برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

10
محتوای نیترات سبزیجات برگی، ساقه ای و ریشه ای رشد یافته تحت شرایط گلخانه معمولا به طور قابل توجهی بیشتر از سبزیجات صحرایی رشد یافته در همان فصل است. این به خاطر نور کمتر و نیترات
در دسترس بیشتر در شرایط گلخانه ای کشت است. وجود نیترات بیشتر به خاطر تبدیل مواد آلی به مواد معدنی در درجه حرارت های بالا می باشد. غلظت نیترات در سبزیجات تازه به طور کلی mg/kg2-1 و در برخی موارد به mg/kg 10 می رسد (کور و بریمر1، 1979).
کودهای نیتروژنه و به طور عمده انواع نیتراته آنها، به شکل گسترده ای در تولید سبزیجات استفاده می شوند. هنگام مصرف این کودها در صورت بیشتر بودن میزان جذب از میزان احیاء به آمونیوم، نیترات در گیاهان ذخیره می شود (لو و همکاران2، 1993). استفاده بیش از اندازه از کودهای نیتروژنه، در نتیجه افزایش جذب نیتروژن نسبت به احیاء آن، تجمع نیترات در بافت های گیاهی را تسهیل می کند. هنگامی که نیتروژن بیش از نیاز دریافت می شود به شکل نیترات آزاد در واکوئل ها ذخیره شده و زمانی که عرضه نیتروژن برای پاسخگویی کافی نیست می تواند مجدد توسط گیاه مورد استفاده قرار گیرد (واندرلیج و همکاران3، 1998).
کشت سبزیجات در خاک آلوده به لجن فاضلاب نیز می تواند به دلیل سطوح بالای نیتروژن موجود در این مواد موجب تجمع نیترات در قسمت های خوراکی گیاه شود (نازاریوک و همکاران4، 2002). بر اساس اینکه کدام بخش گیاه مصرف کننده است می توان کود مناسب آن گیاه را انتخاب کرد (ژو و همکاران5، 2000).

مطلب مرتبط :   درجه حرارت و بازدارندگی

2-4- عوامل موثر در تجمع نیترات
11
11
محتوای نیترات گیاه معمولا توسط محاسبه اختلاف بین جذب خالص نیترات و میزان استفاده آن در ترکیبات گیاهی تعیین می شود (کاردناس – ناوارو و همکاران6، 1999). محتوای نیترات گیاه می تواند از طریق تنظیم پتانسیل اسمزی ثابت شود (مک اینتایر7، 1997). در تجمع نیترات گیاهان، عواملی دخالت دارند که از جمله مهم ترین آن ها، پارامترهای محیطی – اقلیمی و مواد غذایی خاک است. در ذیل به آن ها پرداخته می شود.

2-4-1- عوامل محیطی – اقلیمی
شرایط محیطی نیز قادر به تاثیر در میزان تجمع نیترات در گیاهان می باشند. طی آزمایشی اثر نور مصنوعی روی تجمع نیترات در کاهو تحت شرایط گلخانه بررسی شد. لامپ بخار سدیم با فشار بالا در کاهش تجمع نیترات موثر بود (چادجا و همکاران1، 2001).
دنیس و ویلسون (2003) اظهار داشتند زمانی که سطوح نور کاهش می یابد. سرعت فتوسنتز هم کاهش می یابد و نیترات در مایعات سلولی تجمع می یابد. سطح نیترات در سبزیجات رشد یافته تحت شرایط نور کم متقابلا بیشتر از سبزیجات رشد یافته تحت نور شدید بود.
اثر شرایط اقلیمی نیز بر میزان تجمع نیترات بررسی شده است. سالهای پر باران میزان نیترات گیاهان کمتر می شود (گرزبلاس و بارانسکی2، 2001). اما بدون در نظر گرفتن اینکه نیتروژن از منابع آلی یا معدنی تامین شده، در سالهای گرم و خشک امکان افزایش نیترات در گیاهان وجود دارد. فصلی که گیاه در آن برداشت می شود نیز به علت تفاوت در درجه حرارت و سطح نور بر میزان نیترات تاثیر گذار است (والترز3، 1991).
میزان تغییرات در تجمع نیترات در پاییز و زمستان نسبت به بهار بیشتر است. اثبات شده است که گیاهان در فصل زمستان به علت کمبود نور و فقدان شرایط دمایی مطلوب قادر به مصرف تمامی نیتروژن در دسترس در خاک نیستند (سانتاماریا و همکاران، 1999).
2-4-2- مواد غذایی خاک
12
12
تجمع نیترات در سبزیجات اغلب وابسته به مقدار و نوع مواد مغذی خاک است. زمان، مقدار و ترکیب کودهای مورد استفاده در این میزان تاثیر گذار است (ژو و همکاران، 2000).
یک برنامه کودی مناسب می تواند سبب رشد مناسب گیاه بدون افزایش میزان نیترات آن شود (ویرا و همکاران1، 1998). استفاده از کودهای با پایه آمونیاکی و یا ترکیبی از نیترات و آمونیوم موجب کاهش نیترات در گیاهان می شود (سانتاماریا و همکاران، 2001؛ اینال و تارایکوگلو2، 2001).
آنجانا و همکاران3(2006) عوامل موثر بر نیترات در گیاهان و پیامد آن برای سلامتی انسان را مورد بررسی قرار دادند. آنها عنوان کردند که با وجود جایگاه مهم سبزیجات برگی در رژیم غذایی انسان، گروهی از این مواد غذایی بیشترین نقش را در مصرف نیترات توسط انسان دارند. شرایطی که از کودهای نیتروژنه بیش از اندازه استفاده شود این سبزیجات قادر به ذخیره سازی سطوح بالایی از نیترات در سلولهای خود بوده و پس از مصرف توسط انسان خطرات جدی برای سلامت در پی خواهد داشت.

دسته بندی : علمی