برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

برای اهداف راه اندازی ،جدأ توصیه میگردد که از مود اتومات سیستم تنظیم ولتاژ استفاده گردد. در واقع سیستم تنظیم ولتاژ با یک سیستم کنترل منطقی طراحی شده که بطور اتوماتیک ولتاژ ژنراتور را از صفر تا اندازه دلخواه می آورد بدون اینکه دخالت خارجی توسط اپراتور صورت گیرد. تا زمانیکه به این طریقه بهره برداری، حفاظت روی ژنراتور بطور مثال v/f وجود نداشته باشد (درمدار نباشند) ، از تنظیم ولتاژ بصورت دستی اجتناب کنید و اپراتور می تواند با تقویت روی سیگنال اصلی ولتاژ ، از حدود مجاز بعضی پارامترهای راه اندازی فراتر رود.
راه اندازی:
ببینید که همه اتصالات مداری سیم پیچ ژنراتور با هر مصرفی باز باشد و همچنین هیچ ولتاژی روی سیم پیچ روتور اعمال نشده باشد.
با دستورالعمل مشخص شده برای توربین، سرعت توربین ژنراتور را به دور اسمی برسانید. در زمان راه اندازی توربوژنراتور پس از گذراندن دوره تریپ ابتدا باید توربوژنراتور با دور متوسط چرخانده شوند برای مدت مشخصی قبل از رسیدن به دور نامی، بمنظور جلوگیری از انبساط و انحنای موقتی شاقت در روتور، این زمان برای رسیدن به پارامترهای نامی توربین است.
با وصل کلید تحریک ، سیستم تحریک برق دار میشود و با وصل کلید سیستم تنظیم ولتاژ ، از محلی که تغذیه سیستم تحریک پیش بینی شده ، ولتاژ ژنراتور به اندازه های تنظیم شده میرسد. ولتاژ تحریک بطور نرمال نباید تا 98 درصد سرعت اسمی یا بالاتر از آن برسد.
دراین زمان ژنراتور با سیستم خارجی سنکرون میشود، و با عمل کردن سیگنال اصلی ولتاژ ژنراتور تنظیم میشود. وقتی واحد درحال سنکرون شدن است ولتاژ ژنراتور با ولتاژ سیستم باید منطبق و یکسان شود با تولرانس +/-5 و بهنگام بستن کلید زاویه اختلاف فاز نباید از ده درجه الکتریکی فراتر رود.
5- اگرماشین، تنها ماشین بهره برداری روی یک سیستم است، ژنراتور را با سیستم سنکرون کنید یا بارهای روی ژنراتور را اتصال دهید. هنگامیکه ژنراتور با سیستم شبکه سنکردن میشود، برای حداقل نمودن کارکرد ژنراتور، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد مثل صحیح منطبق کردن (مچ کردن) ولتاژ سیستمها ، فرکانس و اختلاف فاز با یکدیگر، بطوریکه اختلاف ولتاژ شبکه و ژنراتور، اختلاف زاویه فاز ژنراتور و شبکه واختلاف فرکانس ژنراتور و شبکه ،‌حداقل اختلاف را با هم داشته باشند.
6- تنظیم سیستم کنترل توربین جهت تنظیم دور و برای تغییر بار و قطع بار امری بسیار ضروری است. با تنظیم و تغییر ولتاژ ژنراتور میتوان بار راکتیو موردنظر را بدست آورد.
دستورالعملهای سنکرون شدن
اختلاف ولتاژ ژنراتور با شبکه 5% (
اختلاف فاز زاویه ژنراتور با شبکه (الکتریکی) 10 (( el. (
اختلاف فرکانس ژنراتور با شبکه 0.5 % (
بهره برداری به هنگام پارالل :
در بهره برداری به هنگام پارالل ، بار اکتیو توسط گاورنر تعیین میگردد. تحریک هیچ تاثیری بر بار اکتیو ندارد و فقط شرایط بار راکتیو ژنراتور را ، تعیین میکند.
تغییر در بار راکتیو:
قابلیت واحد توربورژنراتور برای دنبال کردن تغییراتی در بار اکتیو، که توسط مصرف کننده یا شبکه ایجاد میشود، فقط به سرعت تنظیم توربین و کنترل تجهیزاتش بستگی دارد.
بهره برداری با شبکه ایزوله: بار ماشین توسط مصرف کننده، مستقیما“ ‌مصرف میگردد. فرکانس بوسیله گاورنر توربین کنترل میگردد.
تریپ یا قطع مدار:
مثل راه اندازی ماشین، تریپ ماشین هم به احتیاجات توربین بستگی دارد. غالبا“ راه اندازی، بارگیری، بی بار کردن و تریپ مدار به معنای افزایش نیروی کشش و انبساط در سیم پیچها و قسمتهای دوار است که این بر عمر موردانتظار ما از ماشین اثر میگذارد.
تریپ نرمال:
بار روی واحد را ، بوسیله کنترل توربین، یا با قطع بار توسط یک ماشین کاهش دهید.
وقتی بار کم شد یا نزدیک به صفر رسید، سیستم تحریک را قطع کنید. میدان سیم پیچ مداری را که بطور اتومات بسته شده، تخلیه مینماید.
تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک : روش نرمال بهره برداری است. تنظیم ولتاژ باید در شرایطی انجام شود که از یک طرف، پایداری مناسبی حاصل گردد و از طرفی دیگر، لازم نباشد که توربوژنراتور بطور مداوم با ازدیاد بار تنظیم شود،‌ برای ولتاژ ژنراتور،‌ محدوده تنظیمی طراحی شده تا حدود ولتاژ مجاز را به فراخورد بهره برداری های مداوم تنظیم کند.
تنظیم ولتاژ به صورت دستی:
دسته بندی : علمی