برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-9- کلروفیل a
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف در سطح 5 درصد و اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنیدار شده است و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل نشان میدهد که بیشترین کلروفیل a مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 362/1 میلی گرم در گرم وزن تر میباشد و کمترین آن مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری انتهای ساقه و 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 028/1 میلی گرم در گرم وزن تر میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-9).
شکل 4-9- اثرات تیمار های مکانیکی و فیزیکی انتهای ساقه بر روی کلروفیل a
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-10- کلروفیل b
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنی دار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 1 درصد آماری معنی دار شده است ( جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو عامل نشان میدهد که بیشترین کلروفیل b مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری و 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 040/1 میلی گرم در گرم وزنتر میباشد و کمترین آن مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری به همراه 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 660/0 میلی گرم در گرم وزن تر میباشد (جدول4-2 و شکل 4-10).
شکل 4-10- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل b
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N5 بدون نانو ذرات نقره= N0
20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N20 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N10
30 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره= N30
4-11- کلروفیل کل
جدول تجزیه واریانس دادهها نشان میدهد که اثر تکی شکاف معنیدار نشده است ولی اثر تکی نانو ذرات نقره در سطح 1 درصد معنیدار شده است و همچنین اثر متقابل این دو عامل در سطح 1 درصد آماری معنیدار شده است (جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر متقابل دو عامل نشان میدهد بیشترین کلروفیل کل مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 20 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 432/2 میلی گرم در گرم وزنتر میباشد و همچنین کمترین کلروفیل کل مربوط به تیمار شکاف 5 سانتی متری همراه با 5 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره با 689/1 میلی گرم در گرم وزنتر میباشد (جدول 4-2 و شکل 4-11)
شکل 4-11- اثرات تیمار های مکانیکی و نانو ذرات نقره بر روی کلروفیل کل
بدون شکاف انتهای ساقه= C0 شکاف انتهای ساقه= C1
دسته بندی : علمی