Comments: 0 Posted by: Posted on:

اصول برنامه‌ریزی و مدیریت اردو

طبیعتاٌ این اصول برگرفته از مبانی و اهداف اردو هستند. آشنائی به اصول و مراحل برنامه‌ریزی اردوهای تربیتی به ویژه مسئولان پرورشی و آموزشی را در شناسایی و درک احتیاجات کودکان و نوجوانان و احیاناٌ برطرف کردن دشواری‌ها و ناهماهنگی‌های رفتاری آنها کمک می‌کند و موجب می‌شود که در طرح ریزی و بکار بردن امکانات پرورشی و آموزشی توانائی‌ها و نیازها ویژگیها وتفاوتهای آنها را موردنظر قرار داده و رفتارهای طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهند در نتیجه انتظاراتی مطابق و متناسب با سن و موقعیت و ویژگی‌های کودک و نوجوان از او داشته باشد.

  • آزادی و اختیار : آزادی به معنای خودسری، هرج و مرج، بی نظمی و عدم رعایت مقررات اردویی نیست، بلکه چنانکه خواهد آمد حفظ نظم و داشتن روحیه انضباط از اصول اردو به شمار می آید و بنابر تعریفی که از آزادی و اختیار بدست خواهیم داد منافاتی میان آن با حفظ مقررات نخواهیم یافت. دانش آموز باید در اردو احساس کند که تحت فشار و اجبار نیست، باید احساس کند که « می‌تواند انتخاب کند » احساس آزادی و قدرت انتخاب مهم است. او نباید خود را تحت اجبار و قانون خشن بیابد بلکه اگر قانون و مقرراتی هم لازم است به اجرا در آید باید با حضور همه افراد و به طور منطقی پذیرفته و سپس به مورد اجرا گذاشته شود.
  • شادی و خوشحالی : نمی‌گوئیم بچه‌ها آنچنان شاد و سرمست باشند که در نوعی غفلت، لهو لعب و. .. غرق شوند ولی روح کلی حاکم براردو باید شادی و خوشحالی باشد و یا به بیانی دیگر دانش آموز باید این نوع احساس را در اردو داشته باشد. لذات بخشی از برنامه‌ها، نحوه برخورد مربیان و قسمتی از تبلیغات باید دارای چنین فضایی باشد. خوش برخوردی، خوشرویی، مهربانی و صمیمیت باید از ضروریات شمرده شود و مربیان باید جداٌ از داشتن قیافه‌ای گرفته و عبوس و غمناک اجتناب ورزند و دانش آموزان را نیز این چنین مورد ترغیب قرار دهند.
  • حاکمیت روح دینی و اخلاق و احکام اسلامی : اعمال، افکار و رفتار مربیان و دانش آموزان باید حاکی از روحیه و اخلاق و شخصیتی اسلامی‌باشد. اخلاقیات اسلامی و لااقل مواردی که بیشتر مورد برخورد قرار می‌گیرند باید عملاٌ به مورداجرا گذاشته شوند احکام و اخلاق اسلامی اگر چه به صورت مستقیم و شدید و با حجمی زیاد در اردو آموزش داده نمی‌شوند ولی در آنجا حاکمیت خواهد داشت و به گونه‌ای عادی موردتبعیت همگان قرار خواهد گرفت به لحاظ اهمیتی که مسأله نماز در اردو برای خود کسب می‌کند قابل توجه است که این حاکمیت اخلاق و احکام هرگز صورت اجبار و تحمیل نخواهد داشت، حتی در نماز ! و بی شک در این راستا بزرگواری، عفو، گذشت، مهربانی، آینده نگری و برخورد هدایتگرانه مربی از روشهای دیگر کارسازتر خواهد بود.
  • برخورد براساس ویژگیهای سنی دانش آموزان : همچنانکه این طرح یکی از مبانی خود را خصوصیات سنی نوجوانان قرار داده است مربی نمی‌تواند از دانش روان شناسی در این زمینه بی بهره باشد این آگاهی لااقل باید به صورت کلی و اجمالی وجود داشته باشد چرا که بی اطلاعی از آن مربی را خلع سلاح می‌کند. برای این اساس نحوه سخن گفتن مربی تن صدای او شکل فرمان دادن و یا اساساٌ فرمان دادن، ‌چگونگی درخواست از دانش آموزان، دعوت به برنامه‌ها، ارائه پیشنهادها، برخورد با اعتراض و انتقاد دانش آموزان و. .. همه و همه باید مورد تأیید و تصویب یافته‌های روان شناسی نوجوانی و جوانی باشد. نوجوان و کودک خواستار محبت، خوشرویی، شخصیت دهی، جدیت آمیخته با مزاج، فهم و دانش عملی واعتبار بخشیدن و. .. نسبت به خویش است و مربی نمی‌تواند از این مهم فروگذار نماید.
  • نظافت، انضباط و رعایت مقررات : جمیع مربیان و دانش آموزان و مسئولان اردو باید مقید به بهداشت، تمیزی، زیبایی ظاهر در چهره لباس و کفش باشند و اکیداٌ اجرای این اصل را بخواهند.

دانش آموزان باید به طور جدی بدانند که اساساٌ بدون مراعات « نظم » زندگی اجتماعی مقدور نخواهد بود ولی بهتر است همه قوانین و مقررات اردویی با حضور بچه‌ها تنظیم و تأیید گردد. تا آنها از ابتدا « منطق انضباط » را بیاموزند و خود واضع قوانین باشند و سپس مجری و عامل به آن شوند.

  • اجتناب از برگزاری کلاس‌های درس مستقیم : همیشه لازم نیست تعلیمات خود را به طریق مستقیم و از راه گوش دانش آموز به او القا کنیم. اساساٌ لازم نیست برای تربیت کودک و نوجوان دست به تشکیل کلاس و ازدیاد معلومات او بزنیم چون بسیاری از اعمال نیک تر از طرف ما انجام می‌شود و افکار پسندیده و والایی که درذهن دارم، ولی هرگز آنها را در کلاس درس و با بیان استاد پرسخن و از روی تخته سیاه و جزوه و کتاب نیاموخته ایم.

به طور جدی لازم است عرصه اردو و زمینه‌های بسیار خوب تربیتی آن را با مدرسه یکی فرض نکنیم و روح و رابطه مدرسه‌ای در اردو برقرار نسازیم.

 

]]>