برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

از پیدایش تئوری فازی تقریبا ً چهار دهه میگذرد. هرچند درابتدا این تئوری با مقاومتهای گوناگون مواجه شد، لیکن امروزه در اکثر مراکز علمی و دانشگاهی، تجاری، صنعتی و حتی سیاسی مورد توجه دانشمندان، کارشناسان و مدیران قرار گرفته است. کاربردهای تئوری فازی فراوان بوده؛ و در رشتههای مختلفی از جمله هوشِ مصنوعی، سیستمهای خبره، سیستمهایاطلاعاتی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی کنترل، برنامهریزی، تئوری تصمیم، منطق، مدیریت علمی، تحقیقدرعملیات، رباتیک، اقتصاد، علومِ پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی ، برنامهریزی تولید، برنامهریزی زمانبندی و … این کاربردها را میتوان بهوفور مشاهده نمود.
به اینترتیب؛ میتوان بسیاری از مفاهیم بیگانه با ریاضیات را وارد دنیای ریاضیات کرده، تفکرات و مفاهیم و زبان و منطق بشری را در یک ساختار ریاضی نظم و ترتیب داد.
در فصل حاضر، تعاریف و مفاهیم مقدماتی نظریهی مجموعههای فازی را مطرح و بررسی مینماییم.
تعاریف مقدماتی
فرض کنید X، یک مجموعهی مرجع دلخواه باشد . تابع نشانگر هر زیرمجموعه معمولی A از X ، یک تابع از X به {۰,۱} است که اینطور تعریف میشود:

حال اگر بُرد تابع نشانگر را از مجموعهی دو عضوی {۰,۱} به بازهی [۰,۱] توسعه دهیم، یک تابع خواهیم داشت که به هر 𝑥 از X ، عددی از بازه ی [۰,۱] نسبت میدهد. این تابع را تابع عضویت A مینامیم.
اکنون A دیگر یک مجموعهی معمولی نیست بلکه چیزی است که آنرا یک مجموعهی فازی مینامیم ( به طور دقیقتر یک زیرمجموعهی فازی از X ). بنابراین مجموعهی فازی A ، مجموعهای است که درجات عضویت اعضای آن میتواند به طور پیوسته ازاختیار شود.
این مجموعه به طور کامل و یکتا توسط یک تابع عضویت که آنرا با نماد نشان میدهیم، مشخص میشود. این تابع به هر عنصر از X ، یک عدد از بازه را به عنوان درجهی عضویت آن عنصر در مجموعهی فازی A نسبت میدهد. نزدیکی مقدار به عدد یک نشان دهندهی تعلق بیشتر 𝑥 به مجموعهی فازی A و بهعکس، نزدیکی آن به صفر نشان دهندهی تعلق کمتر 𝑥 به A است.
را به لحاظ شهودی میتوان، درجهی پذیرش ما در قبول 𝑥 به عنوان عضوی از A در نظر گرفت.
در حالت حدی چنانچه 𝑥 کاملا ً به A تعلق داشته باشد داریم:

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق ارتباطات بین سازمانی

و چنانچه اصلا ً عضو A نباشد داریم:

بنابراین مجموعههای معمولی و توابع نشانگر آنها، حالت خاصی از مجموعههای فازی و توابع عضویت آنها هستند.
مثال : فرض کنید، یک زیر مجموعهی معمولی از X شامل اعداد کوچکتر از پنج به صورت است که تابع نشانگر آن نیز عبارت است از:

به عنوان نمونه در این مثال:
یعنی: عدد چهار عضو A است.
یعنی: عدد شش عضو A نیست.
به بیان دیگر عدد چهار ویژگی کوچکتر از پنج را داراست، اما عدد شش این ویژگی را ندارد.

دسته بندی : علمی