برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در شکل (5-23) نمونه ای از منحنی های بر حسب برای کسرحجمی ، و مقادیر انتخابی مکش و دمش سطحی بی بعد، ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود با افزایش مکش سطحی مقدار تابع افزایش می یابد و به عبارت دیگر افزایش مکش سطحی، باعث افزایشِ عمق نفوذ مولفه شعاعی میدان سرعت سیال می شود زیرا افزایش مکش سطحی، اینرسی حرکتی سیال را در حرکت سیال به طرف سطح استوانه افزایش می دهد و منجر به افزایش مولفه شعاعی میدان سرعت می شود. اما همان طور که انتظار می رود، دمش سطحی کاملا برعکس مکش سطحی عمل می کند یعنی افزایش دمش سطحی مقدار تابع را کاهش می دهد و منجر به کاهش مولفه شعاعی میدان سرعت می شود زیرا اینرسی حرکتی سیالی که دمیده می شود کاملا در خلاف جهت اینرسی حرکتی جت سیالی که به سطح نزدیک می شود و واضح است که این پدیده اندازه حرکت شعاعی سیال را کاهش می دهد. همان طور که انتظار می رود برای سایر اعداد رینولدز نیز نتایج مشابهی استخراج می شود. در تمام موارد افزایش عدد رینولدز عمق نفوذ مولفه شعاعی میدان سرعت را افزایش می دهد که این افزایش سرعت به دلیل افزایش اینرسی حرکتی سیال است.
اثر تغییرکسرحجمی نانو ذرات، بر تا بع در و در اعداد رینولدز مختلف در شکل های (5-26) ، (5-27) و(5-28) نمایش داده شده است. در تمام موارد مشاهده می شود که افزایش کسر حجمی نانوذرات منجر به کاهش عمق نفوذ مولفه شعاعی میدان سرعت می شود زیرا افزایش نانوذرات به سیال اندازه حرکت سیال را کاهش می دهد. همان طور که نتایج نشان می دهند با افزایش اندازه حرکت شعاعی سیال(افزایش عدد رینولدز جریان) اثر نانو ذرات برعمق نفوذ مولفه شعاعی سرعت کمتر می شود.
اثر مکش و دمش سطحی، بر تابع در و به ازای مقادیراعداد رینولدز انتخابی در شکل های (5-29)، (5-30) ،(5-31) و (5-32) نمایش داده شده است. همان طورکه مشاهده می شود برای تمام اعداد رینولدز، با افزایش مکش در سطح استوانه، مقدار تابعافزایش می یابد به عبارت دیگر افزایش مکش سطحی، باعث افزایش مولفه محوری میدان سرعت می شود زیرا با افزایش مکش سطحی اندازه حرکت سیال افزایش می یابد. اما در این مورد نیز دمش سطحی کاملا برعکس عمل می کند و با افزایش دمش سطحی مقدار تابع کاهش می یابد و منجر به کاهش مولفه محوری میدان سرعت می شود زیرا دمش سیالی در خلاف جهت، موجب کاهش اندازه حرکت جت سیال برخورد کننده به سطح می شود وکاهش اندازه حرکت منجربه کاهش مولفه محوری میدان سرعت می شود. در همه موارد مکش سطحی باعث کاهش ضخامت لایه مرزی می شود و کاهش ضخامت لایه مرزی، افزایش گرادیان سرعت در سطح را به همراه دارد اما در مقابل، دمش سطحی ضخامت لایه مرزی را افزایش می دهد و با افزایش ضخامت لایه مرزی گرادیان سرعت در سطح استوانه افزایش می یابد.
در شکل های (5-33) تا(5-37) نمونه ای از منحنی های فشار بی بعد، بر حسب ، درو مقادیر مختلف مکش و دمش سطحی بی بعد در اعداد رینولدز انتخابی ترسیم شده اند. همان طور که مشاهده می شود افزایش مکش سطحی افت فشار را افزایش می دهد و افزایش دمش سطحی منجر به کاهش افت فشار می شود.
همان طورکه نتایج نشان می دهند اثر دمش سطحی تنها تا فاصله شعاعی خاصی محسوس است و پس از آن دیگر تاثیر قابل توجهی بر میدان فشار ندارد و این فاصله شعاعی به اینرسی حرکتی سیالی که به سطح نزدیک می شود بستگی دارد.
در شکل های (5-38) ، (5-39) ، (5-40) و (5-41) نمونه ای از منحنی های فشار بی بعد برحسب، در و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات ترسیم شده است. همانطور که این شکل هانشان می دهند با افزایش نانوذرات افت فشار افزایش می یابد همچنین میزان تاثیر نانوذرات بر افت فشار با افزایش عدد رینولدز جریان کمتر می شود.
نمونه ای از منحنی های تنش برشی برحسب عدد رینولدز در شکل های (5-42) ، (5-43) و (5-44)تر سیم شده اند. در رسم این منحنی هامقادیر مکش سطحی بی بعد، در نظر گرفته شده است. همان طور که انتظار می رود مکش سطحی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر تنش برشی در سطح استوانه دارد وافزایش مکش سطحی باعث افزایش تنش برشی در سطح استوانه می شود زیرا همان طور که قبلا بیان شد با افزایش مکش سطحی ضخامت لایه مرزیِ سرعت کاهش می یابد و کاهش ضخامت لایه مرزی منجر به افزاش شیب نیم رخ های توزیع سرعت می شود یا به عبارت دیگر گرادیان سرعت در سطح افزایش می یابد و از آنجا که تنش برشی مستقیما با گرادیان سرعت متناسب است با افزایش مکش سطحی تنش برشی افزایش می یابد.
خطوط جریانِ() سیال پایه و نانو سیال درشکل (5-45) باهم مقایسه شده اند. در ترسیم این خطوط جریان و در نظر گرفته شده است. همان طور که انتظار می رود وشرایط فیزیکی این نوع جریان نیز اقتضا می کند، خطوط جریان با نزدیک شدن به دیواره جامد از وضعیت عمودی منحرف شده و در راستای محور استوانه پخش می شوند. نتایج نشان می دهند خطوط جریان سیال پایه در فاصله نزدیکتری نسبت به سطح استوانه پخش می شوند.
شکل (5-46) خطوط جریان() را برای کسر حجمی ، و برای اعداد رینولدزمختلف نمایش می دهند. برای یک سیال مشخص، افزایش عدد رینولدزجریان به معنی افزایش قدرت چشمه است که سبب می شود سیال شرایط خود را برسطح تحمیل کند وخطوط جریان در فاصله نزدیکتری نسبت به سطح پخش شوند به بیان دیگر انحراف خطوط جریان از وضعیت عمودی در فاصله ای نزدیکتر به سطح رخ می دهد.
شکل (5-47) اثر مکش سطحی را بر خطوط جریان به خوبی نمایش می دهد. این خط جریان ها در شرایط ، و مقادیر مکش سطحی بی بعدترسیم شده اند. با افزایش مکش سطحی خطوط جریان به طرف دیواره استوانه کشیده می شوند و هر چه مقدار مکش سطحی بیشتر باشد پهنای خطوط جریان کمتر می شود.
شکل(5-23): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-24): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-25): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-26): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-27): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-28): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-29): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-30): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-31): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-32): منحنی تغییرات بر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-33): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-34): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-35): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-36): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر 100 و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
شکل(5-37): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر 1000 و ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش یکنواخت در سطح
دسته بندی : علمی