برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 2-7: توزیع میزان تولید و سطح سبزیجات کشور در سال زراعی 90-1389 ……………………………………………………. 27
جدول3-1: فهرست مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 32
جدول 3-2: تجهیزات مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………… 33
جدول 4-1: میانگین مقدار نیترات(ppm) در سبزیهای مختلف در زمان های مختلف نگهداری در فریزر ………………………. 39
جدول 4-2: میانگین مقدار نیتریت (ppm) در سبزیهای مختلف در زمان های مختلف نگهداری در فریزر …………………….. 43
جدول 4-3: میانگین مقدار اسید آسکوربیک (ppm) در سبزیهای مختلف در زمان های مختلف نگهداری در فریزر ……….. 48
جدول 4-4: بررسی ضرایب همبستگی غلظت اسید آسکوربیک، نیتریت و نیترات ……………………………………………………… 52

ح
ح
فهرست شکل ها و نمودارها
شکل 2-1: مکانیسم عمل نیترات …………………………………………………………………………………………………………………………… 8
شکل 2-2: ساختار اسید آسکوربیک …………………………………………………………………………………………………………………….. 18
نمودار 2-1: توزیع میزان تولید و سطح سبزیجات کشور در سال زراعی 90-1389 ……………………………………………………. 26
شکل 4-1: میانگین مقدار نیترات (ppm) موجود در گیاهان مختلف در دو حالت خام و بخارپز طی مدت نگهداری در
فریزر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
شکل 4-2: میانگین مقدار نیترات (ppm) برای تمامی سبزیهای مورد بررسی در دو حالت خام و بخارپز طی زمان نگهداری در فریزر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
شکل 4-3: میانگین مقدار نیتریت (ppm) موجود در گیاهان مختلف در دو حالت خام و بخارپز طی مدت نگهداری در
فریزر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
شکل 4-4: میانگین مقدار نیتریت (ppm) برای تمامی سبزیهای مورد بررسی در دو حالت خام و بخارپز طی زمان نگهداری در فریزر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
شکل 4-5: میانگین مقدار اسید آسکوربیک (ppm) موجود در گیاهان مختلف در دو حالت خام و بخارپز طی مدت نگهداری درفریزر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50
شکل 4-6: میانگین مقدار اسید آسکوربیک (ppm) برای تمامی سبزیهای مورد بررسی در دو حالت خام و بخارپز طی زمان نگهداری در فریزر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

دسته بندی : علمی