برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عوامل میکروبی موجب انسداد آوندی میگردند و از طرفی این موضوع موجب کاهش میزان جذب محلول شده و از طرفی کاهش جذب محلول میتواند در اثر از دست دادن آب درون بافت گیاه باشد که در نتیجه تبخیر و تعرق دچار نقص و در نهایت تجزیه کلروفیل و مرگ زود رس میگردد. بنابراین میتوان این نتیجهرو پیش بینی نمود که اگر موادی بکار گرفته شود که بتواند از رشد میکروارگانیسمها جلوگیری نماید، خواهد توانست به افزایش طول عمر گلهای شاخه بریده کمک کند. میکروارگانیسمهایی که در ظرف آب رشد میکند شامل باکتریها، مخمرها و کپک میباشد که باعث بسته شدن آوندهای چوبی و کاهش کیفیت گل بریده میشود. میکروارگانیسمها در تولید اتیلن درونزا موثر بوده که موجب کاهش عمر گلجایی گل بریده و تولید ترکیبات سمی میشوند (وادسون، 1998).
اورعی و همکاران (2011) گزارش کردند که اسانسهای گیاهی و نانوذرات نقره باعث کاهش آلودگی باکتریایی در محلول گلجایی گل بریده ژربرا میگردند. از ترکیبات متعدد طبیعی و شیمیایی می توان جهت جلوگیری از رشد باکتریها استفاده کرد (ژو و همکاران، 2008). نانو ذرات نقره به علت تماس سطحی بالا با باکتریها، در مقایسه با سایر ترکیبات کارایی بیشتری دارند (رای و همکاران، 2009).
اسفندیاری و همکاران (1390) اثر نانو ذرات نقره بر لیلیوم رقم ′شاکینگ′ بررسی و به این نتیجه رسیدند که بین نانو ذرات نقره و تعداد باکتری و هدایت آبی همبستگی وجود دارد و نانو ذرات نقره با نفوذ به سلول باکتری و مختل کردن زنجیره تنفسی و تقسیم سلولی در آن منجر به مرگ سلول باکتری میشود. لیو و همکاران (2009) اثر نانو ذرات نقره بر روی ژربرا رقم رویکو، بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار نانو ذرات نقره نسبت به شاهد باکتری کمتری تولید کردند.
حاتمی و همکاران (1390) دریافتند که تیمار نانو ذرات نقره در مقایسه با سایر تیمارها از انسداد آوندی و رشد باکتریهای انتهای ساقه جلوگیری کرده و عمر گلجایی گل بریده رز رقم ’رد ریبون‘ را افزایش داد. شعبانی و همکاران (1390) با مطالعه بر روی گل بریده پرنده بهشتی دریافتند که تعداد باکتریهای موجود در محلول های گلدانی و انتهای ساقه در گلهای تیمار شده با نانو ذرات نقره کمتر از شاهد بود و نانو ذرات نقره درصد آوندهای باز را افزایش داد و تیمار 10 میلی گرم بر لیتر از این ترکیب بهتر از 5 میلی گرم بر لیتر بود.
4-14- اندازه گیری اتیلن
جدول تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تکی شکاف، اثر تکی نانو ذرات نقره و اثر متقابل این دو عامل بر روی اتیلن در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-6). مقایسه میانگین اثر متقابل این دو عامل نشان داد که بیشترین اتیلن تولید شده مربوط به تیمار شکاف همراه با 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 092/1 نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تازه و همچنین کمترین اتیلن تولید شده مربوط به تیمار شکاف همراه با 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 807/0 نانو لیتر در لیتر در ساعت در گرم وزن تر می باشد (جدول 4-7 و شکل 4-14)
شکل 4-14- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی اتیلن
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
گل آلسترومریا بسیار حساس به اتیلن هست و اتیلن تولیدی در مرحله پایانی نمو این گل موجب کاهش عمر گلجایی آنها به وسیله ریزش گلپوش میشود (واگستاف و همکاران، 2002؛ چاناسوت و همکاران،2003). زخم زدن به گل باعث تحریک تولید اتیلن (سیاردی و کلی، 2001)، تسریع پیری (آبلس و همکاران، 1992) و ریزش (راپاکا و همکاران، 2007) می شود.
جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر شکاف و نانو ذرات نقره بر اتیلن، میزان مالون دی آلدئید و آنزیم های آنتی اکسیدانی
منابع تغییرات
درجه آزادی
اتیلن
مالون دی آلدئید (MDA)
سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
پراکسیداز
(POD)
C
دسته بندی : علمی