برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
Dimethyl 3- (triphenyl-λ5-phosphanylidene) -2-[N-Benzoyl-N- (4-nitro- benzylidene) -hydrazino] succinat (4f):
Yellow powder; m.p. 182-184˚C. IR (KBr) (νmax, cm-1): 1742, 1672, 1629 (C=O). Calcd. for C38H32N3O7P: C, 67.75; H, 4.79; N, 6.24%. Found: C, 67.9; H, 4.6; N, 6.5%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 2.99 (3 H, s, OCH3), 3.76 (3 H, s, OCH3) ), 5.87 (1 H, d, 3JPH = 16 HZ), 7.34-7.68 (24 H, m, aromatic), 8.59 (1H, s, CH=N). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 50.0 (d, 1JPC = 122 HZ, C=P), 52.8, 53.4 (2 OCH3), 59.7 (d, 2JPC = 15 HZ, CH), 125.9 (d, 1JPC = 91 HZ), 130.0 (d, 2JPC = 12 HZ), 132.3 (d, 4JPC = 2 HZ), 133.9 (d, 3JPC = 10 HZ), 125.3, 128.2, 128.3, 128.9, 130.2, 133.5, 135.9, 142.1 (2 ph), 148.7 (C=N), 162.9 (C=O), 169.5 (d, 2JPC = 12 HZ C=O), 171.9 (d, 3JPC = 17 HZ C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 23.11.

2-12) سنتزفسفوناتهای پراستخلاف با استفاده ازN – آریل- هیدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید
ما گزارش داده ایم که واکنش تری آلکیل فسفیتها و DMAD درحضورN – آریل- یدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید منجربه تولید فسفوناتهای پراستخلاف می شود. (شکل 83)

(شکل 83)
بر پایه شیمی نوکلئوفیلهای فسفرسه ظرفیتی ترکیب های 4 از افزایش ابتدایی فسفیت ها به دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و پروتونه شدن حد واسط افزایش 1:1 توسط N – آریل- هیدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید به دست می آیند. (شکل 85) سپس یون با بار مثبت 5 به وسیله آنیون N – آریل- هیدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید 6 مورد حمله قرارمی گیرد و فسفیت ایلیدها ی 7 بعنوان حدواسط تشکیل ودراثر هیدرولیزآنها فسفوناتهای4 تولید می شوند.

(شکل 84)
روش کار عمومی:
2-13) تهیه دی آلکیل 2- (دی متوکسی فسفوریل) 3- ] 2- هیدروکسی- 3- (آریل کربامیل) نفتالن- 1- ایل [ سوکسینات (4a-f)
محلول حاوی تری آلکیل فسفیت (1 mmol) و N – آریل- هیدروکسی نفتالن- 2 – کربوکسامید (1mmol) در استو ن (10 mL) توسط همزن مغناطیسی بهم زده شد وبه آن مخلوطی ازدی متیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) دراستون (5 mL) دردمای اتاق اضافه شد. مخلوط واکنش به مدت 24ساعت به هم خورد. سپس حلال تبخیر شد باقیمانده در اتر- هگزان رسوب داد. رسوب حاصل را با اتر شسته محصول خالص بدست آمد.
2-14) اطلاعات طیفی
Dimethyl 2- (dimethoxyphosphoryl) -3- [2-hydroxyl-3- (phenylcarbamoyl) naphthalen -1- yl] succinat (4a).
White powder, Yield 0.96 g (93%), m.p. 177 – 180oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3245 OH and NH), 1727 (C=O, ester), 1642 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C25H26NO9P: C, 58.25; H, 5.08; N, 2.72%. Found: C, 58.34; H, 4.93; N,2.80. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 3.37 and 3.45 (6 H, 2d, 3JHP = 11 Hz, 2 POCH3), 3.61 and 3.93 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.70 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.33 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.16-8.15 (10 H, m, aromatic),). 9.09 and 12.66 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 41.95 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 43.95 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.17 and 53.28 (2 OCH3), 52.98 and 53.62 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH3), 116.21, 116.77, 123.04, 123.83, 125.86, 127.40, 129.16, 130.26, 135.76 and 156.55 (naphthol moiety), 121.89, 122.81, 129.30, 137.34 (phenyl moiety), 169.00 (C=O), 170.43 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 173.49 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 19.94.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و بهای تمام شده محصول

