برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این دستورالعملها برای توربوژنراتورهایی که بکار میروند که بوسیله هوا خنک میشوند (مثلا“ هسته استاتور، سیم پیچ استاتور، سیم پیچ روتورکه همگی بوسیله هوا خنک میشوند) وشرایط نرمال بهره برداری را تشریح میکنند و نقشه راهنمای اصلی را به هنگام راه اندازی یا تریپ واحد ارائه میدهند آنطور که از وضعیت غیرنرمال و زیان آور برای راه اندازی اجتناب شود.
بهره برداری کلی
برای بهره برداری صحیح از توربوژنراتور، کاملا“ ضروری است که از ژنراتور برای بهره برداری در محدوده های نمودار بارگیری قدرت استفاده کنیم زیرا پارامترهای معینی باید طبق وضعیتهای ذیل بکار گرفته شود.
سیم پیچ استاتور :
ظرفین بارگیری سیم پیچ استاتور، براساس حداکثر درجه حرارت مجاز از عایق سیم پیچ تعیین میگردد.
سیم پیچ روتور
بهره برداری با ضریب قدرت کمتر از اسمی در محدوده تحریک زیاد بوسیله درجه حرارت سیم پیچ روتور محدود میگردد. ژنراتور با قدرت ظاهری اسمی نمی تواند راه اندازی شود.
هسته استاتور
بهره برداری در محدوده زیر تحریک، بوسیله ازدیاد حرارت در هسته و ورقه های فشرده محدود میگردد.
پایداری و تثبیت وضعیت
در محدوده زیر تحریک، در شرایط بهره برداری درمقابل با ضریب قدرت پیش در محدوده زیر تحریک، در شرایط بهره برداری درمقابل با ضریب قدرت پیش فاز، قدرت بارگیری ژنراتور نه فقط بوسیله تنش حرارتی
در قسمتهای انتهایی هسته استاتور محدود میشود بلکه پایداری و تثبیت وضعیت برای اجتناب از خطر شل شدن طبقه ای مورد توجه قرار میگیرد.
اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور – هسته استاتور:
قابلیت بارگیری سیم پیچ استاتور ، همچنین بوسیله اختلاف انبساط سیم پیچ دور کویلها و هسته محدود میشود. این عامل خصوصا“ برای ازدیاد هسته مهم می باشد. اختلاف انبساط تابع حرارت است. در هنگام تغییر بار حرارت سیم و پیچ سریعتر از هسته مغناطیسی تغییر میکند اگر ژنراتور دورن محدوده هایی که توسط کارخانه سازنده اظهار شده ، بهره برداری گردد، افزایش حرارت مطمئنا“ بر ژنراتور تاثیر نمی گذارد و باعث صدمه زدن به آن نمی شود.
لرزشها و ارتعاشات:
لرزشها باید اندازه گیری و نشان داده شوند. لرزشها میتوانند ناشی از خارج شدن شافت از الایمنت (تعادل) باشند، توزیع غیریکنواخت درجه حرارت در خود شافت از دلایل لرزش است. لرزش شافت (نسبت به یاتاقانها یا مطلق) در زمان بهره برداری باید در محدوده پائین نگه داشته شود. این احتمال هست که
توربوژنراتورهایی که برای مدت زمانی طولانی در سطح زیادی لرزش دارند، به تعمیرات بیشتری نیاز داشته باشند.
راه اندازی، بارگیری و تریپ
پروسه راه اندازی، بارگیری و تریپ از سیستم منطقی (ایستگاه کنترل) فرمان میگیرد که همه تجهیزات مولد توربین را کنترل میکند.
ملاحضات:
شیوه های ذیل برای راه اندازی و تریب ژنراتور، برای پوشش دادن به همه جزئیات یا تغییرات در پروسه های راه اندازی و متوقف سازی طرح نشده اند. تغییرات بسیاری میشود دراین پروسه ها بنا به اقتضای احتیاجات خاص توسط اپراتورهای خاص انجام گیرد.
پیش از راه اندازی:
کلیه تجهیزات حفاظت و اندازه گیری و اینستورمنتها باید قبل از بکارگرفتن در سرویس و راه اندازی تائید و کالیبره شوند. تمام سیستمهای کمکی ژنراتور، قبل از اینکه در سرویس قرار بگیرند باید چک و کنترل شوند تا بعد از به اثبات رسیدن قابلیت کارکردشان ، در سرویس به کارانداخته شوند.
اخطار:در تمام طول مدتی که بهره برداری انجام نمیگیرد، وسایلی که برای محافظت از کندانسه شدن (تراکم) رطوبت در داخل ژنراتور قرار گرفته اند، باید روشن نگه داشته شوند. اگر برای مدت زمانی خاموش شوند یا آخرین واحد بیش از پنج روز تریپ باشد یا مکش هوای محیط و رطوبت زیاد باشد، ضروری است که قبل از دوباره تحریک شدن ماشین ، شاخص قطبی شدن و مقاومت عایق سیم پیجها اندازه گیری شود ویا حداقل اندازه های داده شده توسط سازنده مقایسه گردد. میزان اندازه گیری شده باید از حد نورم پائین تر باشد، سیم پیچها باید خشک باشند تا اندازه قابل قبول بدست آید.
دسته بندی : علمی