برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تیمارهای هورمونی مورد استفاده در محیط کشت MS به شرح زیر می‌باشد:
8 تیمار هورمونی شامل (mg/l 0، 5/0) BAP و (mg/l 1 و 2) NAA.
1 تیمار شاهد فاقد تنظیم کننده‌های رشد.
3-3-2- ضدعفونی نمونه‌ها
پس از تهیه ساقه‌های جوان آلسترومریا قبل از مرحله گلدهی ابتدا با محلول هیپوکلریت سدیم 5/1 درصد به مدت 15 دقیقه در شرایط استریل ضدعفونی شده و سپس در زیر لامینار 3 مرتبه با آب مقطر استریل شستشو داده شدند.
3-3-3- تهیه و کشت ریزنمونه گره و میانگره
با استفاده از اسکارپل گره و میانگره به ضخامت 2 تا 3 میلی متر از ساقه‌های ضدعفونی شده جدا و به تعداد 6 گره و 10 میانگره در هر پتری دیش کشت شدند. همچنین برگ‌ها به اندازه 7/0 در 7/0 سانتی متر مربع برش داده و به دو روش پشت و رو به تعداد 6 عدد در هر پتری دیش کشت شد و در اتاق رشد در شرایط تاریکی و دمای 24 درجه سانتی گراد قرار گرفت و به فواصل هر 3 هفته یک بار واکشت شدند.

3-3-4- محیط پرآوری کالوس
کالوس‌های به دست آمده از مرحله قبل برای افزایش حجم کالوس به محیط MS تغییر داده شده حاوی 5 میلی گرم در لیتر picloram منتقل شده و در اتاق رشد در شرایط تاریکی نگه داری شدند. محیط پرآوری شامل MS کامل همراه با 20 گرم در لیتر ساکارز، 2/18 گرم در لیتر مانیتول، 8/4 گرم در لیتر MES، 1/0 گرم در لیتر کازئین، 08/0 گرم در لیتر آدنین سولفات، 5/0 میلی گرم در لیتر اسید آسکوربیک، 5/2 میلی گرم در لیتر اسید نیکوتینیک، 5/1 میلی گرم در لیتر پیرودکسین، 1/10 میلی گرم در لیتر تیامین، 5/0 میلی گرم در لیتر اسید فولیک، 05/0 میلی گرم در لیتر بیوتین، 5/2 میلی گرم در لیتر گلایسین، 1/0 میلی گرم در لیتر سیستئین و 5 میلی گرم در لیتر پیکلرام بود (سوفیاری و همکاران، 1998).
3-3-5- محیط کشت باززایی
پس از گذشت 3 ماه از کشت ریزنمونه‌ها در محیط پرآوری کالوس، کالوس‌ها برای باززایی به محیط کشت MS کامل حاوی 3 درصد ساکارز، 6 گرم در لیتر فیتا آگار و 5 تیمار هورمونی BAP منتقل شدند. کشت‌ها در شرایط روشنایی و دمای 24 درجه سانتی‌گراد نگه داری شده و به فواصل هر 2 هفته یکبار واکشت شد.
3-3-6- طرح آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری
آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. یادداشت برداری در فواصل منظم صورت گرفت و شاخص‌هایی چون حجم کالوس، نوع کالوس، رنگ کالوس، درصد نمونه‌های حاوی کالوس در نظر گرفته شد. یادداشت برداری حجم کالوس‌های کروی و توده‌ای ابتدا به صورت کیفی انجام شده و سپس به اعداد کمی مطابق با موارد زیر تبدیل شد. فاقد کالوس: 0، حجم بسیار کم کالوس: 1، حجم کم کالوس: 2، حجم متوسط کالوس: 3، حجم زیاد کالوس: 4، حجم بسیار زیاد کالوس: 5. همچنین درصد کالوس بر اساس نسبت تعداد ریزنمونه‌های حاوی کالوس در هر پتری محاسبه شده و نتایج داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   ماشین‏های مجازی و ماشین های مجازی

فصل چهارم
نتایج و بحث
این فصل شامل دو قسمت می باشد:
نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته بر روی ریزازدیادی آلسترومریا رقم Fuego.
نتایج حاصل از آزمایشات جنین زایی سوماتیک صورت گرفته در محیط کشت MS.
4-1- نتایج حاصل از آزمایشات صورت گرفته بر روی ریزازدیادی آلسترومریا رقم Fuego.
نتایج حاصل از مشاهدات نشان داد که حدود یک هفته پس از کشت جوانه‌های انتهایی و جانبی ریزوم، جوانه‌ها ابتدا شروع به متورم شدن نموده (شکل 1- الف ) و در پی آن جوانه‌ها تبدیل به شاخساره شده و همچنین برخی از بافت‌های مریستمی جوانه‌های ریزوم تولید مریستم‌های محوری جدید نموده و تبدیل به جوانه‌های جانبی می‌شوند (شکل 1- ب ) و همزمان با رشد شاخساره حدوداً از هفته چهارم به بعد ریشه‌ها از بخش‌های پائینی شاخساره شروع به رشد نمودند (شکل 1- ج). بین اندام‌های رویشی، ریزوم‌ها زودتر از سایر بافت‌های رویشی تشکیل شدند. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، پریموردیای ریزوم‌ها از هفته ششم به بعد شروع به رشد نمودند. بر اساس نتایج به دست آمده مدت زمان لازم برای به دست آوردن گیاهچه کامل حدود 10 هفته به طول انجامید.

دسته بندی : علمی