برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر نوع ریزنمونه، BAP و NAA روی صفات اندازه گیری شده در جنین زایی رویشی آلسترومریا رقم Fuego
منابع تغییرات
(s.o.v) درجه آزادی
(df) میانگین مربعات (MS)
متوسط حجم کالوس های کروی درصد کالوس های کروی متوسط حجم کالوس های توده ای درصد کالوس های توده ای
AA 1 1.5 ** 392.04 ** 0.67 ns 181.5 **
BAP 1 4.17 ** 126.42 ** 4.17 ** 6.00 **
BAP*AA 1 0.67 ns 2.042 ns 0.00 ns 42.67 **
NAA 1 0.67 ns 63.37 ** 1.5 ** 24.00 **
NAA*AA 1 0.17 ns 84.37 ** 0.67 ns 6.00 **
NAA*BAP 1 0.17 ns 2.042 ns 1.5 ** 0.17 ns
NAA*BAP*AA 1 0.67 ns 7.042 ns 0.67 ns 0.17 ns
خطای آزمایشی 16 0.208 2.00 0.208 0.58
کل 23 – – – –
CV% 21.067 4.52 26.08 7.21
AA = نوع ریزنمونه ، ns، * و ** به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال 5 و 1 درصد.
4-2-1-1- اثر نوع ریزنمونه بر کالوس زایی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-5) نشان داد که نوع ریزنمونه روی میانگین حجم کالوس‌های کروی، درصد کالوس‌های کروی و درصد کالوس‌های توده‌ای در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بوده است. با توجه به جدول مقایسه میانگین نوع ریزنمونه (جدول 4-6)، مشاهده شد که گره‌ها در القاء کالوس بسیار موثرتر از میانگره‌ها بوده اند. در توجیه این مطلب می‌توان اینگونه ذکر کرد که ریزنمونه‌های مختلف (ریزنمونه های رویشی مثل گره، میانگره، برگ و یا زایشی مانند تخمک و بساک) به دلیل مشارکت هورمون‌های گیاهی درونی دارای قابلیت کالوس‌زایی و در نتیجه جنین‌زایی متفاوتی می باشند. در مورد موثرتر بودن گره‌ها نسبت به میانگره‌ها در القاء کالوس می‌توان گفت که گره‌ها دارای سلول‌های مریستمی فعال و در حال تقسیم می‌باشند و در نتیجه دارای مقادیر اکسین طبیعی IAA بالاتری نسبت به بخش‌های میانگره بوده که باعث افزایش توان کالوس زایی در گره‌ها نسبت به میانگره‌ها می‌شود.
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر نوع ریزنمونه بر صفات اندازه گیری شده در جنین زایی رویشی گل آلسترومریا
نوع ریزنمونه (AA) متوسط حجم کالوس های کروی درصد کالوس های کروی متوسط حجم کالوس های توده ای درصد کالوس های توده ای
گره 2.41 a 35.33 a 1.92 a 13.33 a
میانگره 1.92 b 27.25 b 1.53 a 7.83 b
حروف مشابه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
4-2-1-2- اثر BAP بر کالوس زایی
نتایج جدول تجزیه واریانس (4-5) نشان داد که اثر هورمون BAP روی صفات میانگین حجم کالوس‌های کروی، درصد کالوس‌های کروی، میانگین حجم کالوس‌های توده‌ای و درصد کالوس‌های توده‌ای در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده است. مقایسه میانگین سطوح مورد بررسی BAP (جدول 4-7) نشان داد که سطح دوم BAP (غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر BAP) در صفات مورد بررسی متوسط حجم کالوس‌های کروی، درصد کالوس‌های کروی و متوسط حجم کالوس‌های توده‌ای از میانگین بالاتری برخوردار بوده و در گروه a قرار گرفتند. کیم و همکاران (2006) گزارش نمودند که افزودن BAP به محیط کشت باعث افزایش تشکیل کالوس‌های کروی و توده‌ای می‌شود که با نتایج حاصل از این بررسی مطابقت دارد. خالقی (1386) در بررسی ریزازدیادی آلسترومریا بیان داشت که افزایش غلظت BAP موجب افزایش تشکیل کالوس‌های کروی و کاهش کالوس‌های توده‌ای می‌گردد.
دسته بندی : علمی