Comments: 0 Posted by: Posted on:

مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد و انواع آن را مشخص نمود.
• مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع
مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.
مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمد افراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته
می شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول میگردد. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مى گیرد به عنوان مثال مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم، اگر براساس میزان دارایى و یا درآمد اشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پآیین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.
مالیات غیرمستقیم: آن است که با واسطه و بطور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته مى شود و اغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکل هاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان مى باشد، ولى محسوس نیست و بطور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید، زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که از این بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى می افزاید، چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر مصرف نیز از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد و آن به این صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بندد و در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع میتوان گفت سنگینى مالیاتهاى غیر مستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد، هر دو باید زیر یک بار بروند و فشار بر کسى است که ندارد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیمى دیگر از مالیات
از این دیدگاه که چند درصد مالیات و از چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى دریافت گردد به سه نوع تقسیم مى گردد:
• مالیات تصاعدى
• مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آن گروه از افرادی که از درآمد بیشترى برخوردارند بصورت تصاعدى مالیاتشان افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند. از اینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان به مراتب بیشتر از فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پآیین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند. البته این نوع مالیات نمىتواند روشى عدالت خواهانه باشد، زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوختههاى خود مى افزایند، همانند کسانى که اندک در آمدى دارند، بطور مساوى مالیات بپردازند.
مأخذ و متعلق مالیات
مالیات از این نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیاز اقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود.
البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک و اعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در بطن هر یک از انواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.
براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات به قرار ذیل مى باشند:
• مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود. این نوع، ویژه کشورهایى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند و افراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد. از این رو وضع این نوع مالیات در دگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.
• مالیات رأى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق رأى قائلند، که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدین جهت براى کسانى که حق رأى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.
• مالیات برارث: مقدار و درصد معینى از اموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفی گرفته مى شود که ثروت در برابر انجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.
• مالیات بر درآمد مشاغل: این نوع بدان جهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمد اصالت دارد و نیازها و اصالتهاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند. از این رو مراکز فساد و فحشا، قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کنند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است.
• مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.

• مالیات ارزش بر ارزش افزوده: مالیات خاصى است که در برخى از کشورها از سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.
• مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى مانند اتحاد جماهیر شوروى و اقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همان مالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند.
• مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابر انجام برنامه هاى اجتماعى و امنیتى مالیاتى تنظیم
مى شود که به این نام دریافت مى گردد .
• مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمد افراد دارد وضع مى کنند.
• مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت از افراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.
• مالیات بر دارایى ها: که بطور فراگیر از کلیه کسانى که دارایى هایى داشته باشند، اخذ مى شود. البته اقسام دیگرى از انواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که به دلیل کم اهمیت بودن آنها از ذکر آن موارد خوددارى مى گردد.
الف) اصول کلی مالیات
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر، سبب شد که اصول مالیاتی از مرحله بحث علمی و فلسفی خارج شده و راه خود را به سیستم حقوقی کشورها نیز بگشاید. نحوه عمل همه جا یکسان نیست، اما نتیجه از یک جهت مساوی است و آن فرموله کردن یک سلسله قواعد معین در زمینه مالیات می باشد. تا در مرحله تدوین و تقنین از یک سو و استنباط و تعبیر مقررات از سوی دیگر، رهنمودها یا خط سیرهای کلی را ارائه نماید.
در برخی از کشورها، اصول مالیاتی عیناًً در قانون اساسی گنجانیده می شود و در پاره ای دیگر قوانین مالیاتی این وظیفه را برعهده دارند. شیوه دیگر ایجاد رویه قضایی است، به این معنی که محاکم عالی کشور، موازین معینی را برقرار میسازند که لااقل در مرحله تفسیر و استنباط مقررات و اجراء آن مورد عمل قرار می گیرد. تجلی دیگر این مقوله، در قوانین و مصوباتی است که تحت عنوان حقوق مؤدی از آن یاد می گردد در این مقررات مسأله به طور عمده از دید مؤدیان مورد بحث واقع می گردد، اما در عین حال پاره ای از اصول کلی مالیاتی نیز ضمن آنها گنجانیده می شود، که بر اثر ممارست و طول مدت اجراء عملاًً در مرحله تدوین مقررات هم مورد توجه قرار می گیرد.
اصول مالیاتی :
منظور از اصول مالیاتی، موازین و قواعد عامی است که باید در درجه اول هادی قانونگذاران قرار گیرد، تا در وضع قوانین مالیاتی به آنها توجه نمایند و درمرحله بعد، تدوین مقررات اجرایی نظیر آیین نامه ها نیز باید با عنایت به این اصول انجام پذیرد، و بالاخره به هنگام اجراء نیز همین اصول می تواند در فهم و تفسیر مقررات مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
اصول و مبانی اولیه تعیین و اخذ مالیات را می توان به شرح زیر بر شمرد:
اصل درآمد :
مالیات بایستی آنچنان وضع گردد که، حد متناسب درآمد را برای دولت تحصیل کند، بدین منظور باید:

