برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4-8- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی رنگیزه کاروتنویید………………………………….36
شکل 4-9- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل a……………………………………………38
شکل 4-10- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b………………………………………….39
شکل 4-11- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل………………………………………..40
شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول…………………………………….41
شکل 4-13- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه………………………………42
شکل 4-14- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اندازه تولید اتیلن…………………………………44
شکل 4-15- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی مالون دی آلدئید…………………………………47
شکل 4-16- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز…………………48
شکل 4-17- اثر تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی پراکسیداز…………………………………………..49
چکیده
به منظور بررسی اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی و خصوصیات گیفی گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) آزمایش فاکتوریل 2 عاملی بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شکاف انتهای ساقه در 2 سطح (شکاف 5 سانتی متری و بدون شکاف) و نانو ذرات نقره در 5 سطح (0، 5، 10، 20، و 30 میلی گرم در لیتر) با 10 تیمار، 3 تکرار، 30 پلات و 150 شاخه گل انجام شد. در این مطالعه صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، نسبت باز شدن گلها، افزایش درجه بریکس، جمعیت باکتری ساقه و محلول گلجا، کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید گلبرگ، نشت یونی، اتیلن و همچنین مقدار مالون دی آلدئید (MDA)، آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر تیمارهای مورد بررسی در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده بجز صفات افزایش درجه بریکس، کاهش وزن تر، جذب آب، نشت یونی و باکتری محلول گلجا که در سطح 5 درصد معنی دار شده است. همه تیمارهای مورد بررسی نسبت به شاهد موجب بهبود عمر گلجایی شدند و بیشتر عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 88/13 روز نسبت به شاهد (05/7 روز) ماندگاری این گل بریده را افزایش داد. همچنین این تیمار در کلیه صفات بهترین عملکرد را نسبت به کلیه تیمارها داشته است.
کلمات کلیدی: آلسترومریا، شکاف انتهای ساقه، نانوذرات نقره، عمرگلجایی.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره میزان آلفای کرونباخ و سرسختی روانشناختی

گیاهشناسی
آلسترومریا با نام علمی Alstroemeria hybrida جزو یکی از گلهای محبوب میباشد که به خاطر گلهای زیبا و با طول عمر زیاد پرورش داده میشود. این گیاه از زیر شاخه تک لپهایها ، راسته سوسنها ، تیره آلسترومریاسه و جنس آلسترومریا میباشد (ون دورن و همکاران، 1992). تیره آلسترومریاسه در بر گیرنده چهار جنس Schickenduntzia، Leontochir، Alstroemeria و Bomaria میباشد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). جنس های تیره آلسترومریاسه به علت داشتن تخمدان زیرین، ابتدا در تیره آماریلیداسه قرار گرفتند. در سال 1954 بوکسبوم ساختمان ریزوم آنها را بررسی کرد و بر اساس این بررسی نتیجه گرفت که آن ها گونههایی از جنس لیلیوم هستند. اما از آنجا که تخمدان در تیره لیلیاسه به صورت فوقانی است به تیره ایرایداسه و بعد دوباره به تیره آماریلیداسه باز گشتند و در آخر بعد از چندین جابجایی بین این تیرهها، آلسترومریاسه به عنوان یک تیره مجزا در نظر گرفته شد (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ هوفریتر و رود ریگاز، 2009).

شکل 1-1- گل آلسترومریا
جنس آلسترومریا یکی از زیباترین جنسهای این تیره است که بیش از 60 گونه و 190 رقم است. گیاهی است علفی، چند ساله، ریزوم دار که ریزومها به صورت سیمپودیال رشد میکنند و از هر ریزوم اصلی 5 تا 7 ریزوم به وجود میآید. ریشه ها افشان و بخش هوایی هم از ریزوم منشأ میگیرند. ریشهها افشان بعد از توسعه گیاه، به ریشه های گوشتی (ذخیره ای) تبدیل میشود که سفید، متراکم و کرکدارند. ساقهها همیشه فاقد انشعاب هستند. برگ کامل، کشیده، بدون کرک و در انتها نوک تیزند و معمولا رنگ سبز تیره تا سبز خاکستری دارند. گل آذین معمولا گرزن است و به صورت سیمپودیال توسعه مییابد. هر گل آذین شامل 3 تا 10 گل است. در ساختمان گل دو ردیف سه تایی گلبرگ دیده میشود. شش گلبرگ دارد که 3 گلبرگ داخلی از نظر شکل و رنگ با سه گلبرگ خارجی متفاوت هستند و دارای علائمی به صورت نقطهای، خطی و حلقوی میباشد که رنگ آنها متمایز رنگ گلبرگهاست. میوه کپسول، خشک شکوفاست (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377؛ کیم، 2005؛ رید، 2002). در روزهای بلند اواخر بهار به گل میرود و تا پاییز ادامه دارد ( دول و ویلکینس، 1999).
کشت آلسترومریا در اروپا، ژاپن و شمال آمریکا بسیار رواج دارد، زیرا ارقامی وجود دارند که در تمام طول سال حتی در دماهای زیر صفر درجه سانتی گراد هم گل میدهند. این ارقام، گلهای زیبایی در دامنه وسیعی از رنگها و شکلها دارند (ناصری و ابراهیمی گروی، 1377). تمام این ارقام ها که اکنون تعداد آنها به بیش از 190 نیز میرسد تنها از حدود 60 گونه در آمریکای جنوبی منشا گرفتهاند که همگی در شکل، رنگ و علایم روی گلبرگ ها متفاوت میباشند. بزرگترین و جذابترین آنها، در بین گونه های کشور شیلی یافت میشوند ولی غالبا برگهایی با طول عمر کوتاه دارند. گونه های برزیلی دارای برگ هایی بلند و همیشه سبز هستند اما گلهای آن ها کوچکتر و بستهتر از گونه های شیلی هستند (هوفریتر و رودریگاز، 2009).

دسته بندی : علمی