برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این روش با استفاده از فرمول زیر ابتدا ضریب انتقال حرارت جابجایی را برای 11 نقطه از ابتدا تا انتهای طول کانال بدست میآوریم(ضرایب انتقال حرارت جابجایی بدست آمده شامل ناحیه در حال توسعه و توسعه یافته است)
(4-6)
در رابطه بالا ، اختلاف دمای یک گره بالاتر از وجه دما ثابت وخود وجه دما ثابت است. نیز فاصله یک گره بالاتر از وجه دما ثابت با خود وجه دما ثابت است که در این مساله برابر 8 /0 میلیمتر است. Tm دمای متوسط سیال(دمای بالک) در هر مقطع عرضی از کانال است که با تعریف یک صفحه در مقطع عرضی بدست میآید.TS نیز دمای سطح دماثابت(صفحه داغ) است که برابر 320 کلوین میباشد.
از 11 ضریب انتقال حرارت جابجایی بدست آمده برای 11 نقطه میانگین گرفته و با استفاده از عدد بدست آمده ناسلت میانگین را بدست میآوریم.
روش دوم:
مستقیما از طریق معادله ارایه شده در کتاب انتقال حرارت اینکروپرا برای ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط در حالت دمای ثابت سطح، ابتدا ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط و سپس ناسلت میانگین را بدست آوریم:
(4-7)
اختلاف دمای لگاریتمی نیز در رابطه بالا بصورت زیر بدست میآید:
(4-8)
پس از بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط، داریم:
(4-9)
با توجه به مطابقت کامل نتایج هر دو روش، به دلیل سهولت روش دوم، از این روش استفاده کرده و کلیه روابط مورد نیاز را بدست میآوریم.
ابتدا محاسبات را برای قطر نانوذره 80 نانومتر و نسبت شارهای متفاوت انجام میدهیم:
نمودار توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت rq=1 و dp=80 برای نمونه در شکل (4-7) آورده شده است:
شکل(4-7): توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی صفحه داغ و در حالت rq=1 و dp=80
برای توزیع ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت rq=1 و dp=80 نیز در شکل (4-8) داریم:
شکل(4-8): نمودار توزیع عدد ناسلت بر روی صفحه داغ و در حالت rq=1 و dp=80
جداول مربوط که با استفاده از دادههای آن، شکل (4-7) و (4-8) حاصل شد، بصورت زیر است. در ضمن Tm، دمای میانگین توده سیال در هر مقطع و Tn، دمای یک گره بالاتر از وجه دما ثابت و وجه دما ثابت نیز TS=320 K است. با استفاده از رابطه (4-6)، ضریب انتقال حرارت جابجایی و سپس عدد ناسلت را بدست میآوریم.
جدول(4-5): ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بر روی صفحه داغ(وجه کف با دمای ثابت)، در حالت rq=1 و dp=80 برای سیال آب خالص
Nu
h
Tm
Tn
Z(m)
10
761
دسته بندی : علمی