برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Dimethyl 2- (3-ethoxy-1-oxo (N, N dimethyl -2-yl) -3- (diethylphosphonato) butanedioate (4c).
White powder, m.p. 107-109 oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 1725 (C=O, ester), 1631 and 1694 (C=O). Analyses: Calcd. for C18H29N2O10P: C, 46.55; H, 6.29; N, 6.03%. Found: C, 46.4; H, 6.2; N, 6.4%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 1.17 (6 H, t, 2 CH3), 1.48 (3 H, t, CH3), 3.23 and 3.34 (6 H, 2 s, 2 NCH3), 3.60 and 3.75 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 3.89 – 4.01 (4 H, m, 2 OCH2), 4.12-4.26 (3 H, m, OCH2 and CH), 4.38 (1 H, dd, 3JHP = 6 HZ, 3JHH = 12 HZ, CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 15.73, 16.47 and 16.55 (3 CH3), 28.43 and 30.56 (2 NCH3), 40.87 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 44.72 (d, 1Jcp = 129 HZ, P-C), 53.08 and 53.26 (2 OCH3), 63.07 and 63.23 (2 d, 2Jcp = 7 Hz, 2 POCH2), 72.58 (OCH2), 98.14 (d, 3Jcp = 2.5 Hz, C=C-O), 151.65 (NCON), 159.40 (NCO), 163.64 (C=C-O), 170.03 (d, 2JCP = 6 Hz, C=O), 172.15 (d, 3JCP = 20 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 22.63.

Dimethyl 2- (3-butoxy-1-oxo (N, N dimethyl -2-yl) -3- (diethylphosphonato) butanedioate (4d).


White powder, m.p. 101-103 oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 1721 (C=O, ester), 1689 and 1627 (C=O). Analyses: Calcd. for C24H41N2O10P: C, 52.55; H, 7.53; N, 5.11%. Found: C, 52.5; H, 7.4; N, 5.7%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.84, 0.92 and 1.11 (9 H, 3 t, 3 CH3), 1.27 (4 H, sextet, 2 CH2), 1.45 (2 H, sextet, CH2), 1.58 (4 H, quintet, 2 CH2), 1.79 (2 H, quintet, CH2), 3.21 and 3.31 (6 H, 2 s, 2 NCH3), 3.57 and 3.72 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 3.81- 3.92 (4 H, m, 2 OCH2), 4.05 – 4.21 (3 H, m, OCH2 and CH), 4.37 (1 H, dd, 3JHP = 6 HZ, 3JHH = 11.5 HZ, CH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.81, 13.83 and 13.93 (3 CH3), 18.78, 18.82 and 19.21 (3 CH2), 28.26 and 30.15 (2 NCH3), 32.58 and 32.61 (2 d, 3Jcp = 7 HZ, 2 CH2), 32.66 (CH2), 40.64 (d, 2JCP = 2 HZ, P-C-C), 44.01 (d, 1JCP = 130 HZ, P-C), 52.89 and 53.08 (2 OCH3), 66.52 and 66.78 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 76.31 (OCH2), 98.01 (d, 3JCP = 2.5 Hz, C=C-O), 151.49 (NCON), 159.37 (NCO), 163.54 (C=C-O), 169.98 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 171.93 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 23.17.

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع فرآیندها و سیستم‌ها

Dimethyl 2- (indane-1, 3-dione -2-yl) -3- (diphenoxyphosphoryl) butanedioate (9a).
Yellow crystals,, m.p. 99-101 oC,, IR (KBr) (νmax cm-1): 1742, 1727, 1715 (3 C=O) ; Analyses: Calcd. for C27H23O9P: C, 62.07; H, 4.44%. Found: C, 62.5; H, 4.3%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 3.40 and 3.88 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 4.07 (1 H, dd, 2JHP = 21 HZ, 3JHH = 12 HZ, P-CH), 4.31 (1 H, d, 3JHH = 1.5 HZ, CH), 4.52 (1 H, ddd, 3JHP = 5 HZ, 3JHH = 12 HZ, 3JHH = 1.5 HZ, P-C-CH), 7.13-7.98 (14 H, m, 14 CH aromatic). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 41.74 (CH), 44.61 (d, 1Jcp = 141 HZ, P-C), 51.66 (CH), 53.31 and 53.56 (2 OCH3), 116.74, 120.93 (2 CH, aromatic), 123.77 (d, 3Jcp = 5 HZ, 4 CHortho), 126.08 (2 CHpara), 129.76, 130.29 (2 CH, aromatic), 135.98 (d, 4Jcp = 8 HZ, 4 CHmeta), 136.21, 142.04 (2 C, aromatic), 150.19 (d, 2Jcp = 10 HZ, Cipso), 150.46 (d, 2Jcp = 9 HZ, Cipso), 168.35 (d, 2JCP = 7 HZ, C=O), 170.99 (d, 3JCP =21 HZ, C=O). 196.85 and 198.63 (2 C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 22.18.

Dimethyl 2- (N, N dimethyl barbituric acid -2-yl) -3- (diphenoxyphosphoryl) butanedioate (9b).
White powder, m.p. 126-128 oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 1728, 1699, 1645 (C=O). Analyses: Calcd. for C24H25N2O10P: C, 54.14; H, 4.73; N, 5.26%. Found: C, 53.9; H, 4.5; N, 5.6%. 1H NMR (500 MHZ, d6-DMSO): δ 3.24 and 3.26 (6 H, 2 s, 2 NCH3), 3.70 and 3.88 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 4.34 (1 H, dd, 2JHP = 22 HZ, 3JHH = 12 HZ, P-CH), 4.74 (1 H, d, 3JHH = 1.5 HZ, CH), 4.78 (1 H, ddd, 3JHP = 5 HZ, 3JHH = 12 Hz, 3JHH = 1.5 HZ, P-C-CH), 7.09-7.36 (10 H, m, 10 CH aromatic). 13C NMR (125.8 MHZ, d6-DMSO): δ 29.10 and 29.13 (2 NCH3), 41.66 (CH), 44.32 (d, 1Jcp = 145 HZ, P-C), 50.05 (CH), 53.54 and 53.75 (2 OCH3), 120.84 (d, 3JCP = 5 HZ, 4 CHortho), 126.10 (s, 2 CHpara), 130.19 (d, 4Jcp = 8 HZ, 4 CHmeta), 149.92 (d, 2Jcp = 10 HZ, Cipso), 150.31 (d, 2Jcp = 8 HZ, Cipso), 151.95 (NCON), 167.0 and 167.48 (2 NCO), 168.26 (d, 2JCP = 7 Hz, C=O), 1712.77 (d, 3JCP = 22 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 22.34.

مطلب مرتبط :   راهبردهای حل مسئله و ارزیابی شناختی

2-18) سنتزفسفیت ایلیدهای استخلاف شده با استفاده از آلدهید سمی کاربازونها
ازواکنش تری آلکیل فسفیت با دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها حد واسط افزایشی فعال 1:1 تشکیل شده که به وسیله نیتروژن اسیدی مانند، آلدهید سمی کاربازونها به دام افتاده است. دراین واکنش سه جزئی، فسفیت ایلیدهای استخلاف شده زیر با بازده بالا بدست می آید. (شکل 89)

(شکل 89)
بر پایه شیمی نوکلئوفیلهای فسفرسه ظرفیتی ترکیب های 4 ازافزایش ابتدایی تری آلکیل فسفیت ها به دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات و پروتونه شدن حد واسط افزایش1:1 توسط آلدهید سمی کاربازونها به دست می آیند سپس یون با بارمثبت 6 به وسیله آنیون آلدهید سمی کاربازونهای 5 مورد حمله قرارمی گیرد و فسفیت ایلیدها ی 4 تولید می شوند. (شکل 90)

(شکل 90)
روش کار عمومی:
2-19) تهیه دی آلکیل 2- (تری آلکو کسی فسفورانیل) – 3- ] 5- آریل 2- اکسو-1,3, 4 – تری آزاپنت- 4- ان- 3- ایل [ سوکسینات (4a-f)
محلول حاوی تری آلکیل فسفیت (1 mmol) وآلدهید سمی کاربازون (1mmol) درحلال DMF (10 mL) توسط همزن مغناطیسی بهم زده شد و به آن مخلوطی ازدی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) درحلال DMF (5 mL) در دمای اتاق اضافه م شد. مخلوط واکنش به مدت 24 ساعت به هم خورد. سپس به مخلوط واکنش آب اضافه وبا دی کلرومتان
(3 × 20 ml) استخراج شد فازآلی را با آب شسته (2 × 20 ml) وبا سدیم سولفات بدون آب خشک وسپس حلال تبخیر شد. محصول دراتیل استات – هگزان رسوب داد.
2-20) اطلاعات طیفی
Dimethyl 2- (tributoxyphosphoranyl) – 3-[5-phenyl-2-oxo-1, 3, 4-triazapent-4-en-3-yl] succinat (4a).

دسته بندی : علمی