برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
گ) با افزایش مکش سطحی تنش برشی در سطح استوانه به شدت افزایش می یابد.
6- 2- پیشنهاد ادامه کار
با وجود تحقیقات انجام شده، تعداد زیادی از حالت‌های جریان سکون شعاعی بر روی استوانه باقی مانده است که هنوز مورد تحقیق و بررسی واقع نشده‌اند، از جمله این حالت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که به عنوان پیشنهاد ادامه کار بیان می‌گردد:
الف) جریان سکون شعاعی متقارن محوری سیال غیر نیوتنی بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن.
ب) جریان اوریب سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن با در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیری سیال.
ج) جریان سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن با در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیری سیال در حالت گذرا.
د) جریان اوریب سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن با در نظر گرفتن اثرات تراکم پذیری سیال در حالت گذرا.
ه) زاویه برخورد جریان اوریب سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه با زمان تغییر کند.
و) بدست آوردن حل های عددی برای جریان سکون شعاعی نامتقارن محوری سیال لزج بر روی استوانه.
ز) بسط دادن کلیه نتایج بدست آمده برای جریان سکون شعاعی بر روی استوانه به جریان سکون روی صفحه تخت.
ح) بدست آوردن حل های مربوط به جریان سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن با در نظر گرفتن مکش ودمش یکنواخت در سطح.
ط) بدست آوردن حل های مربوط به جریان سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه و انتقال حرارت از آن با در نظر گرفتن مکش ودمش غیریکنواخت در سطح.
ی) در نظر گرفتن ارتعاش دیواره استوانه در جریان سکون شعاعی بر روی آن.
ک) استفاده از روش اختلالات جزئی در حل جریان سکون شعاعی بر روی استوانه با سطح مقطع بیضوی.
گ) در نظر گرفتن زاویه برای سرعت نفوذ سطحی سیال از سطح استوانه(مکش یا دمش زاویه دار) در جریان سکون شعاعی متقارن محوری بر روی استوانه.
منابع و ماخذ
[1] Schlichting, H., “Boundary Layer Theory”, McGraw Hill Book Company Inc., New York, (1968).
[2] Ma, P.K.H, and Hui, W.H., “Similarity solution of the two-dimensional unsteady boundary layer equations”, J. Fluid Mech. Vol.216, pp.537-559, (1990).
[3] Hiemenz, K., “Die Grenzchicht an einem in den gleichformingen Flussigkeitsstrom eingetauchten graden Kreiszylinder”, Dinglers Polytech. J.236, pp. 321-410, (1911).
[4] Homann, F.Z., “Der Einfluss grosser Zahighkeit bei der Strmung um den Zylinder und um die Kugel”, Zeitsch. Angew. Math. Mech. 16, pp. 153-164, (1936).
[5] Howarth, L., “The boundary layer in three dimensional flow”, Part II. “The flow near a stagnation point”, Phill. Mag. Series7, 42, pp. 1433-1440, (1951).
[6] Davey, A., “Boundary layer flow at a saddle point of attachment”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 10, pp. 593-610, (1951).
[7] Wang, C., “Axisymmetric stagnation flow on a cylinder”, Quaterly of Applied Mathematics, Vol. 10, pp. 207-213, (1974).
[8] Gorla, R.S.R., “Heat transfer in axisymmetric stagnation flow on a cylinder”, Applied Scientific Research J., Vol.32, pp. 541-553, November (1976).
[9] Gorla, R.S.R., “Unsteady laminar axisymmetric stagnation flow over a cylinder”, Dev. Mech.9, pp. 286-288, (1977).
دسته بندی : علمی