برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4-4- اثر تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی درجه بریکس
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-5- نسبت باز شدن گل ها
تجزیه واریانس داده نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 5 درصد معنی دار شده است. اثر متقابل این دو عامل در سطح 5 درصد معنی دار شده است (جدول 4-1). مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه نشان میدهد که تیمار شاهد با 610/0 بیشترین نسبت باز شدن گلها را داشته است و تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 280/0 کمترین نسبت باز شدن گلها را به خود اختصاص داده است (جدول 4-2 و شکل 4-5).
تیمارهای زیر با نگهداشتن کربوهیدرات و جلوگیری از سوختن مولکول ATP باعث باز شدن گل گردیده است. به طور کلی به نظر میرسد علت آن جذب آب بیشتر توسط آوندها دانست که باعث بهبود کربوهیدراتها در ساقه و افزایش شادابی گلها شده که تاثیر مثبت بر نسبت باز شدن گلها گذاشته است.
شکل 4-5- اثر تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی نسبت باز شدن گلها
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-6- درصد ماده خشک
تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنی دار شده است همچنین اثر متقابل دوگانه این دو عامل در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین دادهها اثر متقابل نشان میدهد که بیشترین ماده خشک مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه به همراه 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 11/14 درصد و کمترین آن مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه همراه با 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 03/9 درصد می باشد (جدول 4-2 و شکل 4-6).
شکل 4-6- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی ماده خشک
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
دسته بندی : علمی