برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

درواکنش های فوق که یک فسفوران پنج ظرفیتی تشکیل شده است، چون فسفرسه ظرفیتی خصلت دو گانه دارد یعنی هم الکترون می دهد وهم الکترون می گیرد، بنابراین پیشنهاد شده است که یک واکنش افزایشی به طورهمزمان برروی دی کربونیل انجام گرفته وواکنش دارای حالت گذراست. یعنی یک مکانیسم دیلز- آلدرکه فسفربه عنوان دی ان دوست عمل می کند. (شکل 49 و48)

شکل (48)

شکل (49)
این مکانیسم بسیارشبیه به مکانیسم پرکوف می باشد. این نوع واکنشها اززمانی که رامیرز کشف کرد که یک مولکول دی کتون نیزمی تواند درواکنش شرکت کرده ویک پیوند جدید کربن ـ کربن تشکیل دهد، اهمیت سنتزی بیشتری پیدا کرده اند. [55]
بی استیل و تری متیل فسفیت به نسبت 1:2 با هم ترکیب شده وفراورده که مخلوطی از ایزومرهای سیس و ترانس می باشد ونیزفرم یونی به نسبت 1:1 می دهند.

شکل (50)
با برخی از α – دی کتونها وبسیاری ازα – کتواسترها مرحله دوم واکنش فوق سریعتراز مرحله اول است لذا درچنین حالاتی فقط یکی ازمحصولات به دست می آید. (شکل 50)
با استفاده ازنینهیدرین وآلکیل فسفیت ها درمتیلن کلرید جوشان فرآورده ای را که مشتقی از فسفات می باشد تهیه می شود.[56] (شکل 51)

شکل (51)
درابتدا عمل آبگیری ازنینهیدرین و تبدیل به 1،2،3- ایندان تری ان انجام می شود. نخستین مرحله واکنش حمله توسط فسفر بر روی کربن گروه کربونیل وسطی وتشکیل فسفونیم است که این فسفونیم ازطریق یک حد واسط حلقوی سه عضوی نوآرائی انجام داده وبه ترکیبی تبدیل می شود که به دلیل برهم کنش ازنوع п pп-d فعال می باشد واین ترکیب بعداً با یک مولکول دیگر از واکنش داده وترکیب یونی حاصل می شود که با ساختار حلقوی پنج عضوی اکسی فسفوران درحال تعادل می باشد وازافزایش آب به این ترکیب یک حد واسط با فسفر پنج کئوردیناسیونی تولید شده که سرانجام به محصول تبدیل می شود.
1-9) واکنش با آلدهید ها و کتونهای تک عاملی
ترکیباتی که یک گروه کربونیل واکنش پذیردارند منجربه فرآورده ای با نسبت 1:2 ازآلدهید و فسفیت می شوند که مشتقی ازترکیب 3،2,1- دی اکسا فسفولان است. بنابراین ازواکنش تری متیل فسفیت با اورتو- یا پارا نیتروبنزالدهید, یا هگزا فلوئورواستون محصولات زیرتولید می شوند. (شکل 52)

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره تمرینات استقامتی و دانش آموز دختر

شکل (52)
چنین به نظرمی رسد که نخست فسفربه اکسیژن گروه کربونیل حمله کرده وبا بارمنفی تشکیل شده توسط استخلافهای الکترون کشنده روی کربن پایدارمی شود ومرحله بعد افزایش هسته دوستی کربانیون روی کربن گروه کربونیل وبسته شدن حلقه اکسی فسفوران و تولید محصول می باشد. (شکل 53)

شکل (53)
اما هنگام واکنش با آلدهیدها ویا کتونهای غیرفعال مشتقاتی ازسیستم دی اکسا فسفولان حاصل می شود که دراینجا حمله ابتدایی فسفیت روی کربن گروه کربونیل می باشد. (شکل 54)

شکل (54)
رامیزوهمکارانش توانستند ازواکنش دومول پروپیون آلدهید بدون آب با یک مول تری متیل فسفیت در20 درجه سانتی گراد پس از14 روز تترا آلکوکسی فسفوران را با بهره 60% به دست آوردند. [57] (شکل 55)

دسته بندی : علمی