برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Dimethyl 2- (diethoxyphosphoryl) -3- [2-hydroxy – 3 – (2-methylphenylcarbamoyl) naphthalen -1-yl] succinate (4e).
White powder, Yield 1.05 g (93%), m.p. 175 – 178oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3195 (OH),1725 (C=O, ester),1642 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C28H32NO9P: C, 60.32; H, 5.79; N, 2.51%. Found: C, 60.48; H, 5.70; N, 2.55. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.96 and 1.11 (6 H, t, 2 CH3), 2.36 (3 H, s, CH3), 3.72 – 3.82 (4 H, m, 2 POCH2), 3.61 and 3.91 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.62 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.34 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.15-8.72 (9 H, m, aromatic), 8.95 and 12.50 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 16.34 and 16.48 (2 CH3), 18.43 (CH3), 42.09 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 44.23 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.14 and 53.43 (2 OCH3), 62.66 and 62.88 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 116.29, 117.53, 123.69, 124.12, 126.10, 127.45, 129.70, 130.87, 135.01 and 156.40 (naphthol moiety), 127.17, 127.37, 130.13, 131.15, 133.62 and 136.08 (phenyl moiety), 169.12 (C=O), 170.49 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 173.17 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 20.31.

Dimethyl 2- (dibutoxyphosphoryl) -3-[2-hydroxy- 3 – (2–methylphenylcarbamoyl) naphthalen -1-yl] succinate (4f).
White powder, Yield 1.10 g (90%), m.p. 181 – 184oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 3150 (OH), 1727 (C=O, ester),1640 (C=O, amid). Analyses: Calcd. for C32H40NO9P: C, 62.63; H, 6.57; N, 2.28%. Found: C, 62.70; H, 6.47; N, 2.30. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.82 (6 H, t, 2 CH3), 0.91 (4 H, sextet, 2 CH2), 1.29 (4 H, quintet, 2 CH2), 2.35 (3 H, s, CH3), 3.70 – 3.78 (4 H, m, 2 POCH2), 3.60 and 3.89 (6 H, 2s, 2 OCH3), 4.63 (1 H, dd, 2JHP = 21 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 5.34 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.13-8.76 (9 H, m, aromatic), 8.80 and 12.47 (2 H, 2 s, NH and OH). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.96 and 14.00 (2 CH3), 18.46 (CH3), 18.85 and 18.93 (2CH2), 32.66 and 32.58 (2 d, 3JCP = 7 Hz, 2 CH2), 42.11 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 44.63 (d, 1Jcp = 131 HZ, P-C), 53.09 and 53.42 (2 OCH3), 66.32 and 66.57 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 116.24, 117.50, 123.61, 124.08, 126.14, 127.47, 129.66, 130.83, 135.06 and 156.43 (naphthol moiety), 127.15, 127.38, 130.13, 131.13, 134.01 and 136.05 (phenyl moiety), 169.10 (C=O), 170.45 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 173.46 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 21.37.

مطلب مرتبط :   استرس اکسیداتیو و اثرات استرس

2-15) سنتزفسفوناتهای پراستخلاف با استفاده ازایندان 3،1 – دیون و -N’, N دی متیل باربیتوریک اسید
از واکنش تری آلکیل فسفیت با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات حد واسط افزایشی فعال 1:1 تشکیل شده که به وسیله CH اسیدی قوی مانند، یندان3،1 – دیون یا N’, N دی متیل باربیتوریک اسید به دام افتاده است. دراین واکنش سه جزئی, دی آلکیل بوتان دی اوآت ها ی زیربا بازده بالا بدست می آید. (شکل 86)

(شکل 86)
مکانیسم زیربرای تشکیل ترکیب معقول به نظرمی رسد. ابتدا افزایش تری آلکیل فسفیت به دی متیل استیلن دی کربوکسیلات منجربه تشکیل محصول افزایشی 1:1 شده وهمزمان با آن به وسیله کربن اسیدی مانند، ایندان 1,3- دیون یا N’, N دی متیل باربیتوریک اسید پروتون دارمی شود. سپس یون حامل بارمثبت به وسیله آنیون انولات -CHاسید مورد حمله قرارمی گیرد وحد واسط 7 را می دهد ودرآخردراثرحمله هسته دوستی برروی گروه متیل به فسفوناتواسترمربوط تبدیل می شود. (شکل 87)

(شکل 87)
ما همچنین واکنش تری فنیل فسفیت با دی متیل استیلن دی کربوکسیلات ها, حد واسط افزایشی فعال 1:1 تشکیل شده که به وسیله کربن اسیدی مانند ایندان3،1 – دیون یا N’, N- دی متیل باربیتوریک اسید به دام افتاده است. دراین واکنش سه جزئی، دی آلکیل بوتان دی اوآت ها ی زیربا بازده بالا بدست می آید. (شکل 88)

(شکل 88)
روش کار عمومی:
2-16) تهیه دی آلکیل بوتان دی اوآت ها یa-d 4 و 9 a-b
تری آلکیل (آریل) فسفیت (1 mmol) به محلول حاوی ایندان 3،1 – دیون یا N’, N دی متیل باربیتوریک اسید (1mmol) دردی کلرومتان (5 mL) دردمای اتاق اضافه شده وبه آن مخلوطی ازدی متیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) در دی کلرومتان (5 mL) در دمای اتاق اضافه می شود. مخلوط واکنش به مدت 24 ساعت به هم خورد. سپس حلال تبخیر و باقی مانده توسط ستون کروماتوگرافی پرشده ازسیلیکاژل (60 230-400 mesh) و مخلوط اتیل استات وهگزان خالص سازی گردید.
2-17) اطلاعات طیفی
Dimethyl 2- (3-ethoxy-1-oxoinden-2-yl) -3- (diethylphosphonato) butanedioate (4a).
Yellow crystals, m.p. 104-106oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 1725, 1712 (2 C=O, ester) ; 1619 (C=O). Analyses: Calcd. for C21H27O9P: C, 55.51; H 5.99%. Found: C, 55.4; H, 5.6%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 1.01, 1.18 and 1.54 (9 H, 3 t, 3JHH = 7 HZ, 3 CH3), 3.66 and 3.81 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 4.01- 4.19 (5H, m, 2 OCH2 and CH), 4.21 – 4.30 (2 H, m, OCH2), 4.68 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 12 Hz, CH), 7.24 – 7.40 (4 H, m, 4 CH aromatic). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 15.69, 16.21 and 16.51 (3 CH3), 40.31 (d, 2Jcp = 2 HZ, P-C-C), 45.37 (d, 1Jcp =131 HZ, P-C), 53.23 and 53.13 (2 OCH3), 63.46 (d, 2Jcp = 7 HZ, POCH2), 63.02 (d, 2Jcp = 7 HZ, POCH2), 68.39 (OCH2), 104.98 (d, 3Jcp = 2.4 HZ, C=C-O), 119.73, 121.17, 130.19, 132.27 (4 CH), 132.88, 140.89 (2 C), 169.78 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 171.89 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O), 172.56 (C=C-O), 195.45 (C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 22.41.

مطلب مرتبط :   کشورهای درحال توسعه و سازمان جهانی تجارت

Dimethyl 2 – (3 – butoxy – 1 – oxoinden- 2 – yl) – 3 – (dibutylphosphonato) butanedioate (4b).
Yellow crystals, m.p. 116-118 oC, IR (KBr) (νmax cm-1): 1732, 1719 (2 C=O, ester); 1628 (C=O). Analyses: Calcd. for C27H39O9P: C, 60.21; H, 7.30%. Found: C, 60.3; H, 7.1%. 1H NMR (500 MHz, d6-DMSO): δ 0.84, 0.92, and 3.94 (9 H, 3 t, 3 CH3), 1.26 (4 H, sextet, 2 CH2), 1.40 (2 H, sextet, CH2), 1.42 (4 H, quintet, 2 CH2), 1.65 (2 H, quintet, CH2), 3.41 and 3.54 (6 H, 2 s, 2 OCH3), 3.72- 3.85 (5 H, m, 2 OCH2 and CH), 4.10-4.25 (2 H, m, OCH2), 4.59 (1 H, dd, 3JHP = 6 Hz, 3JHH = 11 HZ, CH), 7.27 – 7.99 (4 H, m, 4 CH aromatic). 13C NMR (125.8 MHz, d6-DMSO): δ 13.75, 13.73 and 13.95 (3 CH3), 19.49, 19.52 and i9.57 (3 CH2), 31.86 and 31.93 (2 d, 3JCP = 7 Hz, 2 CH2), 32.02 (CH2), 40.07 (d, 2Jcp =2 HZ, P-C-C), 42.61 (d, 1Jcp = 127 HZ, P-C), 49.86 and 52.47 (2 OCH3), 67.28 and 68.36 (2 d, 2Jcp = 7 HZ, 2 POCH2), 68.77 (OCH2), 103.36 (d, 3Jcp = 3 Hz, C=C-O), 121.59, 123.61, 131.24, 133.26 (4 CH), 133.96, 141.76 (2 C), 170.03 (d, 2JCP = 6 HZ, C=O), 172.15 (d, 3JCP = 21 HZ, C=O), 173.46 (C=C-O), 191.83 (C=O). 31P NMR (202.5 MHz, d6-DMSO): δ 23.11.

دسته بندی : علمی