برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 4-3 : نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف 49
جدول 4-4 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان 49
جدول 4-5 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان… 50
جدول 4-6 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … 50
جدول 4-7: نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … 51
جدول شماره 4-8: نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه روستاییان مرد و زن 52
جدول شماره 4-9: نتایج آزمون کروسککال والیس 53
فهرست نمودار
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
نمودار 2-1- میزان تغیرات امکانات ارتباطی در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات 31
نمودار 2-2: روند تغیرات تعداد کاربران اینترنت در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات 32
نمودار 2-3: افزایش تعداد کاربران جهان در استفاده از شبکه باند پهن 32
نمودار 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت 47
نمودار 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن 48
چکیده:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول های پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات بود وداده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از 15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.
یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاییان از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان در بین گروههای جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر می‏تواند نقش موثری بر افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد و از این جهت سرمایه‏گذاری بر توسعه این دفاتر و تنوع خدماتی که می‏توانند ارایه نمایند، مثبت و منطقی جلوه می‏کند و می‏تواند به حرکت کشور در جهت توسعه کمک شایانی نماید.
فصل اول:
طرح تحقیق