برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 2-5: ترکیبات شیمیایی کـرفس (نظری،1371)
2-9-5- بادنجان
گیاهی یک ساله با میوه هایی به رنگ سیاه یا بنفش است. بادنجان خام دارای ویتامین A، فسفر و کلسیم است (نظری، 1371). بادنجان متعلق به خانواده سولاناسه است. خانواده آن شامل 75 جنس و بیش از 2000 گونه است. پایه های آن (2n = 24) کروموزوم است (چادهاری1، 1976).
2-9-5-1- اهمیت مصرف
بادنجان برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید است. خوردن آن منجر به دفع سنگ می شود. بادنجان نارس دارای ماده سمی سولانین می باشد که خوردن آن سبب مسمومیت می شود. تخم بادنجان برای زکام و تنگی نفس بسیار مفید است (نظری، 1371).
23
23
جدول 2-6: ترکیبات شیمیایی بادنجان (نظری، 1371)
2-9-6- کدوسبز
گیاهی یک ساله و علفی است. برگ هایی پهن و به شکل قلب و پوشیده از کرک های زبر دارد و گل های آن زرد رنگ است (نظری، 1371). گل نر و گل ماده ی آن روی یکپایه قرار دارد. ریشه ی آن باریک و بلند است. کدو از جمله صیفی جاتی است که در کشورهایی نظیر ترکیه و ایران در سطح وسیعی کشت می شود. تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که کشت صیفی جات قدمتی 4500 ساله دارد (کاراکایا و همکارن1، 1995؛ روکیدا و همکاران2، 2003).
24
24
2-10- وضعیت سبزیجات در کل کشور
2-10-1- سطح برداشت
در سال زراعی 90- 1389، حدود 558 هزار هکتار معادل 6/4 درصد از سطح برداشت اراضی محصولات زراعی کشور به گروه سبزیجات اختصاص داشته است.
از سطح برداشت گروه سبزیجات، سهم اراضی با کشت آبی 95 درصد و سهم اراضی با کشت دیم 5 درصد بوده است. بیش از نیمی (2/53درصد) از سطح برداشت این گروه در هفت استان خوزستان با 7/12 درصد، فارس با 4/8 درصد، هرمزگان با 4/7 درصد، کرمان با 3/7 درصد، همدان با 1/6 درصد، زنجان با 6 درصد و گلستان با 2/5 درصد میباشد. کمترین سطح برداشت سبزیجات متعلق به استان قم با سهم 1/0 درصد میباشد.
محصول سیبزمینی با سهم 3/33 درصد و گوجهفرنگی با سهم 6/27 درصد در گروه سبزیجات بهترتیب رتبه‌های اول و دوم سطح برداشت سبزیجات را به خود اختصاص دادهاند.
2-10-2- میزان تولید
میزان تولید گروه سبزیجات 1/17میلیون تن معادل 1/22 درصد از کل میزان تولید محصولات زراعی در این سال میباشد. از این مقدار میزان تولید، سهم اراضی آبی 6/96 درصد و سهم اراضی دیم 4/3 درصد میباشد. محصول سیبزمینی با سهم 7/32 درصد و گوجهفرنگی با سهم 6/32 درصد ازکل میزان تولید سبزیجات، در رتبههای اول و دوم در تولید این گروه از محصولات قرار دارند.
بیش از نیمی (9/52 درصد) از میزان تولید سبزیجات متعلق به هفت استان خوزستان با سهم 6/12 درصد، فارس با سهم 6/10 درصد، همدان با سهم 3/7 درصد، کرمان با سهم2/6 درصد، هرمزگان با سهم1/6 درصد، زنجان با سهم 2/5 درصد و اردبیل با سهم 5 درصد میباشد. کمترین مقدار تولید متعلق به استان خراسان جنوبی با سهم 04/0 درصد است.
25
25
دسته بندی : علمی