برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مثال : دادههای جدولی مثال را در نظر بگیرید؛ اگر با کمک اسپلاین مکعبی طبیعی تابع را در نقاط مذکور تقریب بزنیم، خواهیم داشت :

اسپلاینهای دیگر
اسپلاین فازی مقید توسط دکتر سعید عباسبندی در مطرح شده که مشابه حالت قبل قضایای مربوط برای آن برقرار است. B – اسپلاینها در و کار برد آن در مدلبندی سطوح نادقیق در ارئه شده است. همچنین دکتر عباسبندی و همکارانش در یک اسپلاین فازی جدید بیان نمودند که مشابه حالت قبل قضایای مربوط برای آن صادق میباشد.

« إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّی وَلَا أُشْرِکُ بِهِ أَحَدًا »
من خدای خود را بهیگانگی مى‏پرستم و هرگز احدى را با او شریک نمى‏گردانم.
(جن ٢٠)
فصل چهارم
بهترین تقریب یک تابع فازی
مقدمه
یکی از مهمترین و دلچسبترین مسائل در ریاضیات کاربردی و نیز در حوزههای مختلف علم و صنعت، چگونگی بهدستآوردن بهترین تقریب برای تابع داده شده میباشد. از آنجا که مقادیر تابع در مسائل کاربردی دنیایواقعی، اغلب بهصورت دادههای نادقیق و غیرقطعی میباشند. بنابراین بحث تقریب دادههای نادقیق بسیار مهم و ضروری میباشد. برای فرار از چالش نادقیقی و تقریبیبودن دادهها، یکیاز کارهایموفق و بروز دنیایریاضیات که انقلابی در تمامی علوم بهوجود آوردهاست، معرفی و بهکارگیری ریاضیات فازی میباشد. لذا ما نیز در این فصل به بهترین تقریب فازی پرداخته و با بهینهساختن چندجملهای تقریب فازی، بهترین تقریب را برای یک تابع فازی مطرح مینماییم.
دوباره مسأله درونیابی فازی که توسط پرفسور زاده مطرح شده است را بیان مینماییم:
” فرض کنید نقطهی غیر فازی در موجود است و برای هر یک از این نقاط یک مقدار فازی داریم. آیا ممکن است تابعی با بردی شامل اعداد فازی بسازیم که دراطلاعات داده شده صدق نموده ودر شرایط همواربودن نیز صادق باشد ؟ “
بنابراین ما بهدنبال چندجملهای فازی حداکثر از درجه ، هستیم. در اینجا ما نقطه مجزا داریم و برای هر نقطه، یک مقدار فازی داریم و سعی میکنیم یک چندجملهای فازی حداکثر از درجه بیابیم که باشد. البته لزوماً برابر نیست و در بعضی مسائل بسیار بزرگ است، برای چنین مسائلی یک چندجملهای تقریب کلی در ارائه شده است. ما در این فصل بهترین چندجملهای تقریب یک تابع فازی را بهوسیله برنامهریزی خطی بهدستمیآوریم.
نمادگذاری
اجازه دهید مجموعه همهی زیرمجموعههای فازی و همچنین مجموعه اعداد فازی مثلثی باشد. همانطورکه در فصل اول نیز تعریف کردیم، عدد فازی مثلثی را به صورت نمایش میدادیم. و ضرب عدد حقیقی در عدد فازی مثلثی را به صورت زیر بیان نمودیم:

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله ابزار اندازه‌گیری روایی و پایایی و دانشگاه فردوسی مشهد

در حالت خاص برای قرینه عدد فازی داشتیم:

دسته بندی : علمی