برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(14)
که بهترین نتیجه با تنظیم و حاصل میشود.
4-4-4- پیش بینی
نتیجه به دست آمده از مرحله قبل مجموعه همسایگی کاربر فعال میباشد. در این مرحله با استفاده از امتیازهایی که توسط کاربران موجود در مجموعه همسایگی به قلم هدف تخصیص یافته، امتیاز مربوط به قلم هدف پیشبینی میشود. برای این منظور از فرمول شماره 15 که به طور معمول در فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربر به کار برده میشود[9] ، استفاده میگردد.
(15)

Nt(a)مجموعه همسایگی کاربر فعال میباشد. و میانگین کل امتیازهایی هستند که به ترتیب کاربران و به اقلام نسبت دادهاند. نمرهای است که کاربر به قلم هدف اختصاص داده است.
فصل پنجم
آزمایشها و نتایج
5- آزمایشها و نتایج
5-1- پایگاه دادههای مورد استفاده
MovieLensو EachMovie دو پایگاه داده معروف و رایج هستند که هر دو مربوط به سایتهای پیشنهادگر فیلم میباشند .روش پیشنهادی روی هر دوی این پایگاه دادهها مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.
5-2- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده MovieLens
MovieLens متشکل از 209,000,1 امتیاز میباشد که توسط 040,6 کاربر به 952,3 فیلم اختصاص یافته است. این پایگاه داده توسط پروژه پژوهشی GroupLens در دانشگاه Minnesota تهیه شده است.
برای آزمایش روش ارائه شده از روش اعتبار سنجی پنج قسمت برابر استفاده کردهایم. به این صورت که امتیازهای داده شده به هر فیلم را به 5 قسمت تقریبا مساوی تقسیم کرده سپس یک قسمت یعنی حدود %20 را برای تست و مابقی را برای آموزش جدا کردهایم. یعنی با استفاده از %80 امتیازها، %20 باقی مانده امتیازها را با این روش پیشبینی میکنیم. در کل مجموعه تست تقریبا شامل 710,192 امتیاز و مجموعه آموزش تقریبا شامل 499,807 امتیاز میباشد.
5-3- نحوه اجرای روش پیشنهادی روی پایگاه داده EachMovies
EeachMovie متشکل از 983,811,2 امتیاز میباشد این پایگاه داده شامل 916,72 کاربر میباشد که به 628,1 فیلم امتیاز دادهاند. برای آزمایش روش ارائه شده بر روی این پایگاه داده نیز از روش اعتبار سنجی پنج قسمت برابر استفاده کردهایم. در کل مجموعه تست تقریبا شامل  396,562 امتیاز و مجموعه آموزش تقریبا شامل 587,249,2 امتیاز میباشد.
5-4- معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی سیستمهای پیشنهادگر بر اساس وظیفهای که به عهده دارند انتخاب میشوند. در اینجا چون هدف ارزیابی توانایی سیستم پیشنهادگر در پیشبینی امتیاز اقلام دیده نشده میباشد، معیارهای زیر برای سنجش روش پیشنهادی به کار برده شدهاند.
5-4-1- میانگین خطای مطلق :
این معیار بر اساس دقت است و فاصله بین امتیازهای پیشبینی شده و امتیازهای واقعی را اندازه گیری میکند که با فرمول زیر محاسبه میشود. توجه کنید امتیاز واقعی و امتیاز پیشبینی شده میباشد.

دسته بندی : علمی