برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
مطالعه 2 :
جهت سهولت انجام مطالعه مورد نظر اقدام به شبیه سازی واحد مذکور می نماییم. با این فرضیه واحد مجدداً شبیه سازی و اجرا گردید. نتایج حاصله به شرح شکلها ، نمودارها و جداول صفحات بعد است.
مقادیر دبی و شرایط فرآیندی خوراک و محصولات در شکل های مذکور قابل مشاهــده می باشند. در این شکلها مقادیر انرژیهای جذب شده توسط سیستم و گرفته شده از آن نیز قـابــل رؤیـت است. برخی از این مقادیر در جدول زیر آمده است.

Power , MW Heater / Cooler
+ 90.8 Furnace ( Qh – 101 ) 1
– 31.9 Condenser ( Q-101 ) 2
– 36.06 Kerosene Pump Around Cooler (Q –117 & Q-136) 3
– 8.78 Gas Oil Pump Around Cooler (Q –106) 4
+ 8.78 Kerosene Stripper Reboiler (Q –106) 5
+ 7.97 Naphtha Splitter Reboiler (Q –117) 6
+ 28.1 Crude Preheater Exchanger ( Q – 136 ) 7
+ 7.6 Crude Preheater Exchanger ( Q – 131 ) 8
جدول 6 – 1 ) بارحرارتی کوره و برخی مبدلها ( در ظرفیت 180000 بشکه در روز – حاصل از شبیه سازی کل واحد برمبنای فرضیه مورد بحث )

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود توان حرارتی مورد نیاز کوره در این حالت حدود 91 MW بوده در حالیکه توان طراحی آن 98 MW است. بنابر این با این روش محدودیّت ناشی از توان کوره مرتفع می گردد.
همچنین با توجه به جــدول فوق مشاهــده مــی شــود تــوان KPA در ایــن حــالـت -36.06 MW می باشد و این یعنی رفع محدودیّت افزایش ظرفیّت ناشی از توان محدود مبدّلهای E-136 است. زیرا از مقدار فوق + 7.97 MW توســط ریبویلر بــرج Naphtha Splitter ( E-117 ) و مابقی کـه تقریبـاً +28.1 MW است توسط E –136 A-F جذب خواهد شد. که با توجه به توان طراحی شده برای این مبدّل (28.7MW)این امر امکان پذیر بوده و عملی خواهد بود.
نمودار( 6-1) پروفیل مولی بخار و مایع را در طول برج تقطیر اتمسفری نشان می دهد. در جدول شماره ( 6-2) که بر اساس مقایسه این نمودار و نمودار ( 5-11) تشکیل شده میزان کاهش ترافیک بخار درون برج تقطیر اتمسفری را در این حالت نسبت به حالت موجود حدود 20% نشان می دهد. این به معنی کاهش قابل ملاحظه دبی بخار تشکیل شده در برج تقطیر اتمسفری و حصول اطمینان از عدم بروز پدیده طغیان (Flooding) می باشد.
درصد کاهش نسبت به حالت موجود پس از نصب برج Prefractionator وضعیّت موجود
20.3 5500 6900 حد اکثر دبی مولی بخار درون برج تقطیر
12.4 9200 10500 حد اکثر دبی مولی مایع درون برج تقطیر
جدول شماره 6-2) مقایسه حد اکثر دبی مولی بخار و مایع درون برج تقطیر اتمسفری برای دو حالت فعلی
و پس از نصب برج پیش تفکیک (kgmole/hr) – درظرفیت 180000 بشکه در روز
بدین ترتیب با نصب برج پیش تفکیک مذکور سه محدودیّت یاد شده قبلی مرتفع و امکان افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان فراهم می گردد.

دسته بندی : علمی