برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3- 2-1- شرایط مرزی میدان سرعت
(3-1)
(20)
(3-2)
عبارت اول رابطه (3-1) بیان گر این مطلب است که که نفوذ سطحی سیال به داخل استوانه دارای نرخ ثابت می باشد. عبارت دوم نیز همان شرط عدم لغزش سیال لزج می باشد. روابط(3-2) بر اساس حل غیر لزج بدست آمده اند به این شکل که اولی بیانگر این موضوع است که شیب تغییرات سرعت u در دوردست با شیب آن در حل غیر لزج یکسان بوده و دومی نیز بیان گر این موضوع است که اگر به حد کافی از دیواره استوانه دور شویم، آنگاه سرعت w سیال لزج همان سرعت wسیال غیر لزج می شود.
3-3- متغیرهای ‌تشابهی
با استفاده از متغیرهای ‌تشابهی مناسب می‌توان تعداد متغیرهای موجود در معادلات حاکم را کاهش داد. باالگو برداری از حل های تشابهی و نیمه تشابهیِ مسائل مر بوط به جریان های تراکم ناپذیرکه در مراجع [3] تا [10] ارائه شده اند و با سعی و خطای فراوان، نهایتا تغییر متغیرهای زیر برای کاستن معادلات ناویراستوکس مربوط به سیال تراکم پذیر به معادلات ‌تشابهی بی‌بعد بدست آمدند:
(3-3)
(3-4)
(3-5)
(3-6)
در روابط بالا نمادمعرف مشتق نسبت به بوده و a شعاع استوانه می باشد. همچنین عبارت معرف چگالی نانو سیال است که تفاوت آن با چگالی سیال خالص در ادامه تشریح خواهد شد.
3- 4- خواص نانوسیال
نانوذرات اکسید آلومینیوم که در پژوهش حاضر به کار رفته اند ویژگی های زیر را دارا می باشد :
چگالی ، قطر میانگین ذره : nm 47
3- 4-1-چگالی نانو سیال
در این تحقیق فرض شده ست که چگالی نانوذرات اکسید آلومینیوم در کل دامنه ی دمایی مورد نظر ثابت باشد و از رابطه زیر برای محاسبه چگالی نانو سیال استفاده شده است :
(3-7)
در رابطه بالا اندیس های p , f , n به ترتیب معرف نانوسیال، سیال پایه و ذرات اکسید آلومینیوم می باشد و معرف کسر حجمی ذرات معلق در سیال است.
3- 4-2-لزجت دینامیکیِ نانو سیال
لزجت دینامیکیِ نانو سیال را می توان با روابط موجود، برای مخلوط های دوفازی برآورد کرد درو و پسمن ، فرمول اینشتین را برای ارزیابی سرعت موثر ارائه کردند . سیال حاوی سوسپانسیون رقیقی از ذرات کروی سخت و کوچک است .
(3-8)
رابطه بالا برای غلظت حجمی پائین ذره، کمتر از 05/0 درصد، قابل استفاده است. روابط گوناگونی برای تعیین لزجت معادلِ مخلوط دو فازی در تالیفات ارائه شده است که هر رابطه، محدودیت ها و کاربردهای خاص خود را دارد. متاسفانه، نتایج نشان می دهد که فرمول برینکمن، داده های تجربی موجود در تالیفات را به خوبی برآورد نمی کند .
نوین، با روش برازش منحنی و با استفاده از داده های تجربی، روابط زیر را برای محاسبه لزجت دینامیکی نانو سیالِ ارئه داده است:
(3-9)
دسته بندی : علمی