برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-5)روش جمع آوری اطلاعات و داده ها
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاههای الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها
در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با استفاده از دادههای تاریخی، از سه نوع داده میتوان پارامترهای متغیر(متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیشبینی نمود، این سه نوع داده را میتوان به شرح زیر استخراج کرد:
الف.دادههای سری زمانی: دادههایی که در قالب یک (یا چند) متغیر خاص در طول زمان هستند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعهای از مشاهدات است که برحسب زمان مرتب شده باشد(آذر و مومنی،1377).
ب.دادههای مقطعی: دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری میشوند.
ج.دادههای تلفیقی: دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی حاصل میشود. در مواردی که تعداد دادههای در دسترس برای به کار بردن معادله سریهای زمانی به تنهایی کافی نباشد، برای پیشبینی و تهیه الگویی مناسب، میتوان دادههای زمانی و مقطعی را با هم تلفیق نمود و الگوی مورد نظر را براساس مجموع دادهها برآورد نمود. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر است با تعداد سالهای موردنظر (t) ضربدر تعداد دادههای مقطعی در یک سال (n).
3-6-1- مدل دادههای سری زمانی – مقطعی (دادههای ترکیبی)
در این پژوهش به منظور تخمین مدلهای رگرسیونی از دادههای ترکیبی استفاده شده است. در این روش دادههای سری زمانی و مقطعی با هم ترکیب میشوند و برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد دادهها کم است، مورد استفاده قرار میگیرد. (افلاطونی،1389).
مزیت استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به دادههای مقطعی و سری زمانی:
1-امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیده تر فراهم میگردد.
2-دادههای ترکیبی اطلاعات آگاهکننده، تنوع یا تغییر پذیری، درجات آزادی، کارایی بیشتر و نیز هم خطی کمتری بین متغیرها فراهم میکند.
3-دادههای ترکیبی یعنی دادههای مرکب از یک سری زمانی از نمونههای مقطعی بالقوه، از نظر اطلاعات بسیار غنیتر از نمونه مقطعی (N) و سریهای زمانی (T) خواهند بود. اما با ترکیب این دو، تعداد دادهها به NT افزایش مییابد که این امر میتواند منجر به برآوردهای کاراتری از پارامترها گردد.
4-دادههای ترکیبی، شناسایی اثراتی (اثرات غیر قابل مشاهده) را ممکن میسازد که با استفاده از آمارهای مقطعی و سری زمانی به آسانی قابل شناسایی نیستند.
5-دادههای ترکیبی از واحدهای کوچکی گردآوری میشوند. بنابراین انحرافات ناشی از تجمع افراد یا شرکتها نیز حذف میشوند(مهرگان،1387).
3-6-2 –روشهای تخمین
برآورد روابطی که در آنها از دادههای ترکیبی استفاده میشود، اغلب با پیچیدگیهایی مواجه است. در حالت کلی، مدل زیر نشاندهنده یک مدل با دادههای ترکیبی است:
رابطه(3-7)
که در آن i=1,2,…,N به واحدهای مقطعی و t=1,2,…,T به زمان اشاره دارد. Yit نیز متغیر وابسته برای i امین واحد مقطعی در سال t و نیز k امین متغیر مستقل غیر تصادفی برای i امین واحد مقطعی در سال t است.
دسته بندی : علمی