برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
زرد شدن برگ یک پدیده معمول در بسیاری از گونههای حساس مثل آلسترومریا، سوسن، داوودی و شب بو میباشد. در بسیاری از گونهها، زردی برگ ممکن است توسط قرار دادن گیاهان به مدت طولانی در تاریکی در طی انبار یا حمل و نقل به وجود آید (فرانت و همکاران، 2003؛ رید، 2002). هنگامی که برگ های بالغ از گیاه جدا میشوند پروتئین آن سریع آزاد میشود، کلروپلاستها در اثر از دست دادن کلروفیل متلاشی شده و در نتیجه یک جریان رو به خارج نیتروژن، چربیها و اسیدهای هستهای از طریق غشا منفذدار به وجود میآید و کلروفیل در گیاهان از نظر جذب و به کارگیری انرژی نورانی در فتوسنتز نقش اساسی بر عهده دارند (فهیمی، 1388).
افزایش جذب آب در گلهای بریده با کنترل انسداد آوندی، از پیری جلوگیری میکند و پژمردگی در برگ را به تاخیر میاندازد که خود یک شاخص افزایش عمر پس از برداشت در گلهای بریده است (الگیمابی و همکاران، 2009؛ ایچیمورا و همکاران، 1999).
4-12- شمارش باکتری محلول گلجا
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل این دو عامل بر روی یکدیگر در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه نشان میدهد که کمترین باکتری محلول گلجا مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه و 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 00/3 کلونی در 10 سی سی میباشد و همچنین تیمار شاهد با 118 کلونی در 10 سیسی بیشترین باکتری محلول گلجا رو دارا میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-12).
شکل 4-12- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری محلول گلجا
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-13- شمارش باکتری انتهای ساقه
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد و اثر متقابل دو گانه شکاف و نانوذرات نقره در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو گانه نشان میدهد که کمترین باکتری انتهای ساقه مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 00/3 کلونی در 10 سیسی میباشد و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد با 132 کلونی در 10 سی سی میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-13).
شکل 4-13- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی باکتری انتهای ساقه
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
دسته بندی : علمی