برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(وزن ریزش ها+ وزن بازبرش ها+ وزن نهایی) -وزن تر اولیه = کاهش وزن تر
3-4-3- درصد ماده خشک
پس از پایان عمر گلجایی شاهد، وزن تر گلها اندازه گیری و در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شد. پس از اطمینان از خشک شدن کامل گلها، با ترازوی دیجیتال توزین شد. درصد ماده خشک از رابطه زیر محاسبه شد:
100× (وزن تر گل ها در پایان عمر شاهد ÷ وزن خشک)= درصد ماده خشک
3-4-4- جذب آب
با توجه به حجم اولیه محلول گلجایی (600 سی سی) و میزان تبخیر اتاق و کاهش حجم محلول گلجایی، جذب آب از فرمول زیر محاسبه شد:
میانگین وزن تر 5 شاخه گل ÷ (میانگین تبخیر اتاق + محلول باقیمانده در پایان عمر گلجایی)-600 = (ml g-1FW) جذب آّب
3-4-5- نشت یونی
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد نیم گرم برگ از هر پلات با 50 سی سی آب مقطر دوبار تقطیر شده را داخل ظروف در بسته در دمای آزمایشگاه به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC سنج اندازه EC1 آن را حساب کردیم. سپس برای اندازه گیری EC2 نیم گرم برگ را در دمای 20- درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت منجمد کرده و بعد از 24 ساعت دوباره برگها را در دمای اتاق به مدت 24 ساعت قرار دادیم و سپس با دستگاه EC اعداد آن را خواندیم (شکل 3-5) نشت یونی از فرمول زیر حساب شد:
100× EC2 ÷ EC1 = نشت یونی
شکل 3-5- اندازه گیری نشت یونی با دستگاه EC سنج
3-4-6- افزایش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
برای اندازه گیری این فاکتور از رفرکتومتر دستی استفاده شد. بدین صورت که بعد از باز برشهای انتهای ساقه در ابتدا و انتهای عمر گلجایی شاهد، یک قطره از آب موجود در برشها (ریکاتها) بر روی صفحه شیشه ای رفرکتومتر دستی (مدل N-1α ساخت شرکت ATAGO کشور ژاپن) ریخته و درجه بریکس آن هر 2 روز یک بار خوانده شد. تفاضل بین اعداد به دست آمده از اندازه گیری میانگین بریکس روز اول و میانگین بریکس روز آخر عمر گلجایی شاهد به عنوان درجه بریکس آن شاخه گل در نظر گرفته شد (شکل 3-6).
شکل 3-6- اندازه گیری درجه بریکس
3-4-7- رنگیزه کاروتنویید گلبرگ
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه از هر پلات خارج شد و رنگیزه کاروتنویید از روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-7).

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع هندسه باغ ایرانی و شرایط آب و هوایی

شکل 3-7- اندازه گیری کاروتنویید گلبرگ
3-4-8- کلروفیل a، b و کل برگ
به منظور اندازهگیری مقدار کلروفیل، در پایان عمر گلجایی شاهد یک شاخه گل از هر پلات جهت اندازه گیری کلروفیل خارج شد. مقدار کلروفیل a، b و کل به روش مزمودار و مجومدار (2003) اندازه گیری شد (شکل 3-8).
شکل 3-8- استخراج کلروفیل گلبرگ

دسته بندی : علمی