برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
وجود سلولهای غول آساکه فقط در گروههای تحت درمان با برگ پنیرک مشاهده شده است واین نیزمی تواند بیانگر اثرات برگ گیاه پنیرک بر روی سلولهای زایگر باشد.
ایجاد سلولهای غول آسا در مطالعات دیگری که با استفاده از پروپیو نات تستوسترون (Abdi 1973; 61)
و 5- تیو-D- گلوکز انجام گرفته نیز دیده شده است که احتمالاً این اثر بوسیله دخالت بعضی از سیتوکینها ایجاد می گردد.
هر دو اثر دژنراسیون و ایجاد سلول غول آسا در مطالعه مشابه دیگری که بوسیله Montanari Tانجام شده نیز مشاهده گردیده است.( Montanari 1998; 58)
مطالعات قبلی نشان داده اند که سلو لهای سرتولی با ترشح مایع لوله ای وپروتئینهای متعددی نظیر فاکتور رشد و ترانسفرین نقش ویژ های درتغذیه سلو لهای جنسی در حال تقسیم، تقسیم سلو لهای جنسی و درنهایت تولید اسپرم دارند) ( Carlson2004:21-22
به طور معمول اتصال غشای پلاسمایی سلول های سرتولی و سلول های رده اسپرمی باعث بلوغ اسپرم می شوند. اختلال در سلول های سرتولی باعث انتشار سلول های نابالغ در مقاطع بافتی بیضه می شود( Ekwere 2011) . این امکان هم وجود دارد که استفاده از عصاره پنیرک در عملکرد سلول های سرتولی اختلال ایجاد کند. احتمالاً عصاره دریافتی با غشای آکروزوم سلول های اسپرمی واکنش داده وباعث آگلوتیناسیون اسپر مها شده است در مطالعات دیگری نیز به این مورد اشاره شده است. Nath 2012&2013))
به این ترتیب با توجه به نقش مهم سلول سرتولی در روند اسپرماتوژنز، واضح است که در صورت کاهش این سلول، تعداد اسپر مها نیز کاهش می یابد. نتایج مطالعه حاضر نیز موید کاهش معنی دار تعداد اسپر مها پس از تیمار باپنیرک است.
درپژوهش انجام شده توسط ایوبی وهمکاران(ایوبی،3)با افزایش غلظت عصاره آنغوزه هورمون تستوسترون،سلولهای لیدیگ وضخامت سمینی فروس کاهش یافت.درنتیجه با مصرف غلظت بالای پنیرک ممکن است فرایند اسپرماتوژنز دچاراحتلال شده ومیزان تکثیر(تعداد سلولها)کاهش یابد.
عصاره هیدروالکلی گیاه کرچک باعث کاهش در تعداد سلول های رده اسپرمی، کاهش سطح هورمون های جنسی، کاهش زیستایی اسپرم ها و آسیب به DNA ی اسپرم به طور وابسته به دوز می شود. به طوریکه در بالاترین دوز در این مطالعه بیشترین آسیب به DNA دیده شد. (محمدی می آبادی 1392)
تاثیر مقادیر مختلف غلظت عصاره هیدروالکلی گزنه بر غلظت سرمی هورمون تستوسترون نشان می دهد میانگ ن غلظت پلاسمایی هورمون تستوسترون گروههای تجربی دریافت کننده دارو نسبت به میانگین غلظت پلاسمایی هورمون تستوسترون در گروه کنترل و شاهد کاهش یافته و اختلاف معنی داری بین غلظت پلاسمایی هورمون تستوسترون در گروه دریافت کننده دوز حداکثر دارو نسبت به گروه کنترل و شاهد وجود دارد. مصرف گیاه گزنه با دوز 75mg/kg به مدت 28 روز باعث کاهش تعداد سلولهای اسپرماتوگونی ، اسپرماتوسیت اولیه ، اسپرماتید ، لایدیگ و تراکم اسپرم میشود.( قربانی رنجبری 1393)
سطح سرمی هورمون تستوسترون در گروه های تجربی اثر عصاره گلهای نارنج بر اسپرماتوژنز کاهش معنی داری را به صورت وابسته به دوز در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. این مطلب مؤید اثر بازدارندگی عصاره گلهای نارنج بر میزان آزادسازی تستوسترون میباشد.(مینایی 1391)
نتایج بررسی اثر عصاره الکلی گیاه شیرین بیان بر بافت بیضه رت نشان داد که تجویز عصاره شیرین بیان در دوزهای بالا و یا با مدت طولانی باعث کاهش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اول، اسپرماتید و لیدیگ می شود، در حالی که در تعداد سلول های سرتولی و همچنین اسپرماتوگونی تغییری به وجود نمی آورد. همچنین قطر لوله منی ساز و وزن بیضه نیز دردوزهای بالا و مدت طولانی تجویز عصاره کاهش می یابد.(تیجری 1387)
شمارش بافت شناختی سلول های زایا به عنوان یک روش بسیار حساس و قابل اعتماد برای بررسی تغییرات در میزان محصول اسپرماتیک(production Spermatic ) در نظر گرفته می شود (Ribeiro 2007 ). در نتیجه با کاهش تعداد سلول ها می توان احتمال کاهش توانایی باروری را مطرح ساخت.
تحقیقات نشان میدهد که فیتواستروژن های موجود در عصاره گیاهی توانایی اتصال به گیرنده های استروژنی دارد (Jarry,2003 ) و با ایجاد فیدبک منفی بر LH میزان تستوسترون را کاهش می‌دهد.
Malaivijitnond,2004& Strauss,1998 )
در طی مطالعه ای که با استفاده از عصاره گیاه رازک انجام شد، به علت وجود ترکیبات فیتواستروژنیک قوی گیاه رازک، میزان استروژن پلاسمای خون افزایش پیدا کرد (Khakpour,2004). فیتواستروژن های موجود در عصاره گیاهی گل بابونه مشابه استروئیدهای جنسی درجنس ماده عمل می کنند.
(Perrot–Sinal,2000). زاند و همکارانش نشان دادند که غلظت های بالای عصاره بابونه اثر استروژنیک دارد (Rosenberg Zand,2001). کربلا یی وهمکارانش نیز در سال 2010 با استفاده از غلظت 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گل بابونه شاهد اثرات استروژنیک بابونه بر بیضه و کاهش اسپرماتوژنزیز بود ه اند (Nusier,2007& Karbalay-Doust,2010).
در بسیاری از گیاهان دارویی، غلظت مورد استفاده میتواند نقش مهمی در ایجاد اثرات آن داشته باشد. طبق گزارش های(Nusier,2007) Nusier ، گیاه رزماری با دوزهای بالا باعث کاهش تعداد اسپرم شده در حالی که حیدری و همکارانش (Heidari,2008) نشان دادند که رزماری در دوزهای پایین تاثیر خاصی روی اسپرماتوژنزیز ندارد. در رابطه با تاثیر گیاه بومادران بر روی سیستم تولید مثلی نر نیز نتایج ضد و نقیضی گزارش شده است (Kerishchi,2004).
تامیر و همکارانش نیز نشان دادند که عصاره های گیاهی ممکن است براساس غلظت، اثرات متفاوتی را به عنوان آگونیست یا آنتاگونیست نشان دهند.در مطالعه حاضر نیز ما از یه دوز حداکثر استفاده کردیم که شاهد کاهش اسپرماتوژنز بودیم.
تمایز سلول های زایا نیز می تواند دچار نقصان شده و با طولانی شدن این زمان در مجموع از تعداد رده های مختلف سلولی کاسته شود. احتمال دیگری که می تواند مطرح شود، از بین رفتن بیش از حد این سلول ها در نتیجه دژنراسیون سلولی و یا فرآیند آپوپتوزیس می باشد. آپوپتوزیس در حالت طبیعی نیز در سلول های زایا رخ می دهد Jahnukainen 2004))
همچنین همانطور که اشاره شد گیاه پنیرک دارای روغن های ضروری،گلیکوزیدها،فلاونوئیدها واسیدهای چرب ضروری است،به نظر می رسدنتایج مشاهده شده در روند اسپرماتوژنز به مواد فوق الذکرنیز مرتبط باشد.
5-2)نتیجه گیری نهایی
باتوجه به اهمیت پراکسیداسیون لیپید در فاکتورهایی اسپرماتوژنز باوجود آنتی اکسیدان موجود در پنیرک،ولی شاهد کاهش سلول سرتولی ودر نتیجه آن کاهش وتوقف فاز تمایزاسپرماتید به اسپرم وهمچنین کاهش روند رشداسپرماتوسیت به اسپرم بودیم وشاید بتوان اینگونه گفت که فاکتورهایی مهمتری از آنتی اکسیدانت یا خنثی کننده اثرآن وجودداردکه ازجمله آن:پراکسیداسیون لیپید،عدم عملکرد سلولهای سرتولی ،نقش هورمونهای آندوژنز در طی اسپرماتوژنز ،غلظت داروی گیاهی گاواژ شده را نام برد.گرچه برای کسب نتایج دقیق تر احتیاج به مطالعات تکمیلی می باشد.
5-3)پیشنهادات:
دسته بندی : علمی