Comments: 0 Posted by: Posted on:

7 عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی:

لیبلانس و نگوین (1996) عوامل و مولفه های تاثیر گذار بر تصویر سازمان های خدماتی را به پنج دسته تقسیم کرده اند:

شهرت:

 • سبک مدیریت و رهبری
 • اقدامات اطمینان آور و اعتبار بخش
 • تضمین خدمات شایسته اعتماد
 • داشتن فرهنگ سازمانی متمرکز بر نیازهای مشتریان

هویت سازمانی:

 • نام
 • لوگو
 • صفات مشخصه
 • قیمت ها
 • سطح و کیفیت تبلیغات

کارکنان رودر رو با مشتری:

 • دوستانه و مودب بودن
 • نحوه پوشش و وضع ظاهری
 • طرز مواجهه و رفتار
 • مهربان و نوع دوست بودن
 • داشتن صلاحیت و شایستگی

سطح خدمات:

 • تنوع خدمات
 • خدمات اصلی و فرعی
 • دسترسی به خدمات
 • روش های عملیاتی

نمادها و علائم ملموس:

 • حال و هوا و جو حاکم بر محیط
 • دکور و نحوه چینش وسائل
 • طراحی، ترکیب بندی و نورپردازی
 • ظاهر ساختمان ها و سطوح
 • تسهیلاتی مانند پارکینگ و …

 

2-4-8 تصویر بیرونی و ابعاد آن

در سال 2010 آبات و تزیورک مدلی برای ارزیابی تصویر بیرونی برای مراکز آموزشی و مخصوصا مدارس ارائه دادند  طبق این مدل چهار بعد شامل: تصویر کیفی، کالبدی یا ظاهری، اجتماعی و زیر ساختی برای ارزیابی تصویر بیرونی استفاده می شود، که ترک زاده و تقی زاده (1391) با الهام از این مدل ابعاد تصویر بیرونی دانشگاه را تدوین کردند که بدین شرح است:

 • برطبق این مدل ارزیابی تصویر بیرونی در دانشگاه مستلزم بررسی چهار بعد کیفیت عملکرد، کالبدی، اجتماعی و زیر ساختی که هر یک از این ابعاد با توجه به شاخص هایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد کیفیت عملکرد: مجموعه ای از کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش، کیفیت ارائه خدمات علمی و کیفیت مدیریت دانشگاهی و همچنین ویژگیهای خاص و شناخته شده دانشگاه در محیط و عناوین علمی، پژوهشی و خدمات علمی که بواسطه آنها دانشگاه در محیط موفق تر شناخته می شود.
 • بعد تصویر عمومی: با حضور در موقعیت های اجتماعی ، سیاسی، مذهبی، و سنتی شکل می گیرد.
 • بعد تصویر ظاهری یا کالبدی: از ارزیابی پردیس دانشگاه، تجهیزات موجود در دانشگاه و امکانات رفاهی و خدماتی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

جدول 2-8  ابعاد تصویر بیرونی در دانشگاه و شاخصهای آن

کیفیت عملکردکالبدیعمومی
– آموزش

– پژوهش

– خدمات علمی

– مدیریت

–       پردیس

–       تجهیزات

–       سرویسهای خدماتی و رفاهی

–       اجتماعی

–       سیاسی

–       مذهبی

–       سنتی

 

Leblance & Nguyen

]]>