برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل(5-38): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-39): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-40): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-41): منحنی تغییرات فشاربی بعدبر حسبدر و ، به ازای مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-42): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش سطحی یکنواخت
شکل(5-43): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش سطحی یکنواخت
شکل(5-44): منحنی تغییرات تنش یرشی در سطح بر حسب عدد رینولدز در شرایط ، به ازای مقادیرمتفاوت مکش سطحی یکنواخت
شکل(5-45):نمایش خطوط جریان درو مقادیرمتفاوت کسرحجمی نانوذرات
شکل(5-46): نمایش خطوط جریان به ازای اعدادرینولدز مختلف، در شرایط،
شکل(5-47): نمایش خطوط جریان به ازای مقادیر مختلف مکش سطحی، در شرایط،
فصل ششم
نتیجه گیری وپیشنهاد ادامه کار
در این تحقیق جریان سکون متقارن محوری نانوسیال تراکم ناپذیر بر روی استوانه به طول بی‌نهایت همراه با مکش سطحی یکنواخت در سطح مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با استفاده از متغیرهای مناسبی، معادلات تشابهی حاکم بر جریان سیال از معادلات ناویراستوکس استخراج گردیدند. با حل این معادلات، تعدادی حل دقیق و کاملا تشابهی برای میدانهای سرعت بدست آمده است. با تعیین میدان جریان ، تنش برشی روی سطح استوانه و خطوط جریان مشخص گردید. در نهایت می‌توان نتایج حاصل از این تحقیق و پیشنهاد برای ادامه کار را به صورت زیر جمع‌بندی نمود.
6- 1- نتیجه گیری
الف) با افزایش عدد رینولدز ضخامت لایه مرزی کاهش مییابد. این پدیده به علت افزایش اندازه حرکت جریان خارجی نسبت به نیروی لزجت میباشد.
ب) با افزایش عدد رینولدز مقدار تنش برشی به شدت افزایش مییابد. علت آن است که با افزایش عدد رینولدز ضخامت لایه مرزی کاهش یافته و بنابراین شیب نمایه سرعت که بیانگر تنش برشی است در لایه مرزی افزایش مییابد.
ج) با افزایش عدد رینولدز، مولفه شعاعی و محوری میدان سرعت افزایش می یابد در حالیکه ضخامت لایه های مرزی سرعت کاهش می یابد.
د) از آنجا که در استوانه ساکن، مولفه شعاعی میدان سرعت، به طور مستقیم با تابع مرتبط است، افزایش کسرحجمی نانو ذرات باعث افزایش مو لفه شعاعی میدان سرعت می شوند.
ه) از آنجا که در استوانه ساکن، مولفه محوری میدان سرعت، به طور مستقیم با تابع مرتبط است، افزایش کسرحجمی نانو ذرات باعث افزایش این مو لفه میدان سرعت می شوند.
و ) از آنجا که تنش برشی در سطح، با شیب تابع در سطح استوانه رابطه مستقیم دارد با افزایش کسر حجمی نانو ذرات، تنش برشی در سطح کاهش می یابد.
ز) با افزایش کسرحجمی نانو ذرات، افت فشار افزایش می یابد.
ح) افزایش مکش سطحی باعث افزایش مولفه شعاعی میدان سرعت می شود.
ط) افزایش مکش سطحی منجربه افزایش مولفه محوری میدان سرعت می شود.
ی) با افزایش مکش سطحی ضخامت لایه مرزی سرعت کاهش می یابد که منجر به افزایش گرادیان سرعت در سطح استوانه می شود.
ک) افزایش مکش سطحی باعث افزایش افت فشار می شود.
دسته بندی : علمی