برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول 4-7- مقایسه میانگین اثر BAP بر صفات اندازه گیری شده در جنین زایی رویشی گل آلسترومریا
غلظت BAP (mg/l) متوسط حجم کالوس های کروی درصد کالوس های کروی متوسط حجم کالوس های توده ای درصد کالوس های توده ای
0 1.75 b 29.00 b 1.33 b 11.08 a
0.5 2.58 a 35.58 a 2.17 a 10.08 b
حروف مشابه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
3-2-1-3- اثر NAA بر کالوس زایی
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-5) نشان داد که اثر غلظت هورمون اکسین NAA روی صفات درصد کالوس‌های کروی، متوسط حجم کالوس‌های توده‌ای و درصد کالوس‌های توده‌ای در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بوده و در صفت متوسط حجم کالوس‌های توده‌ای معنی‌دار نبوده است. با توجه به نتایج آزمون مقایسه میانگین (جدول 4-8)، اکسین NAA با غلظت 2 میلی گرم در لیتر بهترین تیمار اکسین برای بدست آوردن بالاترین میزان میانگین در صفات مورد بررسی بوده و در گروه a قرار گرفت. هاچینسون و همکاران (1994) نیز بهترین تیمار اکسینی برای به دست آوردن کالوس‌های کروی و توده‌ای را NAA با غلظت 2 میلی گرم در لیتر گزارش کردند. خالقی (1386) در بررسی 4 غلظت 5/0، 1، 2 و 4 میلی گرم در لیتر NAA، غلظت 2 میلی گرم در لیتر را بهترین غلظت در جنین زایی سوماتیک آلسترومریا دانستند.
جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر NAA بر صفات اندازه گیری شده در جنین زایی رویشی گل آلسترومریا
غلظت NAA (mg/l) متوسط حجم کالوس های کروی درصد کالوس های کروی متوسط حجم کالوس های توده ای درصد کالوس های توده ای
1 2.00 a 29.67 b 1.5 b 9.58 b
2 2.33 a 32.92 a 2.00 a 11.58 a
حروف مشابه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
4-2-1-4- اثر متقابل نوع ریزنمونه و نوع BAP بر کالوس زایی
تجزیه واریانس اثر متقابل نوع ریزنمونه و نوع غلظت BAP (جدول 4-5) نشان داد که تنها درصد کالوس‌های توده‌ای در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شده است. مقایسه میانگین تیمارها با روش دانکن (جدول 4-9) انجام شد. تیمار ریزنمونه گره (A1) و سطح دوم BAP (غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر) بالاترین میزان را در صفات متوسط حجم کالوس‌های کروی و درصد کالوس‌های کروی به ترتیب با میانگین 50/2 و 33/37 درصد را داشته است. متوسط حجم کالوس‌های توده‌ای در مقایسه میانگین تیمارها، تفاوتی با یکدیگر نداشته و تماماً در یک گروه قرار گرفتند. بالاترین میانگین درصد کالوس‌های توده‌ای از اثر متقابل ریزنمونه گره با غلظت صفر و 5/0 میلی گرم در لیتر BAP حاصل شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و حقوق صاحبان سهام

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر متقابل نوع ریزنمونه و BAP بر صفات اندازه گیری شده در جنین زایی رویشی گل آلسترومریا
نوع ریزنمونه و BAP (mg/l) متوسط حجم کالوس های کروی درصد کالوس های کروی متوسط حجم کالوس های توده ای درصد کالوس های توده ای
A1B1 1.50 b 33.33 b 1.00 a 14.33 a
A1B2 2.50 a 37.33 a 2.00 a 14.17 a
A2B1 1.67 b 29.83 b 1.17 a 9.67 b
A2B2 1.67 b 24.67 c 1.67 a 6.00 c
حروف مشابه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
4-2-1-5- اثر متقابل نوع ریزنمونه و نوع NAA بر کالوس زایی
نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 4-5) نشان داد که تنها درصد کالوس‌های کروی و درصد کالوس‌های توده‌ای در سطح احتمال 1 درصد، از لحاظ تیمارهای مورد بررسی با یکدیگر اختلاف داشتند. بنابراین آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن (جدول 4-10) برای به دست آوردن بهترین سطح تیماری انجام شد و نتایج نشان دادند که نوع ریزنمونه گره و غلظت 2 میلی گرم در لیتر NAA، به ترتیب با داشتن میانگینی برابر 83/38 و 83/13 درصد به عنوان بهترین تیمارهای مورد بررسی معرفی شدند. خالقی (1386) بهترین سطح تیماری برای به دست آوردن درصد کالوس‌های کروی را در تیمار 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D و ریزنمونه گره به دست آورد.

دسته بندی : علمی