برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3- 4- تجزیه و تحلیل های آماری
دادههای حاصل از صفات مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SAS نسخه 1/9 در قالب آزمایش کرتهای دو بار خرد شده در پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی تجزیه واریانس شد. مقایسات میانگین حاصل با استفاده از روش دانکن در سطح درصد انجام گردید.

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- ارتفاع بوته
تأثیر رژیم آبیاری بر ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول4-1). آبیاری شاهد با 47/133 سانتیمتر بیشترین و قطع آبیاری در زمان گلدهی با 27/128 سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را داشتند (شکل 4-1). سیدیکا و همکاران (1999) گزارش کردند که خشکی بهعنوان مهمترین فاکتور کنترلکننده عملکرد محصولات، تقریباً روی کلیه فرآیندهای رشد گیاه تأثیرگذار است. مطالعه اثر خشکی بر روی سه رقم گلرنگ نشان داد که شرایط خشکی باعث کاهش ارتفاع بوته شد. کاهش ارتفاع در اثر تنش خشکی یکی از بارزترین علایم است و هر چه زمان اعمال تنش به مراحل انتهایی فصل نزدیک باشد تنش تاثیر کمتری بر ارتفاع دارد (کافی و رستمی، 1386). نوری پور و احسان زاده (1389) در مطالعه خود بر روی کنجد نشان دادند که تنش کم آبی باعث کاهش ارتفاع بوته شد.
تاثیرمیزان مصرف کود رویو همچنین زمان مصرفسولفات روی بر صفت ارتفاع گیاه معنیدار نبود (جدول 4-1). در مطالعه اثر سولفات روی بر دو رقم گلرنگ مشخص شد که محلول پاشی سولفات روی تاثیر معنیداری بر ارتفاع گیاه نداشت (ساتانا، 2005).
اثر متقابل غلظت سولفات روی و آبیاری بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال 5 درصد معنیدار گردید (شکل 4-2)، به طوری که تیمار قطع آباری در مرحله پرشدن دانه در شاهد و غلظت 6 در هزار سولفات روی کمترین ارتفاع را داشت ولی همین تیمار در غلظت 3 در هزار سولفات روی بالاترین ارتفاع را داشت. همچنین اثر متقابل آبیاری و میزان و زمان کود روی بر ارتفاع گیاه در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بود (جدول4-1).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد قراردادهای خصوصی و افزایش مشارکت

جدول 4- 1 –نتایج تجزیه واریانس صفات آزمایش
منابع تغییرات
درجه آزادی ارتفاع بوته تعداد غوزه تعداد دانه در غوزه وزن هزار دانه عملکرد بیولوژیک
بلوک 2 24/164 62/30 79/4 90/0 2605649
آبیاری 2 ** 17/194 ns 93/34 ns 01/152 *94/17 **152517279
خطا ی A 4 24/2 42/68 23/46 27/2 1057649
زمان کاربرد کود روی 2 ns82/0 **27/10 **20/116 *31/7 ns 13670464
زمان کاربرد*آبیاری 4 ns18/5 ns55/2 ns09/5 ns 46/3 ** 4955575
خطای b 12 65/6 69/0 75/3 09/2 6265390
غلظت کود روی 2 ns 89/13 **23/8 **20/92 **20/11 ** 26496612
آبیاری*میزان کاربرد 4 * 82/17 ns18/6 ns 70/6 ns29/1 ns 5377167
زمان کاربرد*میزان کاربرد 4 ns34/11 ns28/3 ns27/4 ns33/3 ns 231130
آبیاری*زمان*میزان 8 **26/62 ns24/3 *24/15 ns 81/2 ns 429853
خطای کل 36 01/6 54/1 86/5 70/1 25480312
ضریب تغییرات(درصد)

دسته بندی : علمی