برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-5- اندازه گیری نیترات
جهت انجام این آزمایش اسید استیک 2% (v/v) که به عنوان حلال است (محلول 1).

استاندارد 100 میلی گرم در لیتر نیترات، که حاوی 722/0 گرم نیترات پتاسیم KNO3 در یک لیتر آب است آماده شدند (محلول 2). سپس سری محلول های استاندارد با غلظت 0، 2، 4، 6، 8 و 10 میلی گرم در لیتر آماده شدند (محلول 3). به این صورت که 0، 2، 4، 6، 8 و 10 میلی لیتر از استاندارد 100 میلی گرم در لیتر (محلول 2) را به بالن ژوژه 100 میلی لیتر انتقال داده و با اسید استیک 2% (محلول 1) به حجم رساندیم.
پودر مخلوط که حاوی: 37 گرم اسید سیتریک، 5 گرم سولفات منگنزمونوهیدرات، 2 گرم سولفانیل آمید، 1 گرم N- 1 – نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید و 1 گرم پودر روی است را آماده کردیم.


34
34
سپس 1/0 گرم از پودر خشک شده گیاه را در ارلن مایر 100 میلی لیتر ریخته 50 میلی لیتر اسید استیک 2% (محلول 1) اضافه کرده به مدت 30 دقیقه در شیکر دورانی هم زده و عصاره بدست آمده با کاغذ صافی درجه 2 صاف شد. مجدد از همان کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره کاملا صاف شود.
سپس 10 میلی لیتر از سری محلول های استاندارد (محلول 3) و 10 میلی لیتر از عصاره صاف شده به لوله آزمایش درب دار انتقال داده شد. 5/0 گرم از پودر مخلوط به لوله ها اضافه شد. مدت 30 ثانیه به شدت بهم زده و محلول رنگی ایجاد شده بلافاصله صاف شد. بعد از 10 دقیقه شدت رنگ ایجاد شده در طول موج 540 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
3-6- اندازه گیری نیتریت
جهت انجام این آزمایش اسید استیک 2% (v/v) که به عنوان حلال است (محلول 1).
استاندارد 100 میلی گرم در لیتر نیتریت، که حاوی 492/0 گرم نیتریت سدیم NaNo 2 در یک لیتر آب است آماده شدند (محلول 2). سپس سری محلول های استاندارد با غلظت 0، 5/0، 1، 5/1، 2 میلی گرم در لیتر آماده شدند (محلول 3). به این صورت که 0، 5/0، 1، 5/1، 2 میلی لیتر از استاندارد 100 میلی گرم در لیتر (محلول 2) را به بالن ژوژه 100 میلی لیتر انتقال داده و با اسید استیک 2% (محلول 1) به حجم رساندیم.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد یادگیری اجتماعی و مفاهیم و تعاریف

پودر مخلوط که حاوی: 37 گرم اسید سیتریک، 2 گرم سولفانیل آمید، 1 گرم N- 1 – نفتیل اتیلن دی آمین دی هیدروکلراید است را آماده کردیم. سپس 1/0 گرم از پودر خشک شده گیاه را در ارلن مایر 100 میلی لیتر ریخته 50 میلی لیتر اسید استیک 2% (محلول 1) اضافه کرده به مدت 30 دقیقه در شیکر دورانی هم زده و عصاره بدست آمده با کاغذ صافی درجه 2 صاف شد. مجدد از همان کاغذ صافی عبور داده شد تا عصاره کاملا صاف شود.
35
35
سپس 10 میلی لیتر از سری محلول های استاندارد (محلول 3) و 10 میلی لیتر از عصاره صاف شده به لوله آزمایش درب دار انتقال داده شد. 5/0 گرم از پودر مخلوط به لوله ها اضافه شد و 30 ثانیه به شدت بهم زده و محلول رنگی ایجاد شده بلافاصله صاف شد. بعد از 10 دقیقه شدت رنگ ایجاد شده در طول موج 540 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
3-7- اندازه گیری اسید آسکوربیک
5/0 گرم از بافت تازه گیاه سائیده شده را وزن کردیم. 10 میلی لیتر متافسفریک 5% به آن اضافه شد و به مدت 15 دقیقه در g 5101 سانتریفوژ گردید.
300 میکرولیتراز عصاره سانتریفوژ شده با 375 میکرولیتر بافر فسفات پتاسیم 1/0 مولار با 4/7 =pH و 150 میکرولیتر دی تیوترایتول (DTT) 10 میلی مولار مخلوط شده به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت. سپس 150 میکرولیتر N- اتیل مالامید 5/0 درصد به آن اضافه، ورتکس و به مدت 10 دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار گرفت. سپس 600 میکرولیتر تری کلرو استیک اسید 10 % (TCA)، 600 میکرولیتر ارتوفسفریک اسید 44 %، 600 میکرولیتر آلفا – آلفا دی پیریدیل 4 % و 10 میکرولیتر Fecl3 95 % اضافه شد. مخلوط حاصل ورتکس شد. سپس به مدت 20 دقیقه در حمام آب گرم 40 درجه سانتی گراد قرار داده شد. این عمل دو بار تکرار شد. سپس جذب محلول رنگی در طول موج 525 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد.
3-8- تجزیه و تحلیل آماری
آزمایش ها در قالب طرح تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. تمامی داده ها حاصل 3 مرتبه تکرار آزمایش ها بودند. اختلاف بین میانگین ها در سطح احتمال 5/0 با کمک روش تجزیه واریانس چند طرفه صورت گرفت. مقایسه میانگین داده ها، با کمک آزمون دانکن انجام شد. نمودارها در نرم افزارSPSS ویرایش 21 ترسیم شد.

دسته بندی : علمی