برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

واکنش دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلاتها با تری آلکیل یا آریل فسفیتها درحضور4-هیدروکسی کومارین انجام شده است. [81] (شکل 75)

(شکل 75)
فصل دوم
بخش تجربی:
سنتزوشناسایی ترکیبات آلی جدید
2-1) مقدمه
حمله موفق نوکلئوفیلهای سه ظرفیتی فسفربه پیوندهای دوگانه و سه گانه زمانی که این پیوندها با یک گروه کربونیل مزدوج باشند به راحتی انجام می شود. مطالعات زیادی برروی واکنش های میان نوکلئوفیلهای سه ظرفیتی فسفروترکیبات کربونیل غیراشباع درحضور یک منبع پروتون مانند الکلها انجام شده است. [64] واکنش فسفیت ها و دی متیل استیلن دی کربوکسیلات (DMAD) درحضورنفتول منجر به تولید مشتقات فسفونات می شود [82]. ما تصمیم گرفتیم درباره واکنش بین تری فنیل فسفین یا فسفیت های متفاوت ودی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها درحضورترکیبات دارای NH, CH و OH اسیدی تحقیق کنیم.
2-2) سنتزهتروسیکلهای جدید با استفاده ازN- آمینو رودانین
ما مطالعات خود را روی واکنش بین تری فنیل فسفین، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها و N- آمینو رودانین آغازکردیم. مخلوطی از N- آمینورودانین، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات وتری فنیل فسفین به نسبت 1:1:1دردی کلرومتان بعد از2 ساعت محصولات زیربا راندمان بالا را تولید می کند. (شکل 76)

(شکل 76)
بر پایه شیمی نوکلئوفیلهای فسفرسه ظرفیتی یک مکانیسم منطقی برای تشکیل ترکیبات4a-c در (شکل 77) نشان داده شده است. از حمله تری فنیل فسفین به استرهای استیلنی حد واسط دو یونی 4 تولید می شود که بعد از پروتونه شدن با N- آمینو رودانین به نمک 6 تبدیل می شود. از افزایش مایکل آنیون N- آمینو رودانین ازاتم گوگرد، روی کاتیون حاصل و با تشکیل حلقه لاکتام ایلید مربوطه بدست می آید. با پروتون زدایی از یون 6 بوسیله یون آلکوکسید و حذف یک مولکول کیتین به ایلید 7 تبدیل شده که می تواند با حذف تری فنیل فسفین حدواسط 9 را ایجاد کند. تری فنیل فسفین طبق واکنش میتسونوبو (Mitsunobo) به حدواسط 9 حمله کرده تا کاتیون فسفونیوم 10 را ایجاد کرده وآن می تواند هیدرولیز شده وبا حذف تری فنیل فسفین اکسید محصول 4 را تولید کند.

مطلب مرتبط :   ،

(شکل 77)
روش کار عمومی:
2-3) تهیه آلکیل- (5- اکسو- 2- تیوکسو- ] 1,3,4 [- تیادیازینان- 6- ایلیدین) استات (a – c4)
محلول حاوی تری فنیل فسفین (1 mmol) و N- آمینورودانین (1mmol) دردی کلرومتان (10 mL) توسط همزن مغناطیسی بهم زده شد وبه آن مخلوطی ازدی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات (1 mmol) دردی کلرومتان (5 mL) دردمای اتاق اضافه شد. مخلوط واکنش به مدت 2 ساعت به هم خورد. سپس حلال تبخیر شد وباقی مانده توسط ستون کروماتوگرافی پرشده ازسیلیکاژل (60, 230-400 mesh) ومخلوط اتیل استات وهگزان (1:2) خالص سازی گردید.
2-4) اطلاعات طیفی
Ethyl (5- oxo-2 -thioxo-[1,3,4] thiadiazinan-6- ylidene) acetates (4a):
yellow powder, m.p. 101-103˚C, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3203 and 3276 (2 NH), 1715 and 1680 (2 C=O). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 1.35 (3 H, t, 3JHH = 7 HZ, CH3), 4.34 (2 H, q, 3JHH = 7 HZ, OCH2), 5.26 (2 H, s, 2 NH), 6.89 (1 H, s, CH). 13C NMR (125.8 MHz, CDCl3): δ 14.5 (CH3), 62.7 (CH2), 119.0 (CH), 139 (C), 162.7 and 165.3 (2 CO), 190.6 (CS). MS, m/z (%): 232 (M+., 100), 187 (M+ – OC2H5, 30), 159 (187 – CO, 51), 131 (159 – CO, 47), 103 (131 – N2, 33), 85 (159 – N2H2CS, 95), 53 (159 – CH2N2S2, 49). Anal.Calcd for C7H8N2O3S2 (232.28): C, 36.20; H, 3.47; N, 12.06, S, 27.61. Found: C, 36.41; H, 3.67; N, 12.25, S, 27.42.

Methyl (5-oxo-2-thioxo-[1,3,4] thiadiazinan-6-ylidene) acetates (4b):
yellow powder, m.p. 138-140˚C, IR (KBr) (νmax/cm-1): 3228 and 3270 (2 NH), 1728 and 1683 (2 C=O). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.89 (3 H, OCH3), 5.23 (2 H, s, 2 NH), 6.94 (1 H, s, CH). 13C NMR (125.8 MHz, CDCl3): δ 53.4 (OCH3), 118.4 (CH), 139.8 (C), 162.6 and 165.8 (2 CO), 190.4 (CS). MS, m/z (%): 218 (M+., 100). Anal. Calcd for C6H6N2O3S2 (218.26): C, 33.02; H, 2.77; N, 12.84, S, 29.38. Found: C, 33.17; H, 2.79; N, 12.65, S, 29.22.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد تولید و رشد اقتصادی و عوامل موثر بر رشد

t-butyl (5-oxo-2-thioxo-[1,3,4]-thiadiazinan-6-ylidene) acetates (4c):

دسته بندی : علمی