الف) درآمد و دارایی هر دو ملاک تعیین مالیات قرار گیرند.
ب) مالیات بر بهره باشد: به تعداد بیشتری از افراد تعلق گرفته، وصول آن کم هزینه بوده و فرار مالیاتی ممکن نباشد.
ج) با ثبات باشد: نوسانات اقتصادی کشور در آن تاثیر زیادی نداشته باشد.
د)انعطاف پذیر باشد: تغییر نرخ بر آنچه که مالیات بر آن تعلق می گیرد ایجاد عکس العمل ننماید.
اصل عدالت و مساوات (اصل مالیات نسبی)
این اصل، به اصل مالیات نسبی معروف است. وضع مالیات زمانی عادلانه است که هر فرد نسبت برابری از درآمدش را به عنوان مالیات بپردازد.
اصل مطلوبیت درآمد:
این اصل، در تقابل با اصل مالیات نسبی است. به این مفهوم که بر اساس قانون مطلوبیت نهایی کاهش یابنده، مطلوبیت نهایی هر واحد پول (درآمد)، برای افراد کم درآمد بیشتر از مطلوبیت نهایی پول، برای افراد پر درآمد است، بنابراین اگر به نسبت برابر از درآمد این دو طبقه مالیات گرفته شود، فرد کم درآمد مطلوب بیشتری را از دست می دهد. به این دلیل به عقیده این گروه نظام مالیات نسبی کاملاًًً عادلانه نمی باشد و برای اینکه از دست دادن مطلوبیت برای هر دو گروه برابر گردد، بایستی ضریب مالیات با افزایش درآمد افزایش یابد. یعنی معتقد به نرخ مالیاتی تصاعدی بوده اند.
اصل بهای خدمات :
هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه حکومت نصیبش می گردد، مالیات بپردازد. مردم بهای کالا و خدماتی را که از بخش خصوصی دریافت می کنند، پرداخت می کنند. بنابراین چرا نباید در بخش دولتی هم به همین ترتیب صورت گیرد.
اصل دخالت:
دخالت در امور اقتصادی از طریق مالیاتها را اصل دخالت می گویند.
اصل شخصی ساختن مالیات:
چنانچه بخواهیم وضعیت اجتماعی مالیات دهنده را نیز دخیل بدانیم، بایستی به عواملی مانند تعداد افراد تحت تکفل مالیات دهنده نیز توجه گردد. در اصل شخصی ساختن مالیات، هنگام وضع و دریافت مالیات، درآمد مبنای محاسبه مالیات قرار نمی گیرد. بلکه وضع شخص مالیات دهنده از نقطه نظر افراد تحت تکفل و وضعیت اجتماعی تحصیل درآمد وی نیز مورد توجه واقع می گردد .
به عنوان نمونه، چنانچه دو فرد دارای درآمد مساوی اما یکی از آن دو صاحب عائله و دیگری مجرد باشد، چنانچه هر دو بر اساس درآمد، مالیات پرداخت نمایند این امر با اصل عدالت و مساوات مالیاتی منافات دارد. که به نظر می رسد چنانچه در تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک، معافیتها را بر اساس افراد تحت تکفل بر قرار نماییم، به عدالت مالیاتی نزدیکتر خواهیم بود.
اصل توانایی پرداخت :
مالیات بایستی متناسب با قدرت پرداخت افراد باشد. در یک سیستم مالیاتی عادلانه، اعضای غنیتر جامعه باید بیشتر از فقرا مالیات بپردازند. اصل توانایی پرداخت، عملا دارای دو قسمت جداگانه است. اول اینکه افرادی با درآمد بالا، می بایستی که مالیات بیشتری را

]]>