برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مشخصات مصالح بتن
fc’=45 (N/mm2)
Ec=31900 (N/mm2)
ft=4.16 (N/mm2)
υ=0.2
نمودارهای تنش- کرنش مصالح در شکل 3-6 نمایش داده شده است.
(الف) (ب)
شکل 3-6: نمودار تنش-کرنش مصالح در آزمایشگاه و آباکوس [4]
مدل سازی تیر شاهد
برای هر یک از مدل های ساخته شده در نرم افزار یک اسم انتخاب شده است، که این اسم بیان گر کلیه مشخصات مدل تیر می باشد. برای مدل ساده تیر عمیق بتن مسلح نام Control Beam انتخاب شده است. برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی به ابعاد mm 150 نام Sq-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی به ابعاد mm 200 نام Sq-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای به قطر mm 150 نام C-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای به قطر mm 200 نام C-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی تقویت شده با ورق CFRP به ابعاد mm 150 نام CFRP-Sq-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی مربعی تقویت شده با ورق CFRP به ابعاد mm 200 نام CFRP-Sq-200، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای تقویت شده با ورق CFRP به قطر mm 150 نام CFRP-C-150، برای تیر عمیق بتن مسلح دارای بازشوی دایره ای تقویت شده با ورق CFRP به قطر mm 200 نام CFRP-C-200، انتخاب شده است.
مدل سازی بتن مسلح
نرم افزار سه مدل برای رفتار بتن در نظر گرفته است; مدل پخش ترک در بتن ، مدل ترک برای بتن و مدل بتن پلاستیک آسیب دیده. مدلی که تا حدود بسیاری رفتار واقعی بتن را شبیه سازی می کند، مدل بتن پلاستیک آسیب دیده می باشد که توانایی بررسی بتن مسلح تحت بارگذاری های مختلف (دوره ای و یکنواخت) را دارد و نیز با توجه به معرفی نمودار های بتن در کشش و فشار ، بطور کامل تری رفتار بتن را در نظر گرفته است. با توجه به مدل سازی سه بعدی ، به منظور اختصاص المانی که رفتار بتن را در این حالت تامین کند ، می توان از المان های سه بعدی هشت گره ای C3D8R که از خانواده المان Solid می باشد، استفاده نمود. پسوند R برای کاهش نقاط انتگرال گیری استفاده شده تا مدت زمان اجرای برنامه کاهش یابد.
مدل سازی میلگردها
برای مدل سازی میلگردها می توان از المان Beam استفاده کرد که برای این منظور از المان B31 استفاده شده است که یک المان خطی دو گره ای می باشد و برای ترسیم آنها از Wire استفاده می کنیم. میلگردها نیز در داخل تیر بتنی ابتدا جایگذاری شده و سپس برای مدول تماسی بین بتن و میلگرد از روش مدفون که یکی از ویژگی های تعریف میلگرد در بتن می باشد استفاده شده است.
در این مرحله از ماژول Interaction استفاده می کنیم که به وسیله آن نوع تماس بین دو سطح و … را می توان تعریف نمود.
مدل سازی ورق های CFRP
برای مدل کردن FRPاز المان S4Rکه از خانواده المان های Shell می باشد، استفاده شده است. المان پوسته چهار گرهی چند منظوره قابلیت کاهش دادن نقاط انتگرال گیری برای به حداقل رساندن محاسبات و در نتیجه کاهش زمان آنالیز را دارا می باشد . از آنجایی که اثر برش عرضی در این المان لحاظ شده است. می توان برای مدل های با ساختار باریک و ضخیم از آن استفاده نمود. برای چسباندن CFRP به بتن از قید Contact در نرم افزار آباکوس استفاده می کنیم.
تعریف بارگذاری
برای بار گذاری به صورت متمرکز از یک لوله استفاده شده است که در بالای تیر بتنی قرار داده شده است. بار به صورت متمرکز بر روی نمونه وارد می شود.
شرایط تکیه گاهی
با توجه به نمونه هر دو تکیه گاه از نوع ساده می باشد که دو شرط مرزی یکسان است که باید به مدل اعمال شود. که برای تعریف این شرایط مرزی از ماژول Load و قسمت Displacement استفاده می شود. با توجه به شرایط مرزی تیر در دو سمت، با استفاده از شرایط تکیه گاهی درجات آزادی تغییر مکانی تیر را بسته و فقط امکان دوران تیر می باشد و به عبارتی دو انتهای تیر دارای تکیه گاه غلتکی می باشد.
مش بندی
برای مش بندی به ماژول Mesh رفته و برای تعیین نوع Mesh به قسمت Mesh Control رفته و مش بندی منظم را انتخاب می کنیم که شکل المان از نوعHex و Technique آن از نوع Structured می باشد.
نتایج تحلیل
دسته بندی : علمی