برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شعبانی و همکاران (1390) اثر سطوح مختلف نانو ذرات نقره را بر عمر گلجایی پرنده بهشتی بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار نانو ذرات نقره باعث نابودی باکتریهای انتهای ساقه و افزایش جذب آب توسط ساقه و افزایش عمر گلجایی میشوند. لوک و همکاران (2007) با بررسی اثر نانو ذرات نقره با غلظتهای 1 و 5 میلی گرم در لیتر بر روی گل مریم منجر به افزایش میزان جذب آب و وزن تر نسبت به شاهد شد. خان و همکاران (2007) با مطالعه بر روی گل لاله (Tulipa hybrid L.) دریافتند که ترکیبات ضد میکروبی محتوای نسبی آب را تا 5/64 درصد در برگ ها و تا 5/58 درصد در گل ها افزایش داده است. بصیری و زارعی (1390) نشان دادند که تیمار 5 میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره باعث افزایش جذب آب در گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. ′Yellow Liberity′) گردید و برتری محسوسی نسبت به تیمار شاهد داشت.
برتری تیمارهای شکاف و نانو ذرات را میتوان به علت قرار گیری سطح وسیعی از ساقه در آب دانست که باعث بهبود رابطه آبی و افزایش حرکت جانبی در گل بریده گردیده است همچنین تیمار نانو ذرات با کاهش باکتریهای انسداد آوندی انتهای ساقه باعث افزایش جذب آب شده است.
شکل 4-2- اثر تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی جذب آب
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-3- کاهش وزن تر
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر شکاف در سطح 1 درصد و اثر نانو ذرات نقره در سطح 5 درصد معنی دار بوده است. همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 5 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثرات متقابل دوگانه نشان میدهد که تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات با 34/1 گرم کمترین کاهش وزنتر را داشته است و تیمار شاهد با 49/9 گرم بیشترین کاهش وزنتر را دارد (جدول 4-2 و شکل 4-3).
شکل 4-3- اثر تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کاهش وزن تر
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
یکی از دلایل عمده کاهش وزن تر پس از برداشت وزن اولیه، گرفتگی آوندهای چوبی ساقه در اثر رشد میکروارگانیسمها مانند باکتریها میباشد. رشد میکروبی موجب افزایش مقاومت ساقه در جریان آب شده و از حرکت آب به بالای ساقه جلوگیری میکند (ون دورن، 1997). سلگی و همکاران (2009) نیز با بررسی اثر نانو ذرات نقره و چند اسانس گیاهی بر گل بریدهای ژربرا رقم ’دان‘ به این نتیجه رسیدند که استفاده از این تیمارها موجب کاهش درصد وزن تر در مقایسه با شاهد گردید. لیو و همکاران (2009) بیان کردند که نانو ذرات نقره با خاصیت ضد میکروبی و جلوگیری از انسداد آوندی موجب کاهش تنش آبی شده در نتیجه موجب کاهش کمتر وزنتر میشوند. لو و همکاران (2010) دریافتند که استفاده از نانو ذرات نقره باعث بهبود روابط آبی، کنترل تنش آبی و جلوگیری از کاهش وزن تر می شود.
لیو و همکاران (2009) با مطالعه بر روی ژربرا رقم ’رویکو‘ و استفاده از نانو ذرات نقره در سطح 5، 10 و 20 میلی گرم بر لیتر دریافتند که تیمار 5 میلی گرم بر لیتر از کاهش وزن تر نسبی جلوگیری کرد. علت برتری تیمارها را میتوان به بهبود جذب آب و جلوگیری از مسدود شدن آوندهای چوبی دانست.
4-4- افزایش درجه بریکس
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف و نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است و همچنین اثر متقابل این دو عامل هم در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثرات متقابل دو گانه دادهها نشان میدهد که بیشترین افزایش درجه بریکس مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری و 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 816/1 درصد و کمترین آن مربوط به تیمار بدون شکاف همراه با 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 616/0 درصد میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-4).
کربوهیدراتها، منبع اصلی تغذیه گلها و منبع انرژی مورد نیاز برای تمام فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گلها شاخه بریده میباشند. عمده ترین فاکتور در به تاخیر انداختن پیری گلهای شاخه بریده، افزایش میزان کربوهیدراتهای موجود در گل میباشد. مقدار قند (مواد جامد محلول) یکی از عوامل مهم تعیین میزان عمر گلهای شاخه بریده میباشد. بنابراین هر چه درصد ماده کربوهیدراتی ذخیره شده بیشتر باشد طول عمر گلجایی افزایش مییابد (موتوی و همکاران، 2001). ایچیمورا و همکاران (2003) در تحقیقی روی گل شاخه بریده رز رقم ’سونیا‘ اظهار داشت که اثر ذخیره کربوهیدرات محلول در گلبرگ‌های گل بر افزایش عمر گلجایی بسیار مهمتر از انسداد آوندی است. بارتولی و همکاران (1997) گزارش کردند که بهبود درجه بریکس در گلهای بریدهی میتواند به علت ذخیره و انباشت هیدرات کربن باشد که باعث کاهش تنفس در گلهای بریده میشود. بصیری و همکاران (2011) اثر نانو ذرات نقره را بر درجه بریکس میخک رقم ’وایت لایبرتی‘ بررسی و به این نتیجه رسیدند که تیمار نانو ذرات نقره جهت بهبود درجه بریکس مطلوب است. محمدی و همکاران (1390) با بررسی اثر نانو ذرات نقره میزان مواد جامد محلول گل بریده گلایل (Gladiolus grandiflora) دریافتند که سطوح مختلف نانو ذرات نقره باعث افزایش مواد جامد محلول در این گل بریده گردیده است. نتایج پژوهشهای فوق با پژوهش ما منطبق است.
دسته بندی : علمی