برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

10.5
15
نتایج حاصل از ANOVA برای ارزیابی فاکتورهای مؤثر بکار گرفته شدند. نتایج حاصل از 15 آزمایش با طراحی پلاکت-بورمان نشان دادند که فاکتورهای PH فاز دهنده، PH فاز گیرنده و قدرت یونی مهمترین فاکتورهای مؤثر بر روی پاسخ مورد نظر میباشند. علاوه بر نتایج حاصل از ANOVA، آنالیز نتایج توسط نمودارهایPareto chartنیز به تصویر کشیده شدند، که همانطورکه نتایج حاصل در شکل (4-3) نشان میدهند، فاکتورهایpHفاز دهنده،pH فاز گیرنده و قدرت یونی(%salt)تأثیر معنیداری بر روی جداسازیdonepezilتوسط روشSBMEداشتهاند. در این نمودار رنگ آبی پررنگ بیانگر تأثیر مثبت و رنگصورتی بیانگر تأثیر منفی افزایش یک سطح یک فاکتور بر روی نتایج میباشد. خط عمودی مشکی مشاهده شده در این نمودار بیانگر سطح اطمینان در نظر گرفته شده برای بررسی میزان تأثیر فاکتورها می‌باشد که در این آزمایش سطح اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است.
شکل 4-3. نمودار Pareto chart مربوط به طراحی پلاکت-بورمان
در نتیجه با توجه به نتایج جدول ANOVA و همچنین تأیید نتایج حاصل توسط Pareto chart، سرانجام سه فاکتورA، BوF به عنوان فاکتورهای مؤثر در نظر گرفته شدند.در این تحقیق، مطابق با شکل (4-3)، PH فاز دهنده بیشترین تأثیر مثبت را بر روی کارایی استخراج گونهی مورد نظر داشتهاست.یعنی هر چه PH فاز دهنده بیشتر باشد استخراج بهتر صورت می‌گیرد.pHفاز گیرنده و مقدار نمک نیز فاکتورهای مؤثر دیگری هستند که اثر عکس بر روی کارایی استخراج نشان داده‌اند. یعنی هر چهpHفاز گیرنده و مقدار نمک کمتر باشد استخراج بهتر است.
همانطورکه در شکل (4-3) نشان داده شدهاست، مقدار نمک اثر منفی بر روی نتایج نشان داده است.یعنی هر چه مقدار نمک کمتر باشد بهتر است. سرعت همزدن نیز در این تحقیق از فاکتورهای با اثر مثبت ولی غیر مهم شناخته شد. فاکتوری دیگر، فاکتور دمای استخراج که تأثیر منفی اما بدون اثر قابل ملاحظه بر روی کارایی استخراج گونهی مورد نظر نشان داد. پدیده جذب گونهها در فیبر توخالی حاوی حلال آلی، گرمازا میباشد، بنابراین با کاهش دمای حلال استخراجی مقدار جذب آنالیت بیشتر میشود. از طرفی افزایش دمای محلول موجب افزایش دمای حلال آلی موجود در فیبر توخالی شده و در نتیجه تمایل گونهها برای ورود به آن کاهش مییابد. همچنین در دمای بالاتر به دلیل افزایش فشار ظرف، احتمال از دست رفتن گونهها از اطراف فیبر توخالی بیشتر میشود. اما در مقابل، هر چه دمای محلول استخراج شونده کمتر باشد، سرعت استخراج کاهش مییابد، چراکه برای گونههای با نقطه جوش بالاتر، ثابت توزیع گونه بین فاز آبی و فضای فوقانی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا منجر به استخراج گونهها شود. در نهایت بر اساس طراحی غربالگری انجام شده، سه فاکتوری که اثر مهمی بر روی نتایج مورد نظر نشان ندادند در مقادیر مناسب تنظیم شدند به این ترتیب که زمان استخراج و سرعت هم زدن و دمای استخراج به ترتیب 10دقیقه،900rpmوc25در نظر گرفته شدند.در آخر 15 آزمایش دیگر برای بهینه‌سازی طراحی شد.
4-2-2-2-2.طراحی بهینهسازی
به منظور یافتن مقادیر بهینه فاکتورها، طراحی مرکب مرکزی بر روی سه فاکتور مهمpHفاز دهنده،pHفازگیرنده و مقدار نمک در روشSBMEانجام شد. این طراحی شامل15 آزمایش تصادفی، (3+(1-3)3×2)، بود که سه آزمایش آن در مرکز انجام شد. جدول (4-3) آزمون طراحی شده و نتایج حاصل از اندازهگیری بر حسب سطح زیر پیک نسبی در سطوح تعیین شده برای هر آزمایش را نشان میدهد.
جدول 4-3. آزمایشات طراحی شده مرکب مرکزی جهت بهینهسازی فاکتورهای موثر بر SBMEبرای جداسازی Donepezilو میزان پاسخ هر آزمایش بر اساس سطح نسبی زیر پیکگونهها
سطح نسبی زیر پیک
قدرت یونی (%NaCl)
pH فاز گیرنده
pH فاز دهنده
فاکتور
آزمایش
18
3
9
1
124
10
4
12
2
110
دسته بندی : علمی