پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی …

در تعریف جامعه آماری آمده است که به کل گروه افراد، وقایع و یا چیزهائی است که محقق می خواهد به تحقیقی درباره آنها بپردازد که حداقل یک صفت مشترک دارند.
در این تحقیق، دو دسته جامعه آماری مد نظر است : ۱- کاربران سیستم های یادگیری الکترونیکی(اعم از دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید)۲ – خبرگان یادگیری الکترونیکی که دانش و تجربه در زمینه مورد برسی را دارند.در دسته اول، بمنظور سنجش اعتبار مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد که ۱۶۸ نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. در دسته دوم بمنظور الویت بندی مولفه ها و شاخص های سنجش یادگیری الکترونیکی، از روش نمونه گیری هدفمند برای دریافت نظر خبرگان استفاده شد. به طوری که ۲۰ نفر خبره در حوزه یادگیری الکترونیکی شناسایی و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و ۷ نفر از این افراد به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.
۳-۶ روائی پرسشنامه :
در تعریف روائی می توان گفت که آیا توسط پرسش نامه همان چیزی را که می خواهیم اندازه بگیریم داریم اندازه می گیریم یا خیر ( میرسپاسی, ۱۳۸۴ : ۱۹۶).
برای تعیین روائی پرسشنامه شماره یک این پژوهش، تعداد ۵ عدد از این پرسش نامه بین متخصصین و اساتید دانشگاه که تجربه درحوزه یادگیری الکترونیکی داشتند توزیع گردید و نظریات اصلاحی آنها نیز اعمال شد و پس از اصلاحات لازم در جامعه مورد نظر توزیع گردید.
روایی ابزار بکار رفته درپرسشنامه شماره دو این تحقیق، از جهتی نوعی اعتبار منطقی یا محتوایی است که به روش بکار رفته مربوط می شود . در روش مقایسات زوجی تمام عوامل با هم سنجیده می شوند، که این عمل خود تمام احتمالات مرتبط به در نظر گرفته نشدن یک عامل یا یک سوال از بین می رود .
۳-۷-پایائی پرسشنامه :
مفهوم پایائی نشان می دهد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان، تا چه میزان نتایج یکسانی بدست می آورد. (یکه خانی، ۱۳۸۹).برای تعیین پایائی پرسش نامه شماره یک از ضریب آلفای کرونباخ(ri) استفاده شده است.
که فرمول آن به شرح زیر می باشد
فرمول ۳-۱
واریانس کلی آزمون =  و واریانس سوال  ام =  و تعداد سوالات پرسش نامه
با توجه به اینکه پرسشنامه شماره ۲ بر اساس تحلیل شبکه و از نوع مقیاس ساعتی بوده، برای پایایی این پرسشنامه از شاخصی بنام شاخص سازگاری استفاده گردیده است.
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل:
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی، که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات و تجربه سیستم یادگیری الکترونیکی می پردازد مورد بررسی قرار می گیرد. سپس آمار تحلیلی این تحقیق مورد برسی قرار می گیرد.
آمار تحلیلی این تحقیق شامل دو بخش می باشد، که در بخش اول شامل تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسشنامه شناسایی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت، و مولفه ها و شاخص های معنا دار استخراج گردید . در بخش دوم با استفاد از روش تحلیل شبکه فازی مولفه ها و شاخص های انتخاب شده رتبه بندی می گردند .در زیر خلاصه ای از روشهای تصمیم گیری چند معیاره بیان می گردد.
۳-۹روشهای تصمیم گیری چند معیاره MCDM[64] :
تصمیمات دنیای واقعی باید در شرایطی اخذ شود که قصد انتخاب یک گزینه از بین گزینه های متعدد بر اساس تعدادی فاکتور داریم و تصمیم گیرنده تلاش می کند گزینه ای را انتخاب نماید که حداکثر ارضای معیارها را در بر داشته باشد . با توجه به معیارهای تصمیم گیری در این شرایط، به آن تصمیم گیری چند معیاره و به تکنیکهایی که برای آن توسعه داده شده اند، روشهای تصمیم گیری چند معیاره گفته می شود . این گروه تکنیکها بر اساس نوع معیار های مورد برسی خود به دو دسته، تکنیکهای تصمیم گیری چند هدفه [۶۵]و چند شاخصه [۶۶]تقسیم می شوند. در مدل های تصمیم چند هدفه، تلاش می شود چندین هدف که گاها ممکن است با هم در تناقض نیز باشد تا حد امکان برآورده شوند . مدل های متنوعی برای تصمیمات چند هدفه وجود دارد که مشهورترین آنها مدل برنامه ریزی آرمانی است . اما در مدل های چند شاخصه، هدف انتخاب بهترین گزینه یا راه کار از بین راه کارههای متعدد با استفاده از چندین معیار می باشد (محمد رنجبرچی ,۱۳:۱۳۹۰ ).در تصمیم گیری چند معیاره MCDM ، بر پایه چندین شاخص، گزینه ها[۶۷] را رتبه بندی[۶۸] می کنیم.روشهای مختلفی برای تصمیم گیری چند معیاره وجود دارد که چندین روش معروف ان عبارتند از (مومنی ,۳:۱۳۹۰ ) :
[۶۹]AHPفرایند سلسله مراتبی
[۷۰]ANPفرایند تحلیل شبکه
[۷۱]TOPSISتاپسیس
[۷۲]PROMETE
۳-۹-۱روشAHP
روش AHP توسط فردی عراقی به نام ساعتی در دهه ۱۹۷۰ پیشنهاد شد. این روش یکی از پر کاربردی ترین روش های تصمیم گیری چند معیاره است .روش AHP می تواند دو کار انجام دهد .
الف- پیدا کردن وزن (اهمیت نسبی ) شاخص ها
ب- رتبه بندی گزینه ها
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی وابستگی معیارها خطی ، از بالا به پائین و یا بر عکس است، حال اگر وابستگی ها دو طرفه باشد مسئله از گونه ی سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک شبکه یا سیستم غیر خطی را می دهد . در این گونه موارد برای محاسبه وزن عناصر باید روشANP را بکار گرفت که توسط ساعتی در سال ۱۹۹۴ پیشنهاد شد(مومنی,۴:۱۳۹۰ ).
۳-۹-۲روشANP
یکی از روشهای پر کاربرد در تصمیم گیریهای چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه است . این روش گسترش یافته AHP است . در فرایند تحلیل شبکه تعاملات[۷۳]، وابستگی ها [۷۴]چه درونی (درون یک دسته ) و چه بیرونی (بین شاخص ها ) به گونه ای شفاف بین عناصر[۷۵] و خوشه ها[۷۶] و همچنین گزینه ها و معیارها وجود دارد .
عناصر یک خوشه ممکن است رو ی یکدیگر یا روی عناصر خوشه دیگر تاثیر گذارند .
برای حل یک مسئله با این روش ابتدا باید شبکه ای از هدف، معیارها، زیر معیارها، گزینه ها و روابط بین آنها شناسایی و ترسیم گردد . در گام بعدی همه مقایسات زوجی انجام و تحلیل گردد . سپس برای بدست اوردن الویت بندی این ویژگیها مقایسات زوجی در یک سوپر ماتریس وارد میگردند(saaty, 2003).
۳-۹-۳گام های فرایند ANP
بمنظور سهولت درک چگونگی عملکردANP، این فرایند را می توان به سه مرحله تقسیم نمود.
گام اول : مقایسات زوجی و تخمین وزن نسبی:
قبل از انجام مقایسات زوجی تمامی معیارها و خوشه های مورد مقایسه به یکدیگرمتصل گردند . در اینجا سه نوع از اتصال وجود دارد . اتصال یکطرفه، دو طرفه و حلقه. اگر فقط یک اتصال یکطرفه بین دو خوشه برقرار باشد فقط یک وابستگی وجود دارد و این چنین وضعیتی با یک خط مستقیم نمایش داده می شود . اگر وابستگی دوطرفه وجود داشته باشد بین خوشه ها با فلش های دوطرفه نمایش داده می شود . اتصال حلقه نشان دهنده وابستگی دون خوشه ای است.مقایسات زوجی با توجه به مقیاسهای ۱ تا ۹ که توسط توماس ساعتی پیشنهاد گردید انجام می گردد. اعداد ۱،۳،۵،۷،۹ بترتیب نشان دهنده اهمیت برابر، نسبتا با اهمیت ،اهمیت قوی تر، اهمیت خیلی قوی تر و فوق العاده با اهمیت هستند و اعداد ،۲،۴،۶،۸ برای فواصل بین این مقادیر استفاده می شوند .
جدول ۳-۲مقیاس متغییر های کلامی با اعداد فازی مثلثی

متغیر های زبانی اعداد فازی مثلثی
اهمیت یکسان (۱,۱,۱)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...