Dimethyl 2- (diethoxyphosphoryl) -3-[2- hydroxyl -3-(phenylcarbamoyl) naphthalen-1-yl] succinate (4b).
White powder, Yield 0.97 g (89%), m.p. 185 – 188oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3255 (OH),1729 (C=O, ester),1643 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C27H30NO9P: C, 59.67; H, 5.56; N, 2.58%. Found: C, 59.72; H, 5.48; N, 2.60. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.87 and 0.93 (6 H, t, 2 CH3), 3.71 – 3.76 (4 H, m, 2 POCH2), 3.50 and 3.82 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.54 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.21 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.13-8.57 (10 H, m, aromatic), 9.91 and 12.43 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 16.08 and 16.22 (2 CH3), 41.93 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 43.78 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.28 and 53.60 (2 OCH3), 61.73 and 62.38 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 116.27, 117.77, 123.33, 123.80, 125.52, 127.46, 129.43, 130.76, 136.06 and 156.09 (naphthol moiety), 121.80, 122.77, 129.54, 137.31 (phenyl moiety), 169.27 (C=O), 170.16 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 173.03 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 19.80.

Dimethyl 2- (dibutoxyphosphoryl) -3- [2- hydroxy- 3- (phenylcarbamoyl) naphthalen-1-yl] succinate (4c).
White powder, Yield 1.12 g (91%), m.p. 190 – 193oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3250 (OH),1724 (C=O, ester),1641 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C31H38NO9P: C, 62.10; H, 6.39; N, 2.34%. Found: C, 62.18; H, 6.30; N, 2.42. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.83 (6 H, t, 3JHH = 7 HZ, 2 CH3), 0.93 (4 H, sextet, 2 CH2), 1.32 (4 H, quintet, 2 CH2), 3.71 – 3.86 (4 H, m, 2 POCH2), 3.60 and 3.92 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.72 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.34 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.12-8.56 (10 H, m, aromatic), 9.06 and 12.64 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.94 and 14.02 (2 CH3), 18.87 and 18.96 (2CH2), 32.32 and 32.64 (2 d, 3JCP = 7 Hz, 2 CH2), 42.12 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 44.82 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.11 and 53.38 (2 OCH3), 66.53 and 66.91 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 116.22, 117.01, 123.27, 123.71, 125.78, 127.47, 129.04, 130.17, 135.86 and 156.61 (naphthol moiety), 121.50, 122.82, 129.29 and 137.39 (phenyl moiety), 169.01 (C=O), 170.16 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 172.92 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 21.65.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع راهبردهای مدیریت تعارض و افزایش اثربخشی سازمانی

Dimethyl 2- (dimethoxyphosphoryl) -3-[2-hydroxy-3- (2 -methylphenylcarbamoyl) naphthalen- 1-yl] succinate (4d).
White powder, Yield 1.03 g (95%), m.p. 194 – 197oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3200 (OH), 1729 (C=O, ester),1641 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C26H28NO9P: C, 58.98; H, 5.33; N, 2.65%. Found: C, 59.45; H, 5.22; N,2.73. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 2.34 (3 H, s, CH3), 3.13 and 3.43 (6 H, 2d, 3JHP = 11 Hz, 2 POCH3), 3.60 and 3.90 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.62 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.32 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.17-8.21 (9 H, m, aromatic), 8.90 and 12.61 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 18.46 (CH3), 41.95 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 43.95 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.17 and 53.28 (2 OCH3), 66.32 and 66.58 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH3), 116.13, 117.14, 123.20, 124.08, 126.49, 127.47, 129.00, 130.36, 135.06 and 156.49 (naphthol moiety), 127.34, 127.43, 129.21, 131.10, 133.31 and 135.89 (phenyl moiety), 169.23 (C=O), 170.30 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 173.31 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 20.71.

دسته بندی : علمی