برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بررسی ها نشان داد که تیمار آبیاری تاثیر معنی داری بر ارتفاع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد و بر وزن هزار دانه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. نتایج تجزیه واریانس همچنین نشان داد که زمان کاربرد سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه و کلروفیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح 5 درصد معنی دار بود و غلظت سولفات روی بر تعداد غوزه، دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک و کلروفیل در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شد، به طوری که بهترین بازده را غلظت 3 در هزار سولفات روی داشت.
با توجه به نتایج بدست آمده در آزمایش حاضر به نظر میرسد که:
با تنش کمبود آب میزان ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن کاهش مییابد.
کاهش عملکرد دانه تحت تنش خشکی اعمال شده در آزمایش، بیشتر تحت تاثیر کاهش وزن هزار دانه (وزن دانه) است.
بهترین غلظت محلول سولفات روی 3 در هزار است زیرا این مقدار کود باعث افزایش در تعداد غوزه، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد و عملکرد روغن شد.
بیشترین میزان جذب و کارایی کود سولفات روی در اوایل دوره رشد گلرنگ می باشد.

پیشنهادها
با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین مشاهدات بدست آمده در طی مراحل اجرای این آزمایش پیشنهادهای زیر جهت بهبود و توسعه پژوهشهای آینده که انجام خواهد گرفت ارایه میگردد:
با توجه به اینکه این آزمایش تنها بر روی گلرنگ انجام گرفته توصیه میشود که این آزمایش بر روی گیاهان زراعی مهم دیگر نیز انجام شود تا پاسخ این گیاهان را نیز مطالعه کنیم.
میزان عنصر روی در برگ و دانه گیاه در تیمارهای مختلف اندازه گیری شود تا میزان تغییرات آن را نسبت به میزان و زمان کاربرد روی بسنجیم.
پیشنهاد میگردد صفات فیزیولوژیک مثل میزان پرولین و فلورسانس کلروفیل نیز اندازه گیری شود

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره اطاعت و بندگی و شهید ثانی

پیوست ها

جدول ب – 1- مقایسه میانگین صفات مورد آزمایش
عامل آزمایشی ارتفاع بوته تعداد غوزه تعداد دانه در وزن هزار دانه عملکرد بیولوژیک
آبیاری
شاهد a47/133 a44/19 a11/34 a81/28 a22888
قطع آبیاری در زمان گلدهی c27/128 a41/17 a63/29 ab95/27 c18220
قطع آبیاری در زمان پر شدن دانه b71/129 a31/19 a22/33 b18/27 b19781
زمان مصرف کود روی
زمان کاشت a 68/130 c10/18 c22/30 b44/27 a19507
مرحله گلدهی a 41/130 a33/19 a37/34 a48/28 a20888
مرجله دانه بندی a 36/130 b73/18 b37/32 ab 04/28 a20494
غلظت محلول پاشی روی

دسته بندی : علمی