالی مس در نظر گرفت.
همچنین دانسیته نسبی از رابطه زیر محاسبه می شود :
معادله (3-5) 100 ( ) = دانسیته نسبی %
3-8- سختی سنجی :
تغییرات سختی نمونه های کامپوزیتی را با استفاده از دستگاه سختی سنجی برینل اندازه گیری می کنیم. دلیل استفاده از دستگاه سختی سنجی برینل اینست که قطر اثر این روش نسبت به روش ویکرز بیشتر بوده و محدوده اندازه گیری افزایش خواهد یافت. نمونه های بدست آمده پس از زینتر را تراشکاری کرده و ابعاد آنها را یکسان میکنیم سپس این سطح این نمونه ها را پولیش می کنیم و سختی نمونه ها را با استفاده از دستگاه سختی سنجی برینل محاسبه می کنیم.

3-9- آزمایش استحکام فشاری :
برای اندازه گیری استحکام فشاری نمونه ها از دستگاه استحکام فشاری استفاده شده است. نمونه ها بر اساس استاندارد E9-89a [22] با نسبت ارتفاع به قطر 5/1 در نظر گرفته شده است که قطر نمونه ها در این پژوهش 12 میلیمتر و ارتفاع آنها 18 میلیمتر در نظر گرفته شده است و تمام نمونه ها دارای ابعاد و سطح مقطع مساوی هستند.
قبل از انجام تست استحکام فشاری برروی نمونه ها سطح این نمونه ها به خوبی پولیش می شود. برای کاهش اصطکاک در سطوح بین فک دستگاه و نمونه از روان ساز گریس استفاده می شود. آزمون استحکام فشاری تا افت ناگهانی تنش که مرحله شکست در نظر گرفته شده است، ادامه می یابد.
فصل چهارم
نتایج
4-1- بررسی مورفولوژی ذرات پودر آسیاب کاری شده :
در این قسمت به بررسی مورفولوژی مخلوط پودر آسیاب کاری شده نمونه های شماره 4 ، 5 و 6 می پردازیم :
تغییرات مورفولوژی ذرات پودر که بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شده است در شکل های 4-1 ، 4-2 و 4-3 نشان داده شده است. همانطور که از اشکال مشخص است ذرات پودر در شکل ورقه ای دارند.
ابتدا در زمان های اولیه آسیاب کاری ذرات پودر به یکدیگر می پیوندند. با ادامه آسیاب کاری به دلیل تغییر شکل پلاستیکی، ذرات کار سخت شده و با مکانیزم شکست خستگی یا پوسته شدن ورقه های ترد، می شکنند. امکان ادامه خرد شدن با این مکانیزم وجود دارد و بدین ترتیب اندازه ذرات کاهش می یابد. در این مرحله تمایل به شکست بر جوش خوردگی سرد قالب است. بر اثر ضربات متوالی گلوله ها به ذرات، ساختار ذرات به صورت پایدار ریز می شوند و شروع به یکسان شد می کند متعاقبا فاصله ی بین لایه ای کاهش می یابد و تعداد لایه ها افزایش می یابد، بنابراین، زمان آسیاب باید به گونه ای انتخاب شود تا ذرات پودر به حالت پایدار بین شکست و جوش خوردگی سرد برسد. باید توجه شود که اگر زمان آسیاب بیش از زمان مورد نیاز باشد، امکان برخی آلودگی ها و تشکیل فاز های احتمالی ناخواسته افزایش پیدا می کند. بنابراین آسیاب کردن باید در مدت زمان مورد نیاز انجام شود.
با توجه به اینکه مس نیز نرم است در حین آسیاب کاری، ذرات پودر نرم پهن می شوند، پس از جوش سرد شکسته و دوباره جوش می خورند. وقتی دو گلوله فلزی به هم برخورد می کنند مقداری پودر در بین آنها به دام می افتد. تغییر شکل پلاستیکی ذرات در اثر نیروی ضربه ای منجر به کار سختی و سپس شکست آنها می شود و سطوح جدید ذرات را قادر به جوش خوردن با هم و در نتیجه افزایش اندازه دانه می کند. از آنجایی که در مراحل اولیه آسیاب کردن، ذرات نرم اند و تمایل آنها به جوش خوردن و شکل گیری ذرات بزرگتر زیاد است، اندازه ذرات افزایش می یابد و به چند برابر ذرات اولیه می رسد. ذرات کامپوزیت در این مرحله دارای ساختار لایه ای با ترکیب متفاوت از ترکیب اولیه هستند.
آلیاژ شدن مس با گرافن از این مرحله به بعد به علت تماس سطحی بیشتر و امکان نفوذ بهتر آسان می شود. همانطور که در شکل 4-2 (الف) و (ب) دیده می شود پس از 15 ساعت آسیاب کردن، مورفولوژی ذرات به شکل ورقه ای و ذرات بصورت شبه کروی شده اند.

دسته بندی : علمی