برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در شکل(5-21) منحنی های تغییرات تنش برشی دیواره، برحسب عدد رینولدز در دماهای دیواره مختلف ترسیم شده اند. همان طور که قبلا ذکر شد با افزایش عدد رینولدز ضخامت لایه مرزی سرعت کاهش می یابد این پدیده باعث افزایش شیب نیم رخ های توزیع سرعت شده و به عبارت دیگر گرادیان سرعت در دیواره استوانه افزایش می یابد و از آنجا که تنش برشی مستقیما با گرادیان سرعت در سطح متناسب است، افزایش عدد رینولدز باعث افزایش تنش برشی در سطح می شود. در شکل(5-22) نمونه ای از منحنی های تنش برشی دیواره بر حسب کسرحجمی نانو ذرات، به ازای اعدادرینولدز مختلف ارائه شده است. با مقایسه این منحنی و شکل (5-21)، می توان نتیجه گرفت که افزایش کسرحجمی نانو ذرات تنش برشی در سطح را کاهش می دهد، زیرا افزایش کسرحجمی نانو ذرات باعث کاهش شیب نیم رخ های توزیع سرعت می شود و به عبارت دیگر گرادیان سرعت در سطح کاهش می یابد و این موضوع باعث کاهش تنش برشی در سطح استوانه می شود.
شکل(5-1): منحنی تغییرات بر حسبدر، و به ازای اعداد رینولدز مختلف
شکل(5-2): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-3): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-4): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-5): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-6): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-7): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-8): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-9): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-10): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-11): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-12): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای اعداد رینولدز مختلف
شکل(5-13): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای اعداد رینولدز مختلف
شکل(5-14): منحنی تغییرات بر حسبدر، به ازای اعداد رینولدز مختلف
شکل(5-15): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-16): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-17): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-18): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-19): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-20): منحنی تغییرات فشار بی بعد بر حسبدر، به ازای اعداد رینولدز مختلف
شکل(5-21): منحنی تغییرات تنش برشی در سطح استوانه برحسب عدد رینولدز، به ازای کسر حجمی های مختلف نانوذرات
شکل(5-22): منحنی تغییرات تنش برشی در سطح استوانه برحسب کسر حجمی نانو ذرات، به ازای اعداد رینولدز
5- 2- نتایج حاصل از حل عددی مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه ساکن با درنظرگرفتن مکش سطحی یکنواخت در سطح
در این بخش نتایج حل عددی معادلات کاملا تشابهی (3-39) و(3-47) به همراه تنش برشی در سطح، در محدوده اعداد رینولدز مختلف وبه ازای کسر حجمی های انتخابی وبرای مقادیر(مکش) و (دمش) ارائه شده است.
دسته بندی : علمی