Comments: 0 Posted by: Posted on:

انگیزه

یکی از مباحث جالب در روان شناسی که با زندگی روزمره ارتباط مستقیم دارد، انگیزه است. اکثر افراد در این فکر هستند که چگونه خود و دیگران را برای انجام دادن کاری با انگیزه کنند. از این رو ما در تمام زمینه های زند گی به مفاهیم انگیزشی برای هدایت کردن رفتار نیازمندیم. این شاخه ای از روان شناسی است که درمانگران، حکومت ها، مربیان، آموزگاران، والدین و خلاصه هر کسی که به نحوی می خواهد انگیزه ای را در دیگران ایجاد کند، به کمک آن می تواند راهبرد هایی را ابداع نماید تا در این راستا به دیگران یاری رساند.انگیزش به خودی خود مهم است، ولی از آن مهم تر قابلیت آن در خبر دادن از پیامدهای زندگی از جمله کیفیت عملکرد و رفاه مان است که اهمیت زیادی به آن می دهیم. آگاهی از اینکه انگیزش از کجا سرچشمه می گیرد، چه جنبه هایی از آن را می توان تغییر داد، و چه نوع انگیزش موجب مشغولیت و بهزیستی می شود بسیار مفید است.

 

معنی لغوی انگیزه

لغت انگیزه در فرهنگ فارسی عبارت از اسمی است که به معنای سبب، باعث، علت و آنچه که کسی را به کاری برانگیزاند آمده است. این واژه به معنای آهنگ و قصد نیز استعمال شده است. در عربی لغت الداعی و الداعیه به معنای علت وسبب(الدواعی،جمع) و مترادف کلمۀ انگیزه می باشد. در زبان فارسی نیز داعی و داعیه (به پیروی از همان معنای عربی) به معنا ی علت، سبب و انگیزه آمده است(احمدی افرمجانی،1387).

تعریف اصطلاحی انگیزه

برای انگیزه تعاریف زیادی ارایه شده از جمله:

1– انگیزه نیرویی است که توسط هدف هدایت می شود، منجر به برانگیختگی فرد می گردد و ادامه رفتار را تا دستیابی به هدف به دنبال دارد(ادونل و همکاران،2007).

2– انگیزه عاملی برای به کارگیری مهارت ها، راهکارها و رفتارهای از پیش آموخته شده در موقعیت های جدید است(وولفولک،2004).

3– راپاپورت(1960) انگیزه را نیروی اشتها آور درونی تلقی می کند.

4– آلپورت(1970) انگیزه را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی می کند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است.

5– سیفرت(1992)انگیزه را به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را موجب می شود تعریف کرده است(سیف،1389).

6– لفرانسوا(1997) انگیزه را علت و دلیل رفتار می داند(سیف،1389).

7– انگیزه به عنوان نقش واسطه ای در روند عملکردهای سازنده یا ایجاد کردن اراده قوی در فعالیت ها به شمار می رود(شانک،پنتریچ و مس،2008،به نقل از تسنگ،شنگ و تسایی،2010).

باتوجه به تعاریف مذکور می توان ویژگی های زیر را برای انگیزه برشمرد: علت و دلیل رفتار، نیروی درونی که رفتار و تفکر فرد از آن ناشی می شود، واسطه عملکردهای سازنده و ایجاد کردن اراده قوی در افراد، عاملی برای بکار گیری راهکارها و رفتارهای از پیش آموخته شده در موقعیت های جدید.

انگیزه در حوزه هایی از قبیل درمان، درک و تغییر رفتار، سازمان های صنعتی به منظور افزایش عملکرد شغلی، آموزش شیوه هایی برای بهبود عملکرد تحصیلی، و یا مطالعات تجربی برای درک رفتار بشری کاربرد دارد. تعریف انگیزش بستگی به بافتی دارد که در آن به کار گرفته می شود(ایرز،2010).

woolfolk

Rapaport

Allport

Seifer

Lefrancois

Tseng

Sheng

Tsai

Motive

Ayers,c.s

]]>