برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

EVA = NOPAT – (WACC × Capital)
که در آن NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات؛
WACC میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه و Capital خالص ارزش داراییهای شرکت می باشد که برای محاسبه NOPAT به کار گرفته است. در این فرمول تعدیلاتی در خصوص سود عملیاتی گزارش شده در صورتهای مالی انجام می شود.
پس از مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی (EVA) توسط شرکت استوارت، عده ای دیگر از اقتصاددانان معیار تعدیل شده دیگری (که بر گرفته از ارزش افزوده اقتصادی می باشد) را تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا پالیده (REVA) را مطرح کردند. به اعتقاد آنان در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده بجای ارزش دفتری تعدیل شده داراییها باید از ارزش بازار آنها استفاده کرد که محاسبه آن به شرح زیر می باشد:
REVA = NOPATt – }WACC × {(ارزش بازار بدهیها + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)
در این فرمول براساس معادله اصلی حسابداری دارایی ها با جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام برابر در نظر گرفته شده اند. (استوارت، 1991، 179-222)
و بالاخره معیار اقتصادی دیگری که مطرح شده است ارزش افزوده بازار (MVA) می باشد که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه به کار گرفته شده در شرکت می باشد. ارزش افزوده بازار حاصل خالص ارزش فعلی طرحهای گذشته و فرصتهای سودآور آتی شرکت می باشد و نشان می دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه خود را بکار گرفته و فرصتهای سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری، ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی کلیه ارزش های افزوده اقتصادی شرکت یا سود باقیمانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (مهدوی، 1385،30)
2-4-2) شاخص های ارزیابی عملکرد
شاخص های ارزیابی عملکرد نیز که توسط یانگ در پنج گروه طبقه بندی شده است به شرح ذیل می باشد: (نوروش، 1383، 125- 127)
شاخص های سود باقی مانده
شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده
شاخص های مبتنی بر بازار
شاخص های مبتنی بر نقد
شاخص های سنتی
2-4-2-1) شاخص های سود باقی مانده
شاخصهای مبتنی بر سود باقیمانده شاخصهایی هستند که هزینه سرمایه در آنها در نظر گرفته شده است. از جمله این شاخص ها می توان به CVA، EVA اشاره کرد.
2-4-2-2) شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده
این شاخص ها همان اجزای سود هستند که هزینه سرمایه در آنها لحاظ نشده است. از این میان می توان به سود قبل از بهره مالیات (EBIT)، سود قبل از بهره مالیات و استهلاک (EBITDA)، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI)، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) و بازده خالص دارایی ها (RONA) اشاره کرد.
2-4-2-3) شاخص های مبتنی بر بازار