برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-4-9- نسبت باز شدن گلها
به منظور اندازه گیری نسبت باز شدن گلها هر 2 روز یک بار شمارش گلهای باز و بسته انجام شد و سپس نسبت باز شدن گلها از فرمول زیر محاسبه شد:
کل گلهای باز و بسته در روز آخر ÷ گل باز روز آخر
= نسبت باز شدن گل کل گلهای باز و بسته روز اول ÷ گل باز روز اول
3-4-10- اندازهگیری اتیلن
برای اندازه گیری مقدار اتیلن آزاد شده در روز دوم از هر گلدان یک شاخه گل انتخاب شده و مقدار اتیلن از روش چمنی (1384) اندازه گیری شد (شکل 3-9).
شکل 3-9- اندازه گیری اتیلن
3-4-11- شمارش باکتری ساقه و محلول گلجا
نمونه گیری از انتهای ساقه و محلول گلجا 24 ساعت پس از شروع آزمایش انجام و شمارش باکتری به روش لیو و همکاران (2009) انجام شد (شکل 3-10).
شکل 3-10- کشت باکتری
3-4-12- پراکسیده شدن لیپیدها
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن برای اندازه‌گیری پراکسیده شدن لیپیدها، مالوندیآلدئید (MDA) با استفاده از روش هیت و پاکر (1986) به عنوان محصول واکنش پراکسیده شدن اسیدهای چرب غشاء اندازهگیری گردید.
3-4-13- آنزیم پراکسیداز (POD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگهای آن برای سنجش فعالیت سینتیکی آنزیم POD از روش یین و همکاران (2007) استفاده گردید.
3-4-14- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)
بدین منظور در پایان عمر گلجایی شاهد، یک شاخه گل خارج شد و از گلبرگ های آن جهت ارزیابی SOD به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از روش ژیانوپلتیس و رایس (1997) اندازه گیری شد.
3-5- تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها ابتدا در نرم افزار Excel ثبت شدند، سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون LSD انجام شد. رسم نمودارها با نرم افزار Excel انجام گرفت.
4-1- عمر گلجایی
طبق جدول تجزیه واریانس دادهها، اثر نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد و اثر تکی شکاف و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 5 درصد آماری معنیدار شده است (جدول 4-1).
جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که بیشترین عمر گلجایی مربوط به تیمار شکاف انتهای ساقه و 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 88/13 روز بوده و کمترین عمر گلجایی مربوط به تیمار شاهد با 05/7 روز میباشد. همچنین کلیه تیمارها نسبت به شاهد عمر گلجایی را به صورت معنیداری افزایش دادهاند (جدول 4-2 و شکل 4-1).
دسته بندی : علمی