پایان نامه های کارشناسی ارشد سری 1

پژوهش – شناسایی و رتبه بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها …

نسبتا مهم

(۲۳,۴)

مهم

(۴,۵,۶)

بسیار مهم

(۶,۷,۸)

فوق العاده مهم

(۸,۹,۱۰)

 
نمودار ۳-۲ مقیاس متغیرهای کلامی با اعداد فازی مثلثی
مقدار aij در ماتریس مقایسات زوجی نشان دهنده اهمیت نسبی عنصر سطر j نسبت به عنصر ستون i است. ارزش معکوس بیان شده   در مواقعی که عنصر j نسبت به عنصر I خیلی با اهمیت تر هست استفاده میشود.
اگر تعداد n عنصر وجود داشته باشد که با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند ، ماتریس A به شکل زیر تعریف می گردد(مهناز زارعی و حسن خادمی زارعَ,۱۳۸۸).
فرمول ۳-۲
تمامی روابط بین خوشه ها و نیز بین عناصر خوشه ها با یکدیگر توسط ماتریس مقایسات زوجی ارزیابی می شوند ، و پس از تکمیل ماتریس مقایسات زوجی یک بردار ویژه(AW) بعنوان تخمینی از ارزش نسبی عناصر محاسبه می شود .
فرمول۳-۳
:   بزرگترین مقدار مشخصه ماتریس مقایسات زوجی است.
گام دوم :تشکیل سوپر ماتریس اولیه[۷۷] سوپر ماتریس وزنی[۷۸]
ابتدا برای تشکیل بردارهای وزنی اولیه [۷۹] تمامی بردارهای وزنی نرمالیزه می شوند.سپس به منظور تعین وزن نهایی، بردارهای وزن اولیه وارد سوپر ماتریس می گردند .سوپر ماتریس (w)یک نمایش سلسله مراتبی از سه سطح است که در زیر نمایش داده شده است.
 
فرمول ۳-۴
W21:بردار نشان دهنده اثر هدف بر معیار،W32 :بردار نشان دهنده اثر معیار بر هریک از گزینه ها ، I :ماتریس واحد. چنانچه معیارها با هم وابسته باشند W22 غیر صفر خواهد بود.
هر مقدار صفر در یک سوپر ماتریس می تواند بوسیله یک ماتریس در صورت وجود ارتباط داخلی بین عناصر در داخل یک خوشه، یا بین دو خوشه جایگزین شود .
شکل۳-۲فرایند سلسله مراتب و فرایند تحلیل شبکه
گام سوم : تشکیل سوپر ماتریس حد دار[۸۰]
از آنجا که W یک ماتریس وزنی تصادفی است، ساخت تمامی روابط بین عناصر بوسیله w است . برای همگرا کردن وزن ها، سوپرماتریس را به توان می رسانیم، که نتیجه آن ایجاد سوپر ماتریس حدی است .
۳-۹-۴منطق فازی :
ناتوانی منطق ارسطویی در تقابل با مسائل پیچیده جاری، چالش هایی را در ذهن محققان برای گسترش آن ایجاد نمود . این چالش با فراز و نشیب های فراوان در اعصار تاریخ نظریه فازی را توسط پرفسور لطفی عسکرزاده استاد ایرانی دانشگاه برکلی در سال ۱۹۶۵ رقم زد. شیوه تفکر فازی با لحاظ نمودن ابهام و عدم اطمینان بجای حذف و نادیده گرفتن آن و ترویج منطق چند ارزشی بجای منطق دو ارزشی درست و غلط، امکان برسی دقیق تر مسائل و نگاهی ویژه تر به پدیده ها را فراهم نموده است .که باعث توانمند سازی مدیران که وظیفه اصلی آنها تصمیم گیری است شده است . منطق فازی در مورد پارامترهایی که بیان آنها بصورت کمی مشکل است ، بسیار کاربردی است ، بسیاری از پارامترههای انتخاب را نمی توان بصورت قطعی و دقیق برسی کرد . همچنین داده های لازم برای برسی شیوه های جایگزین و نیز وزن معیارها اغلب بر اساس معیارهای ذهنی، توسط تصمیم گیرندگان با الفاظ زبانی بیان می شوند، منطق فازی در حل چنین مسائلی کارآمد است .
۳-۹-۵-مجموعه های فازی :
در نظریه کلاسیک تعدادی از اشیاء، افراد یا پدیده ها که دارای خصوصیت مشترکی هستند را مجموعه می نامند .اعضای این مجموعه دارای درجه عضویت یک در مجموعه A بوده و سایر اعداد حقیقی دارای درجه عضویتی برابر صفر هستند، این نگاه متعلق به نظریه کلاسیک مجموعه ها است .
مجموعه فازی A از مجموعه مرجع U بصورت ذوج های مرتب زیر نشان داده می شوند
فرمول ۳-۵
در رابطه فوقx اجزاء یا عناصر معین از مجموعه کلاسیک A هستند که ویژگی این مجموعه را تا حدودی داردند .
۳-۹-۶اعداد فازی مثلثی:
انواع بسیاری از اعدادفازی با نام ها و مشخصه های متفاوت تعریف شده و در تحقیقات بسیاری بکار گرفته شده اند . اما یکی از این اعداد که در ادامه به معرفی و تشریح عملیات بر روی آن می پردازیم اعداد فازی مثلثی هستند .
شکل ۳-۳ عدد فازی مثلثی
یک عدد فازی مثلثی به وسیله ۳ عدد حقیقی تعریف می گردد به عنوان مثال
عملیات ریاضی روی اعداد فازی مثلثی عبارتند از

